Home Chuyên Đề Chúa Giê-Xu và dân Y-sơ-ra-ên!

Chúa Giê-Xu và dân Y-sơ-ra-ên!

by Hong An
30 đọc

Là những Cơ Đốc Nhân, chúng ta sẽ sớm đón mừng lễ Giáng Sinh, sự giáng sinh của Chúa Giê-xu đến thế giới này bởi Mẹ Ngài là người Do Thái, Ma-ri. Giăng dạy chúng ta rằng “Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi lời là Đức Chúa Trời”. Và rằng ” Muôn vật đều do Ngài tạo dựng.” Từ khi sinh ra Ngài đã nhận được danh Ngài, “Chúa Giê-xu”. Trước khi Ngài đến thế gian, Ngài đã ở cùng Cha trên trời với địa vị đời đời là Con Đức Chúa Trời, là Ngôi Lời của Đức Chúa Trời, và thậm chí Ngài tham gia vào việc tạo dựng. Ngài cũng có mối liên hệ sâu sắc với dân sự của Ngài Y-sơ-ra-ên. Từ rất lâu trước khi Ngài đến thế gian. Cựu ước thường nói về ‘Thiên Sứ của Chúa’. Đôi khi Thiên Sứ chỉ là sứ giả của Chúa. Tuy nhiên, ‘Thiên Sứ của Chúa’ cũng có thể được xác định là Con của Đức Chúa Trời, Đấng Mê-si-a Chúng ta đều biết rằng Chúa Giê-su đã phán với chúng ta: “Ta và Cha là một” (Giăng. 10:30).

“Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời”

Khi Gia-cốp hấp hối, ông mong muốn ban phước cho các con trai của mình: “Là Thiên Sứ đã cứu con khỏi mọi tai họa. Xin Chúa ban phước cho hai đứa trẻ nầy,” (Sáng 48:16). Trong câu Kinh Thánh này, Thiên Sứ của Chúa không chỉ là một sứ giả, nhưng Ngài còn có quyền cứu chuộc và ban phước.

Sau khi dân Y-sơ-ra-ên vào đất hứa, Kinh Thánh cho biết: “Vả, Thiên Sứ của Đức Giê-hô-va đi lên từ Ghinh-ganh đến Bô-kim, và nói rằng: Ta đã đem các ngươi đi lên khỏi xứ Ê-díp-tô, dẫn vào xứ ta đã thề ban cho tổ phụ các ngươi. Ta đã phán: Ta sẽ chẳng hề hủy giao ước ta đã lập cùng các ngươi; (Các Quan Xét 2: 1). Thiên Sứ dường như có liên hệ chặt chẽ với giao ước giữa Đức Chúa Trời với Y-sơ-ra-ên. Điều này làm chúng ta nhớ đến sách Ê-sai, nơi Đức Chúa Trời phán với Tôi tớ Chúa sắp đến: “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta đã nhậm lời ngươi trong kỳ thuận tiện, đã vùa giúp ngươi trong ngày cứu rỗi. Ta sẽ gìn giữ ngươi, phó ngươi làm giao ước của dân, đặng lập lại xứ nầy và chia đất hoang vu làm sản nghiệp cho; (Ê-sai 49:8). Chúng ta biết rằng Tôi Tớ Chúa là Đấng Mê-si, Đấng Cứu Chuộc của Y-sơ-ra-ên. Ngài cũng là người tạo lập giao ước mới. Vì vậy, ngay cả trước khi Ngài đến với tư cách là Chúa Giê-xu, Con của Ma-ri, Ngài đã hiện diện giữa dân sự Ngài với tư cách là Thiên Sứ của Chúa, Con của Đức Chúa Trời. Điều này thật tuyệt diệu.

“Ta đã nhậm lời ngươi trong kỳ thuận tiện, đã vùa giúp ngươi trong ngày cứu rỗi. Ta sẽ gìn giữ ngươi, phó ngươi làm giao ước của dân, đặng lập lại xứ nầy và chia đất hoang vu làm sản nghiệp cho”

Tiên tri Xa-cha-ri nói: ‘Bấy giờ Thiên Sứ của Đức Giê-hô-va đáp rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân! Ngài sẽ không thương xót Giê-ru-sa-lem và các thành của Giu-đa cho đến chừng nào, là những thành Ngài đã nổi giận nghịch cùng nó bảy mươi năm nay? Đức Giê-hô-va lấy những lời lành, những lời yên ủi đáp cùng Thiên Sứ đương nói với ta. Đoạn, Thiên Sứ đương nói cùng ta, bảo ta rằng; Khá kêu lên và nói rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân có phán: Ta vì Giê-ru-sa-lem và Si-ôn động lòng ghen quá lắm; (Xa-cha-ri 1: 12-14).

Chúng ta thấy thật tuyệt diệu, Thiên Sứ của Chúa thậm chí còn cầu thay cho dân tộc Y-sơ-ra-ên trước mặt Chúa. Điều này nhắc tôi nhớ những gì Phao-lô nói về Chúa Giê-xu Christ

Đấng Mê-si-a: ‘’Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu thay cho chúng ta” (Rô-ma 8:34). Rõ ràng là chúng ta có thể xác định Thiên Sứ của Chúa với Con Đức Chúa Trời, Đấng Mê-si-a.

Điều này phản ánh mối liên hệ chặt chẽ tuyệt diệu và đời đời giữa Con Đức Chúa Trời và dân Y-sơ-ra-ên. Chúng ta hãy suy ngẫm điều này và làm chính chúng ta ngạc nhiên mỗi dịp kỷ niệm lễ Giáng Sinh.

Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

Bình Luận:

You may also like