Home Chuyên Đề MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 5: Bạn Được Cải Đạo

MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 5: Bạn Được Cải Đạo

30 đọc

‘Cải đạo’ có nghĩa là ‘biến đổi’

Bạn được biến đổi (2 Cô-rinh-tô 5:17).

Bạn từng chết: giờ bạn sống (Ê-phê-sô 2:1, 5).

Bạn từng hư mất: giờ bạn được tìm thấy (Lu-ca 15).

Bạn từng mù loà: giờ bạn thấy (1 Cô-rinh-tô 4:4-6).

Bạn từng là kẻ thù của Đức Chúa Trời: giờ bạn là con Ngài (Rô-ma 5:10; 8:14-17).

Sự trọn vẹn của sự biến đổi khi cải đạo được bày tỏ rõ ràng trong Ê-phê-sô 2:

câu 1-3: trong mắt Chúa bạn đã từng như vậy

câu 19-22: trong mắt Chúa giờ bạn trông như thế này

Ân điển của Chúa chính là cầu nối giữa hai vị trí chênh lệch này (câu 4-18).

Chú ý: câu 1, ‘Còn anh em’ – quá khứ của bạn

câu 4, ‘Nhưng Đức Chúa Trời’ – điều Chúa đã làm cho bạn

câu 19, ‘Dường ấy’ – hiện tại của bạn nhờ ân điển

Công việc lớn của ân điển trở nên chân thật với chúng ta qua đức tin (Ê-phê-sô 2:8)

Đức tin là gì?

Đức tin là sự tin cậy không xoay chuyển nơi Chúa Giê-su Christ là Đấng Cứu Thế duy nhất cho tội lỗi (Công vụ 20:21; Rô-ma 3:25). Đức tin không phải là tư duy chấp thuận một bộ giáo lý, mà là đến với Đấng Christ để ăn năn, kêu cầu sự thương xót. Đức tin lắng nghe lẽ thật của phúc âm, tin và hành động dựa theo đó. Đức tin cứu chuộc đi từ niềm tin nơi những điều thực tế đến sự tin cậy thật nơi Đấng Christ và những gì Ngài đã làm cho chúng ta và cho sự cứu rỗi của chúng ta.

Đức tin là sự đáp ứng của tâm trí và tấm lòng tới Chúa Cứu Thế là Đấng phúc âm nói đến (1 Phi-e-rơ 1:21).

(Còn tiếp)

Peter Jeffery
Xuất bản lần đầu năm 1976
Nhà xuất bản Brytirion, CF31 4DX, Wales, UK
Bản dịch của Vietnamese Missionary Institute

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like