Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 63: Tắm Tại Sông Có Thể Chữa Lành Bệnh Phong Hủi Như Thế Nào?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 63: Tắm Tại Sông Có Thể Chữa Lành Bệnh Phong Hủi Như Thế Nào?

30 đọc

Rất lâu rồi, khi Bên-Ha-đát là vua Sy-ri, quan tổng binh của ông ta là một người mạnh mẽ tên là Na-a-man. Chúa dùng Na-a-man để Sy-ri thắng trận. Dân Sy-ri cũng có nhiều trận chiến với dân Israel.

Na-a-man bị phong hủi hành hạ. Rồi ông biết được có một vị tiên tri tại Israe có thể chữa lành cho ông. Nên ông đi đến nhà của Ê-li-sê. Ê-li-sê sai sứ giả ra nói rằng, “Hãy đi tắm mình bảy lần dưới sông Giô-đanh, thịt ngươi tất sẽ trở nên lành.”

Nhưng Na-a-man tức giận. “A-ba-na và Bạt-ba, hai sông ở Đa-mách, há chẳng tốt hơn các nước trong Y-sơ-ra-ên sao? Ta há chẳng tắm đó cho được sạch hay sao?” Na-a-man giận dữ bỏ đi.

Nhưng lính của Na-a-man nói rằng, “Cha ơi, nếu tiên tri có truyền cho cha một việc khó, cha há chẳng làm sao? Phương chi rày người bảo cha rằng: ‘Hãy tắm, thì được sạch.’” Người bèn xuống sông Giô-đanh, và tắm mình bảy lần. Người liền được lành! (2 Các vua 5:10-14).

Nước sông Giô-đanh không có phép lạ. Nước sông này chưa từng chữa lành cho ai, trước đây hay sau này cũng vậy. Trên thực tế, có những lúc nó còn đầy bùn nữa. Đó là lý do mà Na-a-man không muốn tắm tại sông Giô-đanh. Sông tại Sy-ri sạch hơn. Nhưng Chúa muốn làm cho người này khiêm nhường.

Khi Na-a-man vâng theo Chúa, ông được lành. Tương tự như câu chuyện mười người phong hủi được Chúa Giê-su chữa lành. Một ngày nọ, Chúa Giê-su gặp mười người đàn ông bị phong hủi. Họ kêu lên, “Lạy Jêsus, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng! Khi Ngài thấy họ liền phán rằng: Hãy đi, tỏ mình cùng thầy tế lễ.” Và khi họ vâng lời Chúa đi thì họ được chữa lành (Lu-ca 17:13-14).

Con có thể thắc mắc tại sao Chúa lại chữa lành kẻ thù như Na-a-man. Người Do Thái cũng thắc mắc như vậy. Họ nghĩ rằng họ là dân sự duy nhất được Chúa yêu. Nhưng Chúa Giê-su phán, “Trong đời đấng tiên tri Ê-li-sê, dân Y-sơ-ra-ên cũng có nhiều kẻ mắc tật phung; song không có ai lành sạch được, chỉ Na-a-man, người xứ Sy-ri mà thôi” (Lu-ca 4:27). Chúa Giê-su yêu tất cả mọi người.

Cũng hãy nghĩ về điều này: Bên-Ha-đát, vua Sy-ri, là kẻ thù của dân Israel. Ngài thường sai quân đội đi chiến đấu với họ. Chúa muốn ông ta ăn ở hòa bình với dân Israel. Chúa biết việc Na-a-man được chữa lành sẽ bày tỏ quyền năng của Ngài tới Bên-Ha-đát. Nhưng người đầy tớ của Ê-li-sê, đã bất tuân Chúa. Và sau đó Na-a-man cũng bất tuân Chúa khi quỳ lạy thần khác. Nên sự bình yên giữa dân Sy-ri và Israel không kéo dài như đáng phải có.

*****

Tại sao Na-a-man phải tắm tại sông Giô-đanh để được lành?

Tại sao Chúa chữa lành kẻ thù tồi tệ nhất của dân Israel?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like