Home Chuyên Đề TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-29)

TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-29)

by Hong An
30 đọc

Li Chng Ca Giăng(Phn tiếp)
“…Hôm ấy là ngày Chuẩn Bị, nên những người Do Thái e ngại những xác chết vẫn còn bị treo trên thập tự giá trong ngày sa-bát, vì ngày sa-bát nầy rất trọng đại. Do đó, họ yêu cầu Phi-lát cho đánh gãy ống chân những người ấy, và hạ xuống. Vậy, những người lính đến đánh gãy ống chân của người thứ nhất, rồi đến người kia, là người cùng bị đóng đinh với Ngài. Nhưng khi đến chỗ Đức Chúa Jêsus, họ thấy Ngài đã chết rồi, nên không đánh gãy ống chân Ngài. Nhưng có một tên lính lấy giáo đâm vào sườn Ngài, lập tức máu và nước chảy ra. Người đã chứng kiến làm chứng về việc nầy — lời chứng của người là xác thực, và người ấy biết mình vẫn nói sự thật — để anh em cũng tin. Những điều nầy xảy ra để được ứng nghiệm lời Kinh Thánh: “Chẳng một xương nào của Ngài sẽ bị gãy.” Và thêm một lời Kinh Thánh khác: ‘Họ sẽ nhìn thấy người mình đã đâm’…” (Giăng 19:31-37) .

Sứ đồ Giăng, người đứng bên thập tự giá và chứng kiến những người lính La Mã dùng đinh đóng vào tay và chân của Chúa Jesus, và cuối cùng là dùng giáo đâm vào sườn Ngài, nói rằng: “…Những điều nầy xảy ra để được ứng nghiệm lời Kinh Thánh:… ‘Họ sẽ nhìn thấy người mình đã đâm’…”

Ai đã đâm Chúa? Người La Mã. Ai đã nhìn thấy? Người Do Thái. Về sau, sứ đồ Phi-e-rơ nói với những người Do Thái ở Giê-ru-sa-lem rằng họ có tội vì đã giao nộp Ngài để bị giết, nhưng họ đã hành động vì thiếu hiểu biết, và đây là cách Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm những gì Ngài đã báo trước qua tất cả các nhà tiên tri. Công v 3:13-18 chép: “…Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác và Đức Chúa Trời của Gia-cốp, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã tôn vinh đầy tớ Ngài là Đức Chúa Jêsus, Đấng mà anh em đã bắt nộp và chối bỏ trước mặt Phi-lát trong khi ông ấy có ý định tha Ngài. Anh em đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính mà lại xin tha cho mình một kẻ sát nhân. Anh em đã giết Chúa của sự sống, nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại; chúng tôi là những nhân chứng cho điều đó. Chính đức tin trong danh Ngài đã làm cho người mà anh em thấy và biết đây được vững mạnh. Chính danh Ngài và đức tin nơi Ngài đã khiến người nầy hoàn toàn khỏe mạnh như tất cả anh em đã thấy. Thưa anh em, bây giờ tôi biết anh em và những người lãnh đạo của anh em đã làm điều ấy vì thiếu hiểu biết. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng cách ấy để làm ứng nghiệm lời Ngài đã báo trước qua môi miệng các nhà tiên tri rằng Đấng Christ của Ngài phải chịu đau đớn…” Trước tòa công luận, Phi-e-rơ đã nói: “…Anh em đã giết Chúa…” Công v 5:30 nói: “…Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Chúa Jêsus sống lại, là Đấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi…” Điều này không xóa bỏ trách nhiệm tội lỗi nào của họ, nhưng hành động giết người là do người La Mã thực hiện. Bôn-xơ Phi-lát đã nhận trách nhiệm về việc đó. Nhưng nếu chúng ta muốn bàn về ai thực sự có tội trong cái chết của Chúa Jesus, thì câu trả lời là tất cả CHÚNG TA đều có tội. Giống như thể chúng ta, mỗi một người, tự công bố bản án tử hình và cầm búa, đinh và giáo. “…Nhưng Người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự trừng phạt Người chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn roi Người mang, chúng ta được lành bệnh…” (Ê-sai 53:5). Chính tội lỗi của chúng ta đã khiến Chúa bị treo trên thập tự giá. Nếu bạn và tôi không phải là tội nhân, Chúa Jesus đã không phải chết. Chính mỗi một người trong chúng ta phải chịu trách nhiệm, như thể chính chúng ta đã cầm búa, đinh và giáo. Ngài đã và vẫn đang là Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi thế gian đi (Giăng 1:19 và 26) Chính Ngài đã phán: “…Sở dĩ Cha yêu thương Ta, là vì Ta hi sinh mạng sống mình để được nhận lại. Không ai cất mạng sống Ta đi được, nhưng Ta tự nguyện hi sinh. Ta có quyền hi sinh mạng sống và có quyền lấy lại. Ta đã nhận mệnh lệnh nầy từ nơi Cha Ta…”
(Còn tiếp…)

Giáo s
ĩ Willem J. J. Glashouwer
Ch
tch Cơ Đốc Nhân vì Israel Quc tế
Ch
tch danh d Liên Minh Châu Âu vì Israel
Biên D
ch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quc Tế

https://www.facebook.com/C%C6%A1-%C4%90%E1%BB%91c-Nh%C3%A2n-V%C3%AC-Israel-Qu%E1%BB%91c-T%E1%BA%BF-108022747211273/photos/a.120082816005266/609452517068291

Bình Luận:

You may also like