Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 19: Chúa Giê-su sống trong lòng con như thế nào?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 19: Chúa Giê-su sống trong lòng con như thế nào?

30 đọc

Cơ đốc nhân thường hay nói là Chúa Giê-su sống trong lòng họ. Có thật là Chúa Giê-su đang sống trong lòng họ không? Chẳng phải Kinh Thánh nói Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha trên thiên đàng sao. Sứ đồ Mác viết, “Đức Chúa Jêsus phán như vậy rồi, thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.” (Mác 16:19)

Làm sao Chúa Giê-su có thể ngồi trên ngai thiên đàng sống trong lòng của hàng triệu người trên khắp thế giới cùng một lúc? Cũng dễ hiểu thôi, Chúa Giê-su làm việc bằng năng quyền của Đức Thánh Linh. Chúa Giê-su đã hứa, “Khi nào Đấng Yên ủi sẽ đến, là Đấng ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần lẽ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta” (Giăng 15:26).

Ở một chỗ khác, Kinh Thánh nói, “Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng con, kêu rằng: A-ba! Cha!” (Ga-la-ti 4:6). Con nên nhớ, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh đều là một Đức Chúa Trời. Thánh Linh là Thần Linh của Chúa Giê-su, và Đức Chúa Cha sai Đức Thánh Linh ngự vào lòng chúng ta.

Sứ đồ Phao-lô viết, “tôi cầu xin Ngài … khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng; đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em” (Ê-phê-sô 3:16-17). Con thấy đấy, Đức Thánh Linh và Chúa Giê-su ngự trong lòng con nếu con là con của Chúa.

Sứ đồ Phao-lô gọi Đức Thánh Linh là “Thánh Linh của Chúa Giê-su.” Ông nói, “Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài” (Rô-ma 8:9). Nhớ là khi Kinh Thánh nói về “trong lòng,” không phải nói về quả tim đang bơm máu đi khắp thân thể con. Từ này có nghĩa là Chúa đang sống sâu bên trong tâm trí và linh hồn con.

Nếu chỉ công nhận có Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su là thật thì không đủ. “Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỉ cũng tin như vậy và run sợ” (Gia-cơ 2:19). Ma quỉ run sợ vì nó ghét và chống lại Chúa. Nó biết một ngày nào đó Chúa sẽ đoán phạt nó. Con không chỉ cần tin nơi Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su, con cần phải yêu Ngài nữa.

*****

Kinh Thánh dạy Chúa ngự trong lòng con có nghĩa là gì?Ngoài tin Chúa ra, con cần làm gì nữa để được cứu?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like