Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 27 – Đức Tin Là Cội Rễ Của Tình Yêu Thương

Ngày 27 – Đức Tin Là Cội Rễ Của Tình Yêu Thương

by Ban Biên Tập
30 đọc

 I Giăng 5:1-12

Đức Tin Nơi Con của Đức Chúa Trời

1 Nếu ai tin Đức Giê-su là Chúa Cứu Thế thì sanh bởi Đức Chúa Trời, và bất cứ người nào yêu kính Cha thì cũng yêu thương Con nữa. 2 Đây là cách chúng ta biết chúng ta yêu thương con dân Đức Chúa Trời: Bằng cách yêu kính Đức Chúa Trời và thi hành điều răn của Ngài. 3 Đây là cách yêu thương Đức Chúa Trời: Vâng theo điều răn của Ngài và những điều răn ấy không nặng nề, 4 vì người nào sinh ra từ Đức Chúa Trời chiến thắng được thế gian. Đây là sự chiến thắng đã chiến thắng thế gian, chính là đức tin của chúng ta. 5 Ai đã chiến thắng thế gian? Chỉ những ai tin Đức Giê-su là Con của Đức Chúa Trời.
6 Đây là Đấng đến bởi nước và huyết, Chúa Cứu Thế Giê-su, Ngài không đến chỉ bởi nước mà thôi, nhưng nước và huyết. 7 Và Đức Thánh Linh làm chứng, vì Đức Thánh Linh là chân lý. 8 Có ba nhân chứng: Đức Thánh linh, nước và huyết; và cả ba đều đồng ý. 9 Nếu chúng ta chấp nhận lời chứng của người thì lời chứng của Đức Chúa Trời còn quan trọng hơn; vì đây là lời chứng của Đức Chúa Trời làm chứng cho Con Ngài. 10 Ai tin Con Đức Chúa Trời thì có lời chứng này trong lòng. Ai không tin Đức Chúa Trời thì khiến Ngài thành kẻ nói dối, vì không tin lời chứng của Đức Chúa Trời về Con Ngài. 11 Và đây là lời chứng đó: Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự sống vĩnh phúc và sự sống này ở trong Con Ngài. 12 Ai có Đức Chúa Con có sự sống; ai không có Con của Đức Chúa Trời thì không có sự sống.

C.11,12 Đức Chúa Trời ban sự sống vĩnh phúc cho những ai tin Ngài. Sự sống vĩnh phúc không phải là bởi việc làm của chúng ta nhưng đó là món quà mà Đức Chúa Trời đã ban cho những ai tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su. Với mối thông công vĩnh cửu với Đức Chúa Trời, chúng ta vui mừng nhận lấy sự sống vĩnh phúc mà Ngài đã ban tặng. Đây là lời hứa của Đức Chúa Trời. Hãy vui mừng bởi cớ mối tương giao kỳ diệu mà Chúa đã ban cho.


SUY GẪM:

C.1-3 Tình yêu thương được nhận lãnh từ nơi Đức Chúa Trời và tình yêu thương rải ra trong anh chị em chúng ta không thể bị chia rẽ vì tình yêu thương của Chúa dành cho chúng ta được bày tỏ trong cách chúng ta yêu thương anh chị em mình. Tình yêu thương đó được đâm rễ từ điều răn của Đức Chúa Trời. Bạn có vâng phục điều răn về tình yêu thương không?

C.4,5 Những ai tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su chiến thắng được thế gian trong trận chiến thuộc linh (4:4). Hãy nhận biết Chúa Giê-su và nhận biết Ngài giúp đỡ bạn như thể nào trong trận chiến thuộc linh.

Cầu nguyện Xin giúp con vui mừng vâng phục điều răn yêu thương Chúa và yêu thương người lân cận.

Bình Luận:

You may also like