Home Chuyên Đề Các Ngươi Phải Sanh Lại

Các Ngươi Phải Sanh Lại

by daotaomondo.com
30 đọc

Hỡi bạn, bạn đang dựa vào điều gì để đảm bảo chắc chắn rằng bạn sẽ ở cùng với Chúa Giê-su và các thánh của Ngài trong cõi đời đời thay vì ở trong địa ngục với Sa-tan và tất cả những kẻ ác? Chúa Giê-su đã nói rất rõ ràng rằng nhiều người nghĩ rằng mình đã được cứu trong khi thực tế họ là người hư mất (Ma-thi-ơ 7:21-23). Nhiều người nghĩ rằng mình đã được cứu bởi vì những lý do tôn giáo, như là thành viên hệ phái báp-tít hay thành viên trong nhà thờ. Những người khác thì dựa vào các tranh cãi luân lý cho sự cứu rỗi của mình, chẳng hạn như tuyên bố rằng họ đã làm nhiều việc lành hơn là việc xấu hay nói rằng một vị Chúa tốt lành sẽ không đẩy một ai xuống địa ngục cả. Nhưng Chúa Giê-su thì nói sao?

Trong chương thứ ba của sách phúc âm Giăng, Chúa Giê-su phán với một người đàn ông rất tôn giáo tên là Ni-cô-đem rằng, “Nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.” (Giăng 3:3) Một vài câu sau đó Ngài phán rằng, “Chớ làm lạ về điều ta đã nói với người: Các ngươi phải lại.” Sau đó Chúa Giê-su giải thích rằng sanh lại nghĩa là “sanh bởi Đức Thánh Linh.” (Giăng 3:8)

Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là phúc âm của Chúa Giê-su Christ, Con Đức Chúa Trời, phải được giảng ra cho một tội nhận và tội nhận đấy phải tin vào điều đó. Sứ đồ Phao-lô định nghĩa phúc âm trong I Cô-rinh-tô 15:3-4 “Vả, trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh.”

Hỡi bạn, bạn có tin điều đó không? Bạn có tin rằng bạn là một tội nhân không? Rô-ma 3:23 chép rằng, “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Kinh Thánh ghi lại rằng Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời, Đấng đã chết thay cho tội lỗi của bạn, Ngài đã bị chôn, và sau đó Ngài đã sống lại vào ngày thứ ba. Bạn có tin điều đó không? Nhiều người sẽ nói rằng, “Vâng, tôi tin điều đó,” nhưng họ không nhận ra rằng niềm tin đó chỉ ở trong đầu mà không phải ở trong tấm lòng. Họ tin điều đó là sự kiện có thật trong lịch sử, nhưng họ chưa bao giờ tiếp nhận Chúa Giê-su Christ là Đấng Cứu Rỗi của họ và họ chưa bao giờ thật sự tin rằng Đấng Christ đến để cứu họ. Ngay cả ma quỷ cũng tin với lý trí của nó, nhưng nó không được cứu (Gia-cơ 2:9).

Khi một tội nhân thật sự tin vào Đấng Christ, người đó tiếp nhận Đấng Christ là Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của mình giống như tiếp nhận một món quà miễn phí. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con của Ngài (Giăng 3:16), nhưng đây chỉ là một nửa của điều đó. Một món quà có thể bị từ chối hoặc được tiếp nhận. Bạn có thể tiếp nhận Đức Chúa Giê-su Christ để được cứu và trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Giăng 1:12 chép rằng, “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.”  Câu tiếp theo chép rằng khi bạn làm điều này bạn sẽ “sanh bởi Đức Chúa Trời.” (Giăng 1:13)

I Phi-e-rơ 1:23 chép rằng bạn có thể sanh lại bởi Đức Chúa Trời và được sự sống đời đời. Hỡi bạn, bạn đừng sống trong sự nghi ngờ nữa. Bạn có thể được cứu, và bạn có thể biết điều đó. Rô-ma 10:9-10 chép rằng, “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-su ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.” Tin trong lòng là để tin cậy, để cam kết, để tiếp nhận cách cá nhân và tin rằng Chúa Giê-su là Đấng Cứu Rỗi.

Một quan niệm sai lầm phổ biến trong thế gian này là khái niệm cho rằng Chúa là Cha của tất cả mọi người, và chúng ta là con cái của Ngài. Đây là quan niệm sai lầm bởi vì không một ai có thể trở nên con cái của Chúa mà không phải sanh lại thông qua Chúa Giê-su Christ. Một lần nữa, hãy xem lại những lời trong Giăng 1:12 “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” Một người có thể trở nên con cái Đức Chúa Trời bởi tiếp nhận Con Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Giê-su Christ. Không bởi số lượng việc làm lành, giữ những mạng lệnh hay tham gia vào công tác hội thánh mà một tội nhân được cứu và khiến người đó thành con cái của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su phán, “Các ngươi phải sanh lại,” và Ngài phán điều này với với một người đàn ông rất tôn giáo và đạo đức.

Hỡi bạn, đạo đức và tôn giáo không cứu được bạn. Chỉ có Chúa Giê-su mới có thể cứu được bạn: “Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.” (Giăng 8:36) BẠN đã được tự do khỏi các tội lỗi của mình bởi sự rửa sạch trong huyết Chúa Giê-su Christ Chưa? I Giăng 1:7 chép rằng, “Huyết của Chúa Giê-su, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.” Chúa Giê-su tuôn huyết cho bạn, nhưng điều này không có ích gì nếu bạn không tiếp nhận Ngài là Đấng Cứu Rỗi cá nhân của bạn. Tại sao không tiếp nhận Ngài ngay bây giờ? Tại sao bạn không quay lưng lại với các tội lỗi của mình và trở lại với Chúa Giê-su Christ và tin rằng chỉ có Ngài là sự cứu rỗi cho bạn? Rô-ma 10:13 chép rằng, “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.” Tại sao không phải ngay bây giờ? Nếu bạn tiếp nhận Đấng Christ như Đấng Cứu Rỗi bạn, bạn cần theo Chúa trong việc báp-têm như các tín hữu và trở thành một thành viên tham dự một hội thánh Tin Lành. Và vui lòng liên hệ với chúng tôi sớm.

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like