Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 103: Ẩn Dụ Về Nước Trời (7): Lưới Cá Phán Xét

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 103: Ẩn Dụ Về Nước Trời (7): Lưới Cá Phán Xét

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 13: 47-52
47 Nước thiên đàng cũng giống như một tay lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá. 48 Khi lưới được đầy rồi, thì người đánh cá kéo lên bờ; đoạn, ngồi mà chọn giống tốt để riêng ra, đem bỏ vào rổ, còn giống xấu thì ném đi. 49 Đến ngày tận thế cũng như vậy: Các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra, 50 ném những kẻ ác vào lò lửa; ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. 51 Các ngươi có hiểu mọi điều đó chăng? Các môn đồ thưa rằng: Có hiểu. 52 Ngài bèn phán rằng: Vì cớ ấy, mọi thầy thông giáo đã học thông đạo về nước thiên đàng, thì giống như một người chủ nhà kia, đem những vật mới và cũ ở trong kho mình ra.

Lời ngỏ: 
Dân gian hay có câu nói: “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt” tương tự như  câu nói “ông trời có mắt”. Hai câu nói này cho thấy con người có sự nhận thức về một Đức Chúa Trời công bình, Ngài có đôi mắt để xem xét tất cả mọi việc,  có thể nhìn thấy mỗi hành động của con người. Vì thế người ta tin rằng mọi việc thiện ác ở trên đời này đều không thể thoát khỏi đôi mắt của Đức Chúa Trời. Theo sự hiểu biết này thì con người tin rằng có một luật nhân quả báo ứng, nghĩa là ở đời này “có thưởng thì cũng phải có phạt” hay có “gieo thì sẽ có gặt” và “ai gieo gió thì trước sau cũng gặt bão nấy” Từ định luật nhân quả và công bình này người ta ai cũng có thể ý thức được chân lý về sự phán xét lớn của Đức Chúa Trời trong ngày tận thế. 

Sự phán xét là điều chắc chắn vì Lời Kinh Thánh có nhiều chỗ đề cập lẽ thật này. Đây cũng là chủ đề cuối cùng trong bảy ấn dụ mà Đức Chúa Giê-xu dùng để nói đến chân lý mầu nhiệm về Nước Trời. Ẩn dụ này còn gọi là Ẩn dụ về lưới cá. Ẩn dụ này có một số điểm chung với ẩn dụ về lúa mì và cỏ lùng. Về nội dung, thông qua cả hai ẩn dụ, Chúa Giê-xu đều muốn cho thấy một thực tại của hội thánh hữu hình trên đất. Tương tự như người gieo giống trong ẩn dụ về lúa mì và cỏ lùng, việc rao giảng Tin Lành về Nước Trời cũng giống như người ngư phủ thả xuống biển thế gian này một chiếc lưới lớn. Khi đó sẽ có đủ mọi loại cá lọt vào lưới, cả cá tốt lẫn xấu. Thì cũng vậy, khi hội thánh công bố chân lý Nước Trời, sẽ có những người tốt kẻ xấu, trở thành một thân thể trộn lẫn trong đó. Sự đối lập “cá tốt” và “cá xấu” tương ứng với sự đối lập giữa cây tốt và cây xấu. Vậy những “cá xấu” ở đây chính là các tiên tri giả, những tín đồ giả, những con sói đội lốt chiên, những kẻ chỉ bề ngoài theo Chúa nhưng thực chất là chạy theo những giá trị giả trá. Thực tế trong phạm vi của Hội Thánh, sẽ có những Cơ đốc nhân khác nhau, kẻ chưa hoán cải cũng như người đã hoán cải, người có đức tin thật cũng như người chưa có đức tin. Để phân biệt hai hạng người này không phải là việc dễ, vì nhìn bề ngoài chúng ta thấy không có gì là khác biệt cả.
    Tuy nhiên, đến lúc kéo lưới lên sẽ thấy rõ, sự cuối cùng phải đến, lúc đó sẽ có sự phân biệt giữa tốt và xấu. Ẩn dụ nói về lúa mì và cỏ lùng nhấn mạnh đến việc chúng ta đừng xét đoán và phân biệt những người tin và không tin khi đang sinh sống bên cạnh nhau trên thế gian này. Tuy nhiên, ẩn dụ thứ bảy này nhấn mạnh về ngày chung kết, tại đây phác hoạ ra hình ảnh của sự bị phân chia trong lúc phán xét. Đó là sự phán xét cuối cùng của Đức Chúa Trời. Cá tốt và cá xấu sẽ có số phận khác nhau hoàn toàn.  “Cá xấu” bị ném đi tức là số phận của kẻ ác sẽ bị quăng vào lò lửa. Nỗi đau đớn kinh hoàng đó không bao giờ chấm dứt trong số phận chung cuộc của họ được miêu tả bằng những hình ảnh đáng sợ: “khóc lóc” và “nghiến răng”. Điều căn bản làm nên nỗi đau đớn không dứt đó chính là vĩnh viễn mất đi sự sống thật.
    Trong phần kết luận, Chúa Giê-xu hỏi các môn đồ: “Các ngươi có hiểu mọi điều đó chăng? Các môn đồ thưa rằng: Có hiểu. Ngài bèn phán rằng: Vì cớ ấy, mọi thầy thông giáo đã học thông đạo về nước thiên đàng, thì giống như một người chủ nhà kia, đem những vật mới và cũ ở trong kho mình ra.” Lời dạy dành cho các môn đồ được kết thúc trong một khung cảnh mang tính riêng tư giữa Chúa Giê-xu với các môn đồ của Ngài mà thôi. Đến đây, sứ đồ Ma-thi-ơ quay lại với chủ đề “hiểu”, vốn là chủ đề xuyên suốt trong Ma-thi-ơ đoạn 13 này,  nhằm giúp các môn đệ xác định hướng đi đúng đắn trong những quyết định hiện tại. Chúa Giê-xu kết luận: “Vì cớ ấy, mọi thầy thông giáo đã học thông đạo về nước thiên đàng, thì giống như một người chủ nhà kia, đem những vật mới và cũ ở trong kho mình ra.” Đức Chúa Giê-xu muốn nhấn mạnh sự khác biệt lớn giữa các tôi tớ thật của Chúa với các thầy dạy luật và thầy thông giáo trong cộng đồng Do Thái giáo. Khi họ đã được giải thích về sự mầu nhiệm của Nước Trời thì phải trình bày sứ điệp mầu nhiệm này cho những người khác. Cả luật pháp cũ và sự nhận biết chân lý mới phải được trình bày cách rõ ràng. Nói cách khác, môn đồ của Chúa Giê-xu phải đặt nền tảng sự hiểu biết về Đức Chúa Trời trên nền tảng luật pháp Chúa đã dạy trong Cựu Ước và chân lý Phúc  m cứu rỗi mà Ngài đã giải bày là trên chính sự mầu nhiệm của Chúa Giê-xu. Theo ý nghĩa đó, chúng ta là người tin Chúa cần phải “đem ra” hay rải ra lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời. Chúng ta phải trình bày hết thảy lẽ thật của Chúa, cả “cũ lẫn mới”  và phải trình bày cách dễ hiểu nhất để giúp cho người chưa biết Chúa dễ dàng tiếp thu chân lý mầu nhiệm của Ngài.
    Ngoài ra, “đem những vật mới và cũ ở trong kho mình ra” còn có thể hiểu rằng chúng ta phải trình bày hai phương diện của chân lý Nước Trời, đó là yêu thương và công bình. Người ta ai cũng muốn nghe về tình yêu thương và ân điển. Tuy nhiên, nếu chỉ đề cập đến tình yêu thương và ân điển thôi mà bỏ qua lẽ thật về sự công bình và sự phán xét của Đức Chúa Trời thì người ta sẽ không thấy tội lỗi của mình để ăn năn và khi không ăn năn thì sẽ không thể nào nhận được sự cứu rỗi.

Kết luận:
    Có một mục sư đã giải thích về ẩn dụ “Lưới cá phán xét” trong phân đoạn Kinh thánh hôm nay như sau: “Loài người di chuyển qua lại bên trong mẻ lưới phán xét giống như thể họ được tự do. Có lúc họ cũng  đụng đến cái lưới của Chúa khiến cho họ phải giật mình. Nhưng họ lại bơi mau qua và tưởng rằng mình sẽ thoát, họ không biết rằng họ đã hoàn toàn bị bao lại và không thể tránh đâu thoát được chương trình tối cao của Đức Chúa Trời. Mạng lưới phán xét không thấy được của Đức Chúa Trời trên từng người rất giống với mẻ lưới dùng để kéo cá vậy. Con người không thể nào lường trước được sự mầu nhiệm của Nước Trời, và họ cũng không nhìn thấy Đức Chúa Trời đang vận hành trong thế gian này. Có người cũng đang qua lại trong ân điển của Phúc  m, có người cũng sợ hãi bởi sự xét đoán của Chúa; nhưng rồi họ quay trở lại với những đường lối suy nghĩ cũ và lối sống cũ trước đó, họ quên hết mọi việc thuộc về cõi đời đời. Nhưng mọi thời đại sẽ qua đi và Đấng Christ tái lâm để lập nên Vương quốc vinh hiển của Ngài, khi ấy sự phán xét sẽ đến”.
    Ngày nay nhiều người nghĩ rằng, chỉ cần tin Chúa Giê-xu thì họ chắc chắn được vào Nước Thiên Đàng sau khi kết thúc cõi đời này. Nhưng điều đó chưa đủ để đảm bảo được rằng người đó là công bình. “Người công bình” mà Chúa Giê-xu muốn nói đến ở đây là người tin Chúa Giê-xu và xưng nhận niềm tin ấy qua sự hiểu biết lời Chúa và vâng giữ lời dạy của Ngài.  
    Vậy thì, câu hỏi của Chúa Giê-xu đặt ra cho các môn đồ ngày xưa cũng là câu hỏi cần đặt ra cho bạn và tôi, đó là “Các ngươi có hiểu mọi điều đó chăng?”. Khi chúng ta có sự hiểu biết về Chúa và về sự sâu nhiệm của Nước Đức Chúa Trời thế nào thì đó sẽ là đường hướng chỉ đạo đời sống chúng ta thể ấy. Tất cả những việc làm của chúng ta trên đất này sẽ bày tỏ rõ ràng trong ngày phán xét.

Cầu nguyện:
Lạy Chúa,
Con tin chắc rằng sẽ có ngày phán xét sau cùng cho loài người chúng con. Qua ẩn dụ Chúa dạy chúng con hôm nay xin giúp con sống đời sống công bình trước mặt Chúa, đó là hiểu và làm theo lời dạy của Ngài. Hầu đến ngày phán xét con không bị phân loại chung với kẻ ác, vì số phận của họ sẽ bị quăng “vào lò lửa; ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng” Con thật cảm tạ Chúa. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Viết bởi Grace Ngo. 

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like