Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 12 – Chúng Ta Có Một Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Vĩ Đại

Ngày 12 – Chúng Ta Có Một Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Vĩ Đại

by Ban Biên Tập
30 đọc

 


Hê-bơ-rơ 4:14-5:10

14 Vậy, vì chúng ta có vị thượng tế vĩ đại đã vượt qua các tầng trời là Đức Giê-su, Con Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy giữ vững niềm tin; 15 vì chúng ta không có một vị thượng tế chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng vị thượng tế này đã chịu cám dỗ đủ mọi mặt cũng như chúng ta song không hề phạm tội. 16 Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngai ân sủng, để được thương xót và tìm được ân sủng khả dĩ giúp đỡ chúng ta kịp thời.

5

1 Mỗi thượng tế đều được lựa chọn giữa loài người, và được bổ nhiệm để thay loài người mà lo những việc phụng sự Đức Chúa Trời, để dâng lễ vật và sinh tế đền tội. 2 Vì người cũng yếu đuối mọi mặt nên có thể thông cảm đúng mức với những kẻ ngu muội và lầm lạc. 3 Chính vì đó, người phải dâng tế lễ vì tội mình cũng như vì tội của dân chúng.4 Không một ai tự dành cho mình vinh dự làm thượng tế nhưng người được Đức Chúa Trời kêu gọi, như A-rôn chẳng hạn. 5 Cũng vậy Chúa Cứu Thế không tự tôn vinh mình mà làm thượng tế, nhưng Đức Chúa Trời phán bảo Ngài:“Ngươi là Con Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ngươi.” 6 Ngài lại phán trong một nơi khác: “Con là vị tế lễ đời đời, Theo dòng Mên-chi-xê-đéc”7 Trong những ngày sống trong xác thịt, Đức Giê-su đã lớn tiếng dâng những lời cầu nguyện, nài xin với nước mắt lên Đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và vì lòng thành kính nên được nhậm lời 8 Dù là Con, Ngài cũng phải học tập vâng lời trong những điều thống khổ Ngài đã chịu. 9 Khi hoàn tất rồi, Ngài trở nên nguồn cứu rỗi đời đời cho tất cả những người vâng phục Ngài, 10 và Ngài được Đức Chúa Trời chỉ định làm thượng tế theo dòng Mên-chi-xê-đéc.

SUY GẪM:

Câu 14-16

Qua chức vụ của Chúa Giê-su Christ như một thầy tế lễ cả thượng phẩm, Đức Chúa Trời cho chúng ta được đến gần Ngài với lòng tin cậy. Trước Lời của Đức Chúa Trời, sắc hơn gươm hai lưỡi, tội lỗi chúng ta bị phơi bày chi tiết và không ai tránh khỏi sự đoán phạt (c. 12, 13). Nhưng thật ngạc nhiên, chúng ta có một thầy tế lễ cả vĩ đại chuộc tội chúng ta. Vì Ngài có thể đồng cảm với những yếu đuối chúng ta và chiến thắng mọi cám dỗ, Ngài có thể giúp đỡ chúng ta trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Những ngày này tôi gặp phải nan đề nào và trong những điều nào tôi thường xuyên thất bại?

Câu 1-4

Đức Chúa Trời lựa chọn những thầy tế lễ thượng phẩm giữa vòng loài người để phục vụ Chúa cho dân Ngài. Những câu Kinh Thánh này nhấn mạnh chức vụ của những thầy tế lễ trong Cựu Ước là yếu đuối vì Chúa lựa chọn họ giữa vòng loài người. Đây là hình bóng của Chúa Giê-su Christ, Đấng được lựa chọn để gánh sự yếu đuối chúng ta và trở thành thầy tế lễ cả thượng phẩm để chuộc tội chúng ta. Hãy suy gẫm về Chúa Giê-su Đấng phó chính mình trong sự yếu đuối của con người để cứu tôi.

Câu 7-10

Đấng Christ học vâng phục từ sự chịu khổ trong thế gian này, và được nên trọn vẹn. Suốt những ngày tháng trên đất, Chúa Giê-su đã lớn tiếng trình dâng những lời khẩn nguyện nài xin trong nước mắt, Ngài đã trở thành nguồn của sự cứu rỗi đời đời cho những ai vâng phục Ngài. Những ngày này bạn đang kêu gào cho điều gì và cảm thấy sự khó khăn nào? Hãy tin cậy nơi Chúa là Đấng bày tỏ sự đầu phục hoàn toàn trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, và ban cho tôi năng lực để vâng lời.

Cầu nguyện: Con nguyện tin cậy nơi Chúa, Đấng biết những yếu đuối của con hơn mọi người khác và giúp con vâng phục trong mọi nan đề.

Bình Luận:

You may also like