Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 13 – Trưởng Thành

Ngày 13 – Trưởng Thành

by Ban Biên Tập
30 đọc


Hê-bơ-rơ 5:11-6:8

11 Về vấn đề này, chúng ta có nhiều điều cần phải nói, nhưng khó giải thích vì anh chị em nghe mà chậm hiểu.12 Thật ra, đáng lẽ bây giờ anh chị em đã thành giáo sư rồi, thế mà anh chị em vẫn cần có người dạy những điều sơ học về lời Đức Chúa Trời. Anh chị em cần ăn sữa thay vì thức ăn đặc.13 Ai phải bú sữa thì vẫn còn thơ ấu, chưa biết Đạo công chính.14 Nhưng thức ăn đặc dành cho người trưởng thành là người nhờ thực hành mà luyện tập được khả năng phân biệt thiện, ác.

6

1 Vì thế, chúng ta hãy từ bỏ bài học vỡ lòng về đạo lý của Chúa Cứu Thế mà tiến lên bậc trưởng thành, tức là không cần phải đặt lại nền móng cho giáo lý ăn năn từ bỏ những công việc chết, đức tin nơi Đức Chúa Trời,2 giáo huấn về phép báp-tem, Ctd: giáo huấn về các lễ thanh tẩy của người Do Thái

lễ đặt tay, sự sống lại của người chết và sự phán xét đời đời.

3 Đây là điều chúng ta sẽ làm nếu Đức Chúa Trời cho phép.
4
Những người từng được soi sáng, từng nếm ân tứ thiên thượng, từng dự phần về Thánh Linh, 5 từng kinh nghiệm lời tốt lành của Đức Chúa Trời cũng như các quyền năng của đời tương lai.

6 Nếu họ sa ngã thì không thể nào phục hồi để ăn năn trở lại; họ đã tự mình đóng đinh Con Đức Chúa Trời một lần nữa và công khai sỉ nhục Ngài.7 Vì đất mà được mưa dồi dào đượm nhuần, sinh cây cỏ ích lợi cho người canh tác thì nhận được phúc lành từ Đức Chúa Trời. 8 Nhưng nếu sinh gai gốc, chà chuôm thì đất trở thành vô giá trị, gần bị rủa sả và cuối cùng bị thiêu đốt.

SUY GẪM:

Câu 6:1-3

Đức Chúa Trời giúp chúng ta đến sự tăng trưởng và thành thục để đẹp lòng Ngài. Đừng bỏ cuộc ngay cả lúc cố gắng hết sức vẫn chưa thành công. Hãy tiếp tục dấy lên với sự giúp đỡ của Ngài để lên bậc trưởng thành.

Câu 11-14

Chúng ta cần phải trưởng thành và có thể ăn đồ ăn đặc. Mãi là con trẻ thuộc linh không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 4:14-15). Hãy nghĩ đến thời gian bạn mới vào Hội thánh, liệu bạn có thể dạy dỗ người khác trong khi mình đang còn phải được dạy dỗ những điều rất căn bản? Hãy vui thích với sự kỷ luật chứ không chỉ đến tham dự Hội thánh, song hãy suy gẫm Kinh thánh sâu sắc, áp dụng điều bạn học được, và chăm chú quan tâm đến ý muốn toàn hảo của Đức Chúa Trời mà vâng phục. Hãy kỷ luật bản thân để tiến đến một giai đoạn sâu sắc hơn ngõ hầu có thể kinh nghiệm được Lời công chính trong thói quen suy gẫm Lời Chúa thường ngày.

Câu 6:7,8

Nếu chúng ta có ân sủng cứu rỗi nhưng cứ sống một đời sống con trẻ, là đời sống chỉ sinh ra gai góc và cây dại thì không thể tránh khỏi sự rủa sả và trừng phạt (Mat 7:16-20). Tôi sanh ra trái gì ngày hôm nay?

Cầu nguyện: Nguyện con sinh ra trái vâng phục để thành một niềm vui cho Đức Chúa Trời, và không xem nhẹ ân sủng của Chúa.

Bình Luận:

You may also like