Home Dưỡng Linh Cách sống Hạnh Phúc: Biết Chúa Nhiều Hơn

Cách sống Hạnh Phúc: Biết Chúa Nhiều Hơn

by Rick Warren
30 đọc

“Cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài.” (Phi-líp 3:10)

Bạn đã được tạo nên để sống trong mối quan hệ với Thiên Chúa, và nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể được sống vui mà không cần biết Chúa nhiều hơn, bạn chỉ lừa dối mình. Hạnh phúc được tìm thấy khi mỗi ngày biết Chúa mỗi ngày một càng hơn.

Sứ đồ Phao-lô đã tìm thấy khám phá ra điều này. Ông nói trong Phi-líp đoạn 3:10 rằng “cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài.”

Có một sự khác biệt trong việc biết về một người nào đó và biết người đó.  Tôi biết về Justin Bieber và Kim Kardashian nhiều hơn tôi muốn, nhưng tôi thực sự không thực sự biết họ. Tôi biết vợ tôi và tôi biết con tôi vì tôi dành thời gian với vợ con tôi. Tôi có một mối quan hệ với vợ con tôi.

Phao-lô đã trở nên “được biết Chúa một cách sâu đậm” với Đức Chúa Trời vì ông đã có mối quan hệ với Ngài và đã để dành thời gian để học biết về Ngài.

Bạn không tình cờ biết Chúa. Biết Chúa phải là “mục đích đã được xác định”. Đó là điều bạn phải làm một điều gì đó về nó. Bạn phải đầu tư thời gian vào điều đó.

Nhưng, chúng ta quá bận rộn và sự bận rộn phá hủy các mối quan hệ. Nó phá hủy mối quan hệ của bạn với gia đình của bạn, và nó phá hủy mối quan hệ của bạn với Thiên Chúa.

Để biết Chúa Giê-su, bạn phải dành thời gian với Ngài. Nếu bạn muốn dành thời gian với Ngài, bạn phải biệt riêng thời gian cho Ngài. Chỉ cần dành 10 hoặc 15 phút tập trung thời gian với Chúa vào buổi sáng, và phải chắc đảm bảo chắn rằng bạn và tâm trí của bạn không bận rộn. Chỉ cần lặng yên, và điều này sẽ tạo ra mọi sự khác biệt trên thế giới của bạn.

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like