Home Chuyên Đề Tại Sao Cơ Đốc Nhân Nên Chúc Phước Cho Y-sơ-ra-ên?

Tại Sao Cơ Đốc Nhân Nên Chúc Phước Cho Y-sơ-ra-ên?

by Hong An
30 đọc

Chúng ta thường phải đối diện với những câu hỏi như sau: Tại sao chúng ta lại phải yêu mến và chúc phước cho dân tộc Do Thái? Tại sao lại là Jerusalem? Tại sao tôi nên quan tâm đến chủ đề này?

Phản ứng của nhiều người chống lại Israel thường dựa trên sự thiếu hiểu biết và mặt khác là dựa trên ảnh hưởng của thế giới tâm linh trái ngược với Đức Chúa Trời.

Tôi hy vọng rằng trong những thời kì cuối cùng này, con số lớn nhất có thể, đặc biệt là tất cả các Cơ đốc nhân, hãy trỗi dậy trong thực tại của ĐỨC CHÚA TRỜI và bắt đầu ban phước cho những người được chọn của Chúa và Jerusalem bằng mọi cách có thể. Và theo cách này, trở thành một phần của cuộc sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời trong vấn đề quan trọng này và nhận được phước lành dồi dào mà Ngài ban cho tất cả những người yêu mến Ngài, Lời Ngài và dân sự của Ngài.

“2 Nầy, ta sẽ khiến Giê-ru-sa-lem làm chén xây xẩm cho mọi dân chung quanh; và khi Giê-ru-sa-lem bị vây, tai nạn sẽ cũng kịp đến Giu-đa. 3 Xảy ra trong ngày đó, ta sẽ khiến Giê-ru-sa-lem làm hòn đá nặng cho các dân tộc. Phàm những kẻ mang nó sẽ bị thương nặng; và mọi nước trên đất sẽ nhóm lại nghịch cùng nó”

(Xa-cha-ri 12: 2-3)

Israel là trung tâm, các vấn đề của đất nước tuyệt vời này và Jerusalem vẫn đang vận hành trong tiến trình theo ý muốn của ĐỨC CHÚA TRỜI. Israel liên tục xuất hiện trên các tiêu đề và là một vấn đề khó khăn trong chính trị quốc tế và trong tâm trí của nhiều người.

Tuy nhiên, Cơ đốc nhân chúng ta phải biết lẽ thật của Lời ĐỨC CHÚA TRỜI về đất nước này và dân tộc này, cũng như số phận vĩnh cửu của chúng ta phụ thuộc một phần vào điều này… Israel là đồng hồ của Chúa và khi theo dõi Israel, chúng ta biết được mình đang ở trong thời gian nào? Tại sao chúng ta lại cần thiết phải chúc phước cho Israel? Lý do chính là: Vì đó là ý TRỜI.

Kinh thánh kể câu chuyện về dân tộc Do Thái, từ khi ra đời cho đến thời kỳ cuối cùng. Dân Do Thái là dòng dõi của Áp-ra-ham, con trai của Áp-ra-ham mà Đức Chúa Trời đã lập giao ước, và con trai của Y-sác là Gia-cốp, người mà sau này Đức Chúa Trời đặt tên là Y-sơ-ra-ên, và từ 12 người con trai của họ thực sự đến 12 chi phái của người Do Thái.

Đức Chúa Trời đã nói với Áp-ra-ham:

“Ta sẽ chúc phước cho kẻ phù hộ cho ngươi, kẻ nào nguyền rủa ngươi ta sẽ nguyền rủa. Và trong bạn, tất cả các gia đình trên đất sẽ được ban phước. ” (Sáng 12: 3).

Người con trai mà Áp-ra-ham có với A-ga, một nô lệ của vợ ông, Ishmael (dòng dõi người Ả Rập) thì khỏi cần bàn cãi, bởi vì Đức Chúa Trời bảo Áp-ra-ham “vì dòng dõi ngươi sẽ được gọi là Y-sác” (Sáng 21: 12). Đức Chúa Trời cũng vẫn bảo đảm cho Y-sác: “Hãy cư ngụ trong vùng đất này và ta sẽ ở với ngươi và ban phước cho ngươi, vì ngươi và cho con cháu ngươi, ta sẽ ban cho tất cả những vùng đất này, và ta sẽ xác nhận với ngươi lời thề mà ta đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham của ngươi. Ta sẽ nhân dòng dõi ngươi như sao trên trời, và ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi tất cả những đất này; và trong dòng dõi của bạn, tất cả các quốc gia trên đất sẽ được ban phước” (Sáng 26: 3-4)

Bởi Toni Arias / Nguồn Judios.org 2021

Biên dịch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

https://www.facebook.com/photo/?fbid=667339771279565&set=a.120082816005266

Bình Luận:

You may also like