Home Chuyên Đề Thần Tính Của Chúa Giê-su Christ

Thần Tính Của Chúa Giê-su Christ

30 đọc

Kinh Thánh Chứng Minh Rằng Chúa Giê-su Christ Là Đức Chúa Trời

Xã hội của chúng ta đang tiến tới các sự kiện tận thế ở trong sách Khải huyền ngày càng nhanh, Sa-tan và những thế lực ác độc của nó đang làm bất cứ điều gì trong khả năng để lừa dối con người và bắt con người thờ phượng một kẻ được biết đến là “con thú” hay “kẻ chống đối Đấng Christ” (Khải huyền 13:1-18). Sa-tan luôn khao khát được thờ phượng như Đức Chúa Trời (Ê-sai 14:12; Lu-ca 4:7), và hắn sẽ được thờ phượng như Đức Chúa Trời trong Thời Kỳ Đại Nạn (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:3-4). Để điều này xảy ra, Sa-tan nhận ra rằng đầu tiên hắn phải CƯỚP NGÔI của Đức Chúa Trời chân thật trong tấm lòng và tấm trí của mọi người. Tức là, hắn phải tấn công vào Thần Tính của Chúa Giê-su Christ.

Sự tấn công nhắm vào Đức Chúa Giê-su Christ đã được thực hiện trong nhiều cách bởi nhiều nhóm khác nhau. Các nhóm tà giáo khác nhau, các nhóm Thời Đại Mới, và thậm chí bản dịch Kinh Thánh hiện đại có cách riêng để cướp đi Thần Tính của Chúa Giê-su Christ. Nhiều người trẻ ngày nay bước vào các trường Kinh Thánh và các chủng viện tin vào Thần Tính của Đấng Christ, và bốn năm sau thì họ tốt nghiệp với đức tin ít hơn lúc họ ghi danh nhập học!

Hỡi bạn, còn bạn thì sao? Bạn tin những điều gì về Chúa Giê-su Christ? Bạn có thể nâng đỡ đức tin của mình bằng lời Chúa không? Đây chính là vấn đề: Kinh Thánh nói gì?

Chúng tôi thách thức bạn lấy Kinh Thánh của mình ra (bản KJV) và kiểm tra tất cả các trích dẫn chúng tôi đưa ra ở đây. Chúng tôi sẽ đưa ra mười hai phần đoạn Kinh Thánh chứng minh Thần Tính của Chúa Giê-su Christ. Cũng vậy, bạn sẽ xem mười hai phân đoạn Kinh Thánh chứng minh rằng Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời. Xin ĐỪNG áp đặt lời của chúng ta. Thế giới này đầy dẫy lừa dối bởi vì có quá nhiều người tin vào những gì họ nghe mà không kiểm chứng sự thật. Chúng tôi nài xin bạn hãy tự mình tìm kiếm những phân đoạn Kinh Thánh, và thiết lập sự tin quyết của mình với lời của Chúa.

Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời Hiện Thân

Câu trích dẫn từ Ê-sai 7:14, Ma-thi-ơ 1:23 chép rằng, “Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một con trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.” Theo hai câu Kinh Thánh này, Chúa Giê-su là “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta” khi Ngài bước đi trên đất này. Ngài không chỉ đơn thuần là “một người được chọn bởi Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta” hay là “Con Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.” Giống như I Ti-mô-thê 3:16 tuyên bố, “Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt.” Giăng 1:14 cho chúng ta biết rằng “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta…” Trong Xa-cha-ri 12:10, Đức Chúa Trời phán rằng NGÀI (Chúa) sẽ “bị đâm” bởi những tội nhân, và Khải huyền 1:7 tuyên bố rằng Chúa Giê-su Christ Chính Ngài đã ứng nghiệm lời tiên tri! Hỡi bạn, Kinh Thánh cho biết Chúa Giê-su Christ lớn hơn nhiều so với một tiên tri và thầy dạy luật vĩ đại. Lời Chúa bày tỏ Chúa Giê-su chính là Đức Chúa Trời hiện thân.

Chúa Giê-su Christ là Đấng Đời Đời

Trong Giăng 10:28, Chúa Giê-su phán rằng, “Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.” Nếu Chúa Giê-su Christ không phải là Đấng đời đời thì làm sao Ngài có quyền năng ban “sự sống đời đời”?

Mi-chê 5:2 tuyên bố rằng Chúa Giê-su Christ “từ cõi đời đời”, là điều chính xác với những gì Thi thiên 93:2 và Ê-sai 63:16 nói về Đức Chúa Trời!

Trong Giăng 8:58, Chúa Giê-su phán với người Pha-ra-si, “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi có Áp-ra-ham, đã có ta.” Từ “ta” là từ được chính Đức Chúa Trời sử dụng trong Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14 để nói về Chính Ngài! Chúa Giê-su tự xưng Ngài là Đức Chúa Trời đời đời trong Kinh Thánh.

Chúa Giê-su Christ Có Những Danh Diệu Kỳ

Hãy tự mình kiểm tra các câu trích dẫn này. Trong Ma-thi-ơ 22:42-45, Chúa Giê-su tuyên bố Ngài là “Đức Chúa Trời” trong  Thi thiên 110:1. Ngài cho phép Thô-ma nói với Ngài rằng “Lạy Chúa tôi và  Đức Chúa Trời tôi” trong Giăng 20:28.

Ngài là “Cha đời đời” và ” Đức Chúa Trời vạn quân” trong Ê-sai 9:6.

Theo những lời của Ngài trong Giăng 10:11-14, Ngài là “người chăn chiên” trong Thi thiên 23:1, Thi thiên 80:1, và Ê-xê-chi-ên 34:12.

 Đức Chúa Trời là “Cứu Chúa” trong Ê-sai 43:3, 43:11, 45:15, 45:21, Ô-sê 13:4, Lu-ac 1:47, và I Ti-mô-thê 4 :10, và cùng là danh của Chúa Giê-su Christ trong Lu-ca 2:11, Phi-líp 3:20, II Ti-mô-thê 1:10, và II Phi-e-rơ 2:20.

 Đức Chúa Trời là “Hòn Đá” trong Phục truyền 32:4, 32:15, 32:18, 32:30-31, I Sa-mu-ên 2:2, và Thi thiên 18:31, và cùng là danh của Chúa Giê-su Christ trong I Cô-rinh-tô 10:1-4, I Phi-e-rơ 2:7-8, và Rô-ma 9:33.

 Đức Chúa Trời là “ánh sáng” trong Thi thiên 27:1 và Mi-chê 7:8, và sau đó Chúa Giê-su là “sự sáng” trong Giăng 1:4-9 và trong Giăng 8:12.

Trong Ê-sai 44:6  Đức Chúa Trời phán rằng, “…Ta là đầu tiên và cuối cùng; ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác.” Trong Khải huyền 1:17 Chúa Giê-su Christ phán rằng, “…Đừng sợ chi, ta là Đấng trước hết, và là Đấng sau cùng.”

Những phân đoạn Kinh Thánh rất rõ ràng. Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời của Cựu Ước.

Chúa Giê-su Tuyên Bố Mình Bình Đẳng Với Đức Chúa Trời

Chúa Giê-su phán trong Ma-thi-ơ 28:19, “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ.” Nếu Chúa Giê-su Christ không phải là Đức Chúa Trời, thì làm sao Ngài lại có thể phán Chính mình Ngài ở trong Ba Ngôi Thánh được?

Chúa Giê-su phán trong Giăng 14:9 “…Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha. Sao ngươi lại nói rằng: Xin chỉ Cha cho chúng tôi?” Có một người Cha khác ngoài Chúa Giê-su sao? Không có, như Chúa Giê-su đã phán.

Trong Giăng 10:30, Chúa Giê-su phán rằng, “Ta với Cha là một.” Điều này chưa rõ ràng đủ hay sao?

Phi-líp 2:6 chép rằng Chúa Giê-su là “hình Đức Chúa Trời”, và Ngài không nắm giữ “sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời”!

Chúa Giê-su Christ của Tân Ước tuyến bố là “một” với Đức Chúa Trời và “bình đẳng” với Đức Chúa Trời.

Chúa Giê-su Toàn Tại

Chỉ có Đức Chúa Trời mới có khả năng ở tất cả mọi nơi tại một thời điểm, nhưng Chúa Giê-su Christ tuyên bố có khả năng này.

Trong Ma-thi-ơ 18:20, Ngài phán rằng, “Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ.” Điều này làm sao có thể được nếu Chúa Giê-su Christ không phải là Đức Chúa Trời?

Cũng giống với sự lẽ thật trong Ma-thi-ơ 28:20 khi Chúa phán rằng, “…Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” Làm sao có thể được khi Ngài ở với mỗi cá nhân Cơ Đốc nhân luôn luôn và ở trên Thiên Đàng tại cùng một thời điểm? Ngài là Đức Chúa Trời, chỉ có Đức Chúa Trời mới có đặc tính như vậy.

Chúa Giê-su Christ Toàn Năng

Có nghĩa là, Ngài toàn năng. Ngài có tất cả mọi quyền năng.

Khải Huyền 19:6 tuyên bố rằng, “…Vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là Đấng Toàn năng, đã cầm quyền cai trị.” Sau đó I Ti-mô-thê chép rằng Chính Chúa Giê-su Christ là “…Đấng Chủ tể hạnh phước và có một đến kỳ sẽ tỏ ra, là Vua của mọi vua, Chúa của mọi chúa.” Nếu Chúa Giê-su là Đấng Chủ tể DUY NHẤT, thì Ngài phải là Đấng ở trong Khải huyền 19:6, Đức Chúa Trời Toàn năng!

Cũng hãy xem trong Cô-lô-se 2:9-10, Khải huyền 2:26, và Ma-thi-ơ 28:8 nữa.

Chúa Giê-su Toàn Tri

Toàn tri nghĩa là có tất cả kiến thức, không giống như con người bình thường. Kinh Thánh tuyên bố rằng Chúa Giê-su thật sự là Đấng toàn tri.

Không giống như người bình thường, Chúa Giê-su Christ đã biết các chi tiết cụ thể về cái chết của Ngài. Trong Ma-thi-ơ 16:21, Chúa Giê-su phán rằng Ngài sẽ đi đến thành Giê-ru-sa-lem, chịu nhiều đau đớn trong tay các thầy thông giáo và trường lão, bị giết, và sau đó sống lại vào thứ ba. Ngài lặp lại lời tiên tri này trong Ma-thi-ơ 20:19.

Ma-thi-ơ 17:27 nói về sự kiện Chúa Giê-su biết có một đồng xu mắc trong miệng của một con cá trước khi nó bị bắt!

Ngài biết những chi tiết đặc biệt về cuộc đời của một người đàn bà, người mà Ngài chưa bao giờ gặp (Giăng 4:16-19). Ngài cũng biết tất cả về Na-tha-na-ên trong Giăng 1:47-19.

Hỡi bạn, Chúa Giê-su Christ là Đức Chúa Trời bởi vì Ngài là Đấng toàn tri.

Chúa Giê-su Christ Có Các Quyền Năng Sáng Tạo

Giăng 1:1-3 chép rằng, “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.” “Ngôi Lời” là Đức Chúa Giê-su Christ (Giăng 4:14 ;I Giăng 1:1-3; 5:7), và Giăng 1:3 chép rằng muôn vật bởi Ngài làm nên!

Cô-lô-se 1:16 chép rằng, “…muôn vật đã được dựng nên trong Ngài…” Hãy xem xét Hê-bơ-rơ 1:1-3 “Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập nên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian; Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật; sau khi Con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu Đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao.” Bạn thấy không, bởi Chúa Giê-su Christ thế giới này được dựng nên, và bởi Chúa Giê-su Christ muôn vật được đứng vững. Ngài có quyền năng để sáng tạo và duy trì vũ trụ này.

Chúa Giê-su Christ Có Quyền Năng Vượt Trên Các Yếu Tố Thiên Nhiên

Trong Ma-thi-ơ 14:25, Chúa Giê-su bước đi trên mặt biển một cách tự do, và trong Lu-ca 8:24, Ngài quở trách gió và gió vâng lời Ngài. Làm sao Ngài có thể làm những điều như vậy nếu Ngài không phải là Đức Chúa Trời? Ở đây phải hiểu rằng Chúa Giê-su không cầu nguyện để Đức Chúa Trời khiến biển lặng đi; Ngài đã tự mình khiến cho biển phải lặng đi.

Chúa Giê-su Chấp Nhận Sự Thờ Phượng

Nếu chúng ta sai trật trong việc dạy dỗ rằng Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời, thì Ngài đã sai trật khi cho phép mọi người thờ phượng Ngài. Chính Chúa Giê-su phán rằng, “Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và hầu việc chỉ một mình Ngài mà thôi.” (Ma-thi-ơ 4:10) Tại sao Ngài nói điều này tại thời điểm bắt đầu chức vụ và trong khi làm chức vụ, Ngài cho phép mọi người thờ phượng NGÀI?

Trong Công vụ 10:25-26, và Khải huyền 19:10, thờ phượng một ai khác ngoài Đức Chúa Trời thì bị nghiêm cấm, nhưng Chúa Giê-su tự nguyện chấp nhận được thờ phượng thông qua tất cả chức vụ công khai của Ngài (Giăng 20:28; Ma-thi-ơ 8:2; 9:18; 15:25; 28:9; Giăng 9:38). Nếu Ngài không phải là Đức Chúa Trời, thì tại sao Ngài lại không sửa sai những người thờ phượng Ngài?

Chúa Giê-su Christ Tha Thứ Các Tội Lỗi

“Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình, mà rằng: Hãy nhận biết Đức Giê-hô-va! Vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa.” (Giê-rê-mi 31:34) Theo những lời này, ĐỨC CHÚA TRỜI là Đấng có quyền năng và quyền tha thứ tội lỗi. Tuy nhiên, Tân Ước chép rằng Chúa Giê-su Christ có quyền năng này.

Xin hãy lưu ý trong Mác 2:5-11: “Đức Chúa Giê-su thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Vả, có mấy thầy thông giáo ngồi đó, nghĩ thầm rằng: Sao người nầy nói như vậy? Người nói phạm thượng đó! Ngoài một mình Đức Chúa Trời, còn ai tha tội được chăng? Đức Chúa Giê-su trong trí đã hiểu họ tự nghĩ như vậy, tức thì phán rằng: Sao các ngươi bàn luận trong lòng thể ấy? Nay bảo kẻ bại rằng: Tội ngươi đã được tha; hay là bảo người rằng: Hãy đứng dậy vác giường mà đi; hai điều ấy điều nào dễ hơn? Vả, để cho các ngươi biết Con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng kẻ bại rằng: Ta biểu ngươi, hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà.”

Chúa Giê-su Christ là Đức Chúa Trời, bởi vì chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể tha thứ tội lỗi. Thật sự là Ngài đã mang lấy hình thể của một con người trong 33 năm trên đất, nhưng Ngài vẫn là Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt (I Ti-mô-thê 3:16).

Chúa Giê-su Christ Có Quyền Năng Trên Sự Sống Và Sự Chết Của Ngài

Bạn biết có bao nhiêu người có khả năng bỏ mạng và sau đó lấy lại được? Chúa Giê-su có quyền năng này.

Hãy xem xét Giăng 10:17-18: “Nầy, tại sao Cha yêu ta: Ấy vì ta phó sự sống mình, để được lấy lại. Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng ta tự phó cho; ta có quyền phó sự sống, và có quyền lấy lại; ta đã lãnh mạng lịnh nầy nơi Cha ta.” ‘

Chúa Giê-su có quyền năng trên sự sống và sự chết của Ngài! Khi Ngài chết, Ngài tự nguyện bỏ đi linh hồn mình (Lu-ca 23:46).

Theo những lời của Ngài trong Khải huyền 1:18, Chúa Giê-su Christ cầm “chìa khóa của sự chết và Âm phủ.” Làm sao Ngài có thể có quyền năng như vậy nếu Ngài không phải là Đức Chúa Trời?

Hỡi bạn, đừng mắc sai lầm về điều này: Đức Chúa Giê-su Christ là Đức Chúa Trời. Ngài đã đến thế gian này và chịu đau đớn trong thân xác con người trong 33 năm. Ngài đã sống một đời sống vô tội, và sau đó đã phó đời sống đó làm tiền công đời đời cho các tội lỗi của bạn. Mohammed không trả thay cho tội lỗi của bạn, bởi vì Mohammed không phải là Đức Chúa Trời. Phật tổ không trả thay cho tội lỗi của bạn, bởi vì Phật tổ không phải là Đức Chúa Trời. Bạn không thể trả thay cho tội lỗi của mình được, vì bạn không phải là Đức Chúa Trời. Chỉ có Chúa Giê-su Christ là vô tội, bởi vì chỉ có Chúa Giê-su Christ là Đức Chúa Trời. Chỉ Một mình Ngài mới có thể cứu linh hồn bạn khỏi hồ lửa đời đời của Địa ngục mà thôi.

“Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công vụ 4:12)

“Vậy Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14 :6)

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like