Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 46: Tại Sao Ca-na-an Được Gọi Là Đất Hứa?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 46: Tại Sao Ca-na-an Được Gọi Là Đất Hứa?

30 đọc

Khi Áp-ra-ham lần đầu tiên đến vùng đất Ca-na-an, mọi người thấy người Ca-na-an đã ở đó. “Áp-ram trải qua xứ nầy. … Vả, lúc đó, dân Ca-na-an ở tại xứ. Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ram mà phán rằng: Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất nầy” (Sáng thế ký 12:6-7).

Sau đó, Chúa lại hứa ban Ca-na-an cho Áp-ra-ham và gia đình ông (Sáng thế ký 13:14-15). Chúa cũng hứa ban cho con trai Y-sác. Và Ngài cũng hứa cho cháu là Gia-cốp (Sáng thế ký 26:3; 28:13-14). Và Ngài hứa cho tất cả dân Israel sinh sau đó. Ca-na-an được gọi là “Đất Hứa” bởi vì Chúa thường hứa với dân Israel.

Con có thể nghĩ, “Trao đất Ca-na-an cho người Israel trong khi người Ca-na-an vẫn còn ở đó thì có đúng không?” Người Israel chiến đấu đuổi người Ca-na-an đi và giết rất nhiều người. Nhưng vùng đất vốn thuộc về người Ca-na-an phải không? Không phải. Thực ra nó cũng chẳng thuộc về dân Israel.

Chúa bảo dân Israel, “Đất không được đoạn mãi; vì đất thuộc về ta, các ngươi ở cùng ta như kẻ khách ngoại bang và kẻ kiều ngụ” (Lê-vi ký 25:23). Chúa sở hữu Ca-na-an và Ngài trao nó cho bất cứ ai Ngài muốn sống ở đó. Người Ca-na-an đã chuyển đến đó dù chưa xin phép. Nên họ phải rời đi.

Thực ra do người Ca-na-an quá xấu xa nên Chúa nói rằng Ngài đã khiến đất mửa họ ra (Lê-vi ký 18:25). Con có từng thấy ai cúi xuống nôn mửa chưa? Đất Ca-na-an mửa ra. Có lẽ vùng đó từng có rất nhiều trận động đất. Chúa đã tỏ lòng thương xót lên dân Ca-na-an. Ngài cố tình khiến họ bỏ đi. Rồi họ sẽ không còn phải ở đó chiến đấu và chết đi.

Đó là lý do Chúa đã làm những phép lạ lớn lao như vậy. Sau khi Chúa rẽ Biển Đỏ––và tiêu diệt đội kỵ binh của Ai Cập––Môi-se nói, “Các dân tộc nghe biết việc nầy đều run sợ. … Cả dân Ca-na-an đều mất vía. Sự hoảng hốt kinh hãi giáng cho chúng nó” (Xuất Ê-díp-tô ký 15:14-16). Và họ đã run sợ. Ra-háp bảo các gián điệp, “Vì chúng tôi có hay khi các ông ra khỏi xứ Ê-díp-tô, thì Đức Giê-hô-va đã khiến nước Biển đỏ bày khô trước mặt các ông. … Chúng tôi có hay điều đó, lòng bèn tan ra, chẳng ai trong chúng tôi còn can đảm trước mặt các ông nữa” (Giô-suê 2:10-11).

 Chúa liên tục nhắc nhở dân Israel đuổi dân Ca-na-an đi. Ngài còn sai ong bắp cày đuổi dân Ca-na-an đi (Xuất Ai Cập ký 23:27-31; 34:11, Phục truyền luật lệ ký 7:1). Dân Ca-na-an chỉ cần di chuyển xuống phía Nam Ai Cập là thoát. Thực tế là nhiều người trong số họ đã làm vậy.

*****

Tại sao Chúa gọi Ca-na-an là “Đất Hứa”?

Tại sao Chúa trao đất của dân Ca-na-an cho dân Israel? 

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like