Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 20 – Chúa Là Sức Lực Của Chúng Ta

Ngày 20 – Chúa Là Sức Lực Của Chúng Ta

by Ban Biên Tập
30 đọc

 


Dân số 11:16-25

16 CHÚA phán bảo Môi-se: “Con hãy tập họp cho Ta bảy mươi trưởng lão Y-sơ-ra-ên mà con biết là những người lãnh đạo và quan chức trong dân sự. Hãy dẫn họ đến Trại Hội Kiến, cho họ đứng tại đó với con. 17 Ta sẽ ngự xuống, trò chuyện với con tại đó. Ta sẽ lấy Thần Ta ở trong con và đặt Thần Ta trong họ, để họ chia gánh nặng về dân tộc này với con và con không phải gánh một mình.” 18 “Con hãy truyền bảo nhân dân: Ngày mai, các ngươi phải dọn mình thánh sạch thì các người sẽ được ăn thịt. Vì tai CHÚA có nghe các ngươi khóc than rằng: Ai sẽ cho chúng ta ăn thịt? Vì chúng ta đã sống sung túc tại Ai-cập. Vậy nên CHÚA sẽ ban cho các ngươi thịt để ăn. 19 Các ngươi sẽ được ăn không phải chỉ một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày hay hai mươi ngày đâu, 20 nhưng được ăn cả một tháng, cho đến khi nào thịt tràn ra lỗ mũi và các ngươi chán ngán vì các ngươi đã lìa bỏ CHÚA đang ngự giữa các ngươi và khóc than trước mặt Ngài rằng: Tại sao chúng ta lại rời bỏ Ai-cập?” 21 Nhưng Môi-se thưa: “Đoàn dân bao quanh con đây có ít nhất là sáu trăm ngàn người đàn ông, mà Chúa lại bảo: Ta sẽ cho chúng ăn thịt suốt một tháng! 22 Dù giết cả đàn bò và cừu thì cũng không đủ cho họ ăn? Dù bắt hết cá dưới biển thì cũng không đủ.” 23 CHÚA đáp lời Môi-se: “Quyền năng Ta có bị giới hạn không?Nt: Tay Ta có ngắn không?  Con sẽ thấy lời Ta có được ứng nghiệm hay không.”24 Vậy Môi-se đi ra bảo nhân dân những lời CHÚA đã phán. Ông tập họp bảy mươi trưởng lão của nhân dân và đặt họ xung quanh trại. 25 CHÚA ngự xuống trong đám mây và phán dạy Môi-se. Ngài lấy một phần Thần Ngài đang ngự trong ông và đặt trong bảy mươi trưởng lão. Khi Thần Chúa ngự trên họ, các trưởng lão liền nói tiên tri, nhưng không cứ nói mãi.


SUY GẪM:

Câu 16,17 Đức Chúa Trời lấy sức mạnh của Thần Ngài đã ban cho Môi-se để ban cho 70 trưởng lão và đặt họ giúp Môi-se cùng mang gánh nặng. Bạn có cho rằng mình đang tự mang một gánh nặng quá sức không? Đức Chúa Trời đã để lại 7000 tiên tri cho Ê-li và sắp đặt 70 trưởng lão cho Môi-se. Đức Chúa Trời này cũng đang đặt quanh chúng ta những con người và sắp xếp môi trường quanh ta để chúng ta có thể hoàn thành công việc được giao phó một cách tốt đẹp.

Câu 18-20 Chúa ban thịt cho dân đã chán ngấy ma-na và nhớ thịt thà của Ai-cập. Rồi Ngài ban thịt cho họ nhiều đến nỗi họ cũng phát ngấy cả thịt. Đây là sự biểu lộ cơn giận của Đức Chúa Trời, khi trông dường như một sự ban phước song kỳ thực là sự đoán phạt. Vì không thỏa mãn với điều Chúa ban cho và nhớ về sự thỏa mãn của Ai-cập cho thấy sự vô tín của Y-sơ-ra-ên nơi Đức Chúa Trời. Nếu ngày nay chúng ta mong chờ những điều khác hơn Đấng Christ và Lời Chúa thì điều đó có thể đem đến cơn giận của Chúa.

Câu 21-23 Cánh tay Đức Chúa Trời Đấng cứu chúng ta luôn luôn quá đủ cho chúng ta (xem Ê-sai 50:2, 59:1). Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se hãy đợi, dù ông không tin rằng Chúa có thể ban thịt nuôi 600.000 người trong trọn một tháng. Đức Chúa Trời sẽ làm điều Ngài nói rằng Ngài sẽ làm. Có điều gì xem dường bất khả thi đối với bạn không? Như mắt của các tôi trai hướng về tay ông chủ, Như mắt của các tớ gái hướng về tay bà chủ mình thế nào, Mắt chúng tôi cũng hướng về CHÚA, Đức Chúa Trời chúng tôi thể ấy, (Thi 123:2). Sự thương xót của Đức Chúa Trời sẽ đến.

Cầu nguyện Xin cho chúng con hiểu cách kỹ lưỡng rằng điều vĩ đại nhất thế gian này có thể cho chúng con vẫn luôn bé nhỏ hơn điều bé nhỏ nhất Đức Chúa Trời ban tặng.

Bình Luận:

You may also like