Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 11: Đức Thánh Linh là ai?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 11: Đức Thánh Linh là ai?

30 đọc

Bible Answers for Parents of Curious Kids
Tác giả: Ed Strauss

Trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Nên Cơ đốc nhân thường gọi Đức Thánh Linh là “Ngôi Ba trong Ba ngôi.”

Nhiều người quên rằng Đức Thánh Linh là một Thân Vị thật. Họ thường nghĩ về Ngài như một “năng lực.” Họ tưởng Ngài là nguồn năng lượng Chúa Giê-su sử dụng. Họ không hiểu các câu như: “Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Chí Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình” (Lu-ca 1:35). “Đức Chúa Giê-su được quyền phép Đức Thánh Linh, trở về xứ Ga-li-lê” (Luca 4:14).

Các câu này không nói rằng Đức Thánh Linh là kiểu quyền năng như điện. Khi Kinh Thánh nói “quyền phép Đức Thánh Linh” nghĩa là Đức Thánh Linh quyền phép, quyền phép của Đức Chúa Trời. Và Đức Thánh Linh ban quyền phép đó cho Đức Chúa Giê-su. Đức Chúa Cha cũng có quyền năng như vậy, quyền năng sáng tạo cả vũ trụ.

Khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời đến trong cuộc đời con, con cũng có quyền phép. Chúa đã hứa vậy. “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép” (Công vụ 1:8).

Đây là những câu Kinh Thánh cho biết Chúa Thánh Linh là một Thân Vị: Đức Thánh Linh yêu con người (Rô-ma 15:30); Đức Thánh Linh buồn khi tín hữu bất tuân (Ê-phê-sô:4:30); đôi khi Ngài bị xúc phạm (Hê-bơ-rơ 10:29); con người nói dối Ngài (Công vụ 5:3-4,9); Ngài có suy nghĩ (Rô-ma 8:27).

Đức Thánh Linh khiến cho con người được tái sinh. Người ta được “sanh bởi Đức Thánh Linh” (Giăng 3:8) khi Ngài đến trên đời sống họ. Đức Thánh Linh có năng lực và sự sống đầy tràn nên Ngài ban sự sống đời đời cho những ai được Ngài chạm đến. Khi Ngài bước vào lòng ai thì Ngài khiến cho tâm linh hư mất đó được sống lại. Bởi Ngài là thánh, nên bất cứ khi nào Ngài bước vào tấm lòng con người, thì Ngài khiến họ trở nên thánh.

Đức Thánh Linh ban cho con người ân tứ Thánh Linh và năng lực: “Vả, người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan; kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy, cũng được lời nói có tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh, cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy, cho kẻ kia được ơn chữa bệnh tật; người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri; người thì được phân biệt các thần. … Mọi điều đó đều là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi” (1 Cô-rinh-tô 12:8-11).

*****

Con có thể giải thích với người khác Đức Thánh Linh là ai không? Thử liền nhé!

Làm sao con biết Đức Thánh Linh không phải một kiểu quyền năng?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like