Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 21 – Cuộc Kiểm Tra Dân Số Lần Thứ Hai

Ngày 21 – Cuộc Kiểm Tra Dân Số Lần Thứ Hai

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Dân số 26:1-65

Cuộc Kiểm Tra Dân Số Thứ Hai


1
Sau tai họa ấy, CHÚA phán bảo Môi-se và Ê-lê-a-sa, con trai thầy tế lễ A-rôn: 2 “Kiểm tra dân số Y-sơ-ra-ên theo từng gia tộc, từ hai mươi tuổi trở lên, những người có thể ra trận được.” 3 Vậy, tại đồng bằng Mô-áp, bên sông Giô-đanh, đối diện Giê-ri-cô, Môi-se và thầy tế lễ Ê-lê-a-sa truyền lại lệnh ấy cho dân: 4 “Kiểm tra những người từ hai mươi tuổi trở lên, như CHÚA đã phán dặn Môi-se.” Đây là dân số Y-sơ-ra-ên, những người ra từ Ai-cập: … 51 Vậy trong Y-sơ-ra-ên, tổng số người được kiểm tra là 601.730 người. 52 CHÚA phán bảo Môi-se: 53 “Đất sẽ được chia cho họ làm cơ nghiệp căn cứ trên dân số. 54 Chi tộc đông dân sẽ được nhiều đất, chi tộc ít dân sẽ được ít đất. Mỗi chi tộc sẽ nhận được đất tùy theo dân số kiểm tra. 55 Người ta sẽ dùng lối bốc thăm chia đất, mỗi phần mang tên một chi tộc. 56 Cơ nghiệp của họ sẽ được bắt thăm giữa những chi tộc đông dân và những chi tộc ít dân.” 57 Người Lê-vi cũng được kiểm tra, tính từng chi tộc: Từ Ghẹt-sôn sinh ra chi tộc Ghẹt-sôn, từ Kê-hát sinh ra chi tộc Kê-hát, từ Mê-ra-ri sinh ra chi tộc Mê-ra-ri. 58 Các chi tộc khác thuộc chi tộc Lê-vi là: chi tộc Líp-ni, chi tộc Hếp-rôn, chi tộc Mách-li, chi tộc Mu-si, chi tộc Cô-rê. (Kê-hát sinh Am-ram. 59 Lê-vi lúc còn ở Ai-cập sinh ra một người con gái tên là Giô-kê-bết. Am-ram cưới Giô-kê-bết sinh A-rôn, Môi-se và một người con gái tên là Mi-ri-am. 60 A-rôn sinh Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma. 61 Na-đáp và A-bi-hu chết khi dâng lửa lạ trước mặt CHÚA). 62 Tổng số người nam thuộc chi tộc Lê-vi, từ một tháng trở lên, là 23.000 người. Họ không được kiểm tra. 63 Đó là cuộc kiểm tra dân số Y-sơ-ra-ên do Môi-se và thầy tế lễ Ê-lê-a-sa thực hiện trong đồng bằng Mô-áp, bên kia sông Giô-đanh, đối diện Giê-ri-cô. 64 Không một ai trong số những người này có tên trong kỳ kiểm tra lần trước do Môi-se và thầy tế lễ A-rôn thực hiện trong sa mạc Si-nai. 65 Vì CHÚA có phán về những người trước rằng: “Họ phải chết trong sa mạc”, nên không còn một ai sống sót, trừ Ca-lép, con trai Giê-phu-nê, và Giô-suê, con trai Nun.

 

SUY GẪM:

C. 1,2 Đức Chúa Trời trừng phạt Y-sơ-ra-ên bằng một tai họa sau khi họ phạm tội tà dâm và thờ cúng thần tượng (25:1-9); kế đó, Ngài thực hiện cuộc kiểm tra dân số lần thứ hai và tái tổ chức quân đội Y-sơ-ra-ên để thiết lập một người lãnh đạo mới để chinh phạt Ca-na-an. Chúng ta có thể thấy một Đức Chúa Trời của niềm hy vọng, khi Ngài kết thúc một thế hệ và làm trọn mục đích của Ngài thông qua quyền lãnh đạo của một thế hệ mới. Đây cũng là ân sủng tuôn đổ trên chức vụ lãnh đạo của Môi-se để có thể tác động trên thế hệ mới. Chúng ta phải nhìn nhận những người lãnh đạo dưới quyền tể trị tối thượng của Đức Chúa Trời, Đấng có thể thiết lập hoặc phế truất mọi quyền lãnh đạo.

C. 63-65 Ba mươi tám năm đã qua kể từ lần kiểm tra dân số đầu tiên trong đồng vắng Si-nai sau khi Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập. Giờ đây họ đang tiến hành kiểm tra dân số lần hai tại đồng bằng Mô-áp. Ngoại trừ Giô-suê và Ca-lép, họ nhận ra rằng không một ai trong thế hệ trước còn sống sót; điều này chính xác như Chúa đã công bố rằng tất cả những ai được kiểm kê trong lần kiểm tra dân số đầu tiên sẽ chết trong sa mạc vì hậu quả của tội lằm bằm (14:26-38). Chỉ những ai giữ đức tin nơi Đức Chúa Trời sẽ còn lại để tiếp nhận phần thưởng đức tin. Giống như Y-sơ-ra-ên đã thử Chúa trong đồng vắng và cả thảy đều ngã chết, nếu đức tin chúng ta không thống nhất với Lời Chúa thì rất nhiều sứ điệp chúng ta nghe ngày nay đều chẳng ích gì cho chúng ta.

Cầu nguyện Nguyện Chúa khiến con là một phần của thế hệ biết vâng phục Lời của Đức Chúa Trời.

Bình Luận:

You may also like