Ngày 18 – Chúa Giê-xu với 5 Cái Bánh Và 2 Con Cá

4088

 

Mác 6:30-44

Chúa Hóa Bánh Cho Năm Ngàn Người Ăn

30 Các sứ đồ nhóm họp cùng Đức Giê-su và tường trình cho Ngài mọi điều họ đã thực hiện và dạy. 31 Ngài bảo họ rằng: “Các con hãy lui vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi một chút.” Vì kẻ đi người lại đông đúc, đến nỗi họ không có thì giờ ăn uống. 32 Ngài và các môn đệ lên thuyền đi đến một nơi thanh vắng. 33 Nhiều người thấy vậy thì nhận biết nên từ các thành thị kéo nhau chạy bộ tới trước. 34 Vừa ra khỏi thuyền, Ngài thấy đoàn dân đông đúc thì động lòng thương xót, vì họ như chiên không có người chăn. Ngài bắt đầu dạy họ nhiều điều.
35
Trời đã xế chiều, các môn đệ đến thưa với Ngài rằng: “Đây là nơi vắng vẻ và đã gần tối, 36 xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng xóm quanh đây mua gì để ăn.”

37 Nhưng Ngài đáp: “Chính các con hãy cho họ ăn.” Môn đệ thưa: “Chúng con phải đi mua đến hai trăm đồng đê-na-riTrị giá khoảng một năm lương của một nhân công  bánh cho họ ăn sao?” 38 Ngài bảo: “Các con đi xem thử ở đây có bao nhiêu bánh?” Khi đã xem xét xong, họ thưa: “Có năm cái bánh và hai con cá.” 39 Ngài truyền cho các môn đệ bảo dân chúng ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh. 40 Họ ngồi xuống từng nhóm, nhóm thì một trăm, nhóm thì năm mươi. 41 Đức Giê-su cầm năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, cảm tạ Đức Chúa Trời rồi bẻ bánh đưa cho các môn đệ để phân phát cho dân chúng, Ngài cũng chia hai con cá cho mọi người. 42 Ai nấy đều ăn no nê. 43 Bánh và cá còn thừa đựng đầy mười hai giỏ. 44 Trong số người ăn có khoảng năm ngàn người đàn ông.


SUY GẪM:

C.32-34 Đức Chúa Giê-su động lòng thương xót đám đông, những người đang đói cả về thuộc thể lẫn thuộc linh, giống như chiên không có người chăn, và Ngài dạy dỗ họ. “Chiên không có người chăn” là cụm từ được dùng để chỉ về tình trạng nguy hiểm của người Y-sơ-ra-ên khi họ trở nên sai lạc và những người lãnh đạo của họ dạy sai về Lời Chúa (Dân số 27:17; 1 Các Vua 22:17; Ê-xê-chi-ên 34:8). Trong thời kỳ của Chúa Giê-su, những chuyên gia kinh luật đưa ra những chỉ dẫn tôn giáo, tuy nhiên mọi người đã không được dạy dỗ đúng và bị bỏ rơi giống như những con chiên không có người chăn dắt. Trong thời kỳ của chúng ta thì sao? Hãy tin vào Đức Chúa Trời, Ngài sẽ chăn và dẫn dắt chiên của Ngài.

C.35-41 Đức Chúa Giê-su muốn nuôi dưỡng đám đông không chỉ về mặt thuộc linh mà còn ban cho họ đồ ăn thuộc thể. Ngài làm điều đó với những gì có trong tay của các môn đệ. Sự thực Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời, Đấng có thể sáng tạo vạn vật từ hư không, vì thế Ngài không cần phải có gì thì mới đáp ứng được nhu cầu của chúng ta. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời bày tỏ trong mọi việc cùng với chúng ta, những dân sự của Ngài. Hãy dâng lên Ngài cả những điều mà tôi cho là tầm thường. Ngài sẽ sử dụng chúng để mang lại những điều kỳ diệu, lớn lao từ nơi thiên thượng.

Cầu nguyện Xin khiến con quan tâm đến thế gian với tấm lòng thương xót để nhận thấy những người giống như chiên không có người chăn.

Bình Luận: