Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 25 – Chúa Giê-xu Nói Về Thật Tự Giá Và Sự Sống Lại

Ngày 25 – Chúa Giê-xu Nói Về Thật Tự Giá Và Sự Sống Lại

by Ban Biên Tập
30 đọc

 


 


Mác 8:27-9:1

Phê-rơ Xưng Nhận Đức Giê-su Là Chúa Cứu Thế

27 Đức Giê-su và các môn đệ đi đến các làng thuộc vùng Sê-sa-rê Phi-líp. Dọc đường, Ngài hỏi: “Người ta nói Ta là ai?”
28
Họ đáp: “Có người nói Thầy là Giăng Báp-tít, người cho là Ê-li, cũng có người bảo là một trong các tiên tri của Chúa.”
29
Ngài lại hỏi: “Còn các con nói Ta là ai?” Phê-rơ thưa rằng: “Thầy là Chúa Cứu Thế”. 30 Ngài nghiêm cấm các môn đệ không được nói cho ai biết về Ngài.

Đức Giê-su Báo Trước Về Cái Chết Của Ngài

31 Rồi Đức Giê-su bắt đầu dạy họ: “Con Người phải chịu nhiều khốn khổ, sẽ bị các trưởng lão, các thượng tế, các chuyên gia kinh luật khai trừ, giết chết, rồi sau ba ngày sẽ sống lại.” 32 Ngài nói điều này cách công khai; Phê-rơ mời riêng Ngài ra can gián. 33 Nhưng Ngài quay lại nhìn các môn đệ, rồi quở Phê-rơ: “Sa-tan, hãy lui ra sau Ta, vì con không lưu tâm đến việc Đức Chúa Trời, nhưng chỉ nghĩ đến việc loài người.”

Điều Kiện Để Làm Môn Đệ Chúa

34 Sau đó, Đức Giê-su gọi dân chúng và các môn đệ đến truyền dạy rằng: “Nếu ai muốn theo làm môn đệ Ta phải từ bỏ bản thân mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta. 35 Vì người nào muốn cứu mạng sốngNt: Psyche có hai nghĩa linh hồn hoặc mạng sống  mình, thì sẽ mất, nhưng ai vì Ta và Phúc Âm mà mất mạng sẽ cứu được mạng mình. 36 Vì nếu một người được cả thế gian mà mất linh hồn thì ích lợi gì? 37 Vì người sẽ lấy gì để đánh đổi linh hồn mình lại? 38 Vì nếu ai hổ thẹn về Ta và đạo Ta giữa dòng dõi gian dâm tội lỗi này, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn về người đó khi Ngài trở lại trong vinh quang của Cha Ngài với các thiên sứ thánh của Ngài.”

9

Vinh Quang Của Đức Giê-su Thể Hiện

1 Rồi Ngài bảo họ: “Ta quả quyết với các con, một số trong những người đang đứng đây sẽ không chết Nếm sự chết cho đến khi thấy Nước Đức Chúa Trời thể hiện trong quyền năng.”
SUY GẪM:

C.27-30 Chúa Cứu Thế Giê-su là Con Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 16:16). Chúa Giê-su hỏi các môn đệ rằng họ hiểu Ngài là ai. Phê-rơ đã trả lời “Thầy là Chúa Cứu Thế”, nghĩa là ông xưng nhận Chúa Giê-su là “Đấng được xức dầu”, “Đấng Mê-si”. Câu trả lời của chúng ta sẽ là gì khi Chúa Giê-su hỏi chúng ta “Các con nói Ta là ai?”

C.8:34-9:1 Chúa Giê-su nói về môn đệ thật là những người từ bỏ bản thân mình để theo Ngài. Con đường của Chúa Cứu Thế là con đường từ bỏ chính mình, con đường của thập tự giá, và từ bỏ cuộc sống vì Chúa Cứu Thế. Có phải chúng ta đang từ bỏ mọi điều, đang từ bỏ bản thân mình để theo Chúa Cứu Thế Giê-su không?

C.33 Phê-rơ bị quở trách nặng nề khi ông cố ngăn cản Chúa Giê-su trên bước vào con đường chịu khổ và chết trên thập tự giá. Phê-rơ cho rằng để theo Chúa, không cần tiến lên mà chỉ đứng yên một chỗ. Hãy cẩn thận để đừng bước đi trên con đường của Chúa Giê-su với lòng nhiệt tình sai lạc của mình.

Cầu nguyện Xin giúp con trở nên một môn đệ trung tín của Chúa, vâng theo Chúa trọn đời.

Bình Luận:

You may also like