Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 18: Chúa Giê-su đang làm gì trên Thiên Đàng?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 18: Chúa Giê-su đang làm gì trên Thiên Đàng?

30 đọc

Bible Answers for Parents of Curious Kids
Tác giả: Ed Strauss

Chúa Giê-su đang ở nơi trung tâm của tất cả quyền năng trong vũ trụ. Ngài đang ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Chắc con tưởng Ngài chỉ ngồi đó, nói chuyện với Chúa Cha và các thiên sứ. Thật ra Chúa Giê-su rất bận rộn. Ngài một lúc làm nhiều việc hơn cả những gì con có thể tưởng tượng. Chớ quên: Chúa Giê-su không chỉ là con người. Ngài là Đức Chúa Trời. Và giờ Ngài đã trở lại thiên đàng, Ngài đã lấy lại toàn bộ quyền năng của Ngài.

Chúa Giê-su đang ở khắp vũ trụ. Ngài nắm giữ mọi thứ và điều khiển hàng tỉ thiên hà. Kinh Thánh nói, “Đấng đã xuống tức là Đấng đã lên trên hết các từng trời, để làm cho đầy dẫy mọi sự” (Ê-phê-sô 4:10). Kinh Thánh cũng nói, “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài” (Cô-lô-se 1:16-17).

Chúa Giê-su cũng sai Đức Thánh Linh đến trong lòng của mỗi người tin Chúa trên đất. Ngài phán, “Khi nào Đấng Yên ủi sẽ đến, là Đấng ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần lẽ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta.” (Giăng 15:26) Rồi Đức Thánh Linh ban cho mỗi người có ân tứ và khả năng khác nhau. “Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung” (1 Cô-rinh-tô 12:4, 6-7).

Chúa Giê-su luôn luôn ở với con, ngay cả khi con phạm tội. Khi ma quỷ tố cáo con, thì Chúa Giê-su xin Chúa Cha thương xót con. Ngài nhắc Chúa nhớ rằng dù con có không vâng lời, con cũng vẫn là con của Chúa. “Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy” (Hê-bơ-rơ 7:5).

Chúa Giê-su cũng chào đón mỗi Cơ đốc nhân chết đi và lên thiên đàng. Trước khi chết, chấp sự Ê-tiên đã “thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Jêsus đứng bên hữu Đức Chúa Trời; thì người nói rằng: Kìa, ta thấy các từng trời mở ra, và Con người đứng bên hữu Đức Chúa Trời.” (Công vụ 7:55-56).

*****

Chúa Giê-su làm những việc gì trên thiên đàng?

Vì sao Chúa Giê-su có thể làm nhiều việc cùng một lúc như vậy?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like