Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 92: Phước cho mắt thấy, tai nghe (Mục đích của việc dùng ẩn dụ)

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 92: Phước cho mắt thấy, tai nghe (Mục đích của việc dùng ẩn dụ)

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 13: 9-17
9 Ai có tai, hãy nghe! 10 Môn đồ bèn đến gần Ngài mà hỏi rằng: Sao thầy dùng thí dụ mà phán cùng chúng vậy? 11 Ngài đáp rằng: Bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, song về phần họ, thì không ban cho biết. 12 Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ được dư dật;nhưng kẻ nào không có, thì lại cất luôn điều họ đã có nữa. 13 Vậy nên ta phán thí dụ cùng chúng; vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, và không hiểu chi hết. 14 Vậy, về họ, đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai rằng: Các ngươi sẽ lóng tai nghe, mà chẳng hiểu chi; Lấy mắt xem mà chẳng thấy chi. 15 Vì lòng dân nầy đã cứng cỏi; Đã làm cho nặng tai Và nhắm mắt mình lại, E khi mắt mình thấy được, Tai mình nghe được, Lòng mình hiểu được, Họ tự hối cải lại, Và ta chữa họ được lành chăng. 16 Nhưng phước cho mắt các ngươi vì thấy được; phước cho tai các ngươi,vì nghe được! 17 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên tri, nhiều người công chính đã ước ao thấy điều các ngươi thấy, mà chẳng được thấy; ước ao nghe điều các ngươi nghe, mà chẳng được nghe.

1. Ẩn dụ để giúp cho người có đức tin hiểu biết những điều mầu nhiệm của Nước Trời
    Trong câu 11, “Ngài đáp rằng: Bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, song về phần họ, thì không ban cho biết.” Tại đây, Chúa Giê-xu nêu ra hai lý do về việc Ngài dùng các ẩn dụ trong sự giảng dạy. Thứ nhất, nhằm để bày tỏ ý nghĩa rõ ràng của những chân lý thiên thượng cho những người có lòng tiếp nhận Chúa, và để che giấu ý nghĩa đối với những kẻ chối bỏ Ngài. Chúa Giê-xu phán “Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ được dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì lại cất luôn điều họ đã có nữa.”  (câu 12) sự ban cho ở đây không phải là cho của cải vật chất, nhưng Chúa Giê-xu muốn nhấn mạnh đến giá trị thuộc linh. Chúa muốn nói đến món quà của sự cứu rỗi, đó là ân điển, đó là điều mầu nhiệm. Người nào biết được sự “mầu nhiệm của Nước Trời”  sẽ được gia tăng sự hiểu biết, tức những người “đói khát sự công bình” thì sẽ được “no đủ”, người đó sẽ nhận lãnh thêm tri thức thuộc linh khi hết lòng học hỏi và tìm kiếm Chúa. Trái lại, ai không tin thì ngay cả điều đang có cũng sẽ bị lấy mất đi.

2. Ẩn dụ khiến cho kẻ vô tín  “xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe” 
    Chúa Giê-xu tiếp tục giải thích trong câu 13 “Vậy nên ta phán thí dụ cùng chúng; vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, và không hiểu chi hết.”  Hiển nhiên Chúa Giê-xu không nói đến những người đang gặp vấn đề về thị giác hay khó khăn với thính giác. Rõ ràng là Chúa Giê-xu đã đến thế giới này với lòng mong ước mọi người sẽ tiếp nhận sứ điệp của Ngài một cách nhiệt thành. Tuy nhiên, có những người không chịu lắng nghe sứ điệp của Ngài. Chúa nhắc lại lời của tiên tri Ê-sai “Các ngươi sẽ lóng tai nghe, mà chẳng hiểu chi; Lấy mắt xem mà chẳng thấy chi.” Tại sao họ không thể thấy, nghe và hiểu được? Vì họ CHỌN không thấy, không nghe và không hiểu. Chúa đặc biệt nói về người Do thái, họ đã thấy Ngài là Đấng Mê-si nhưng lại chối bỏ như không thấy, vì cớ đó họ không nghe và không thể hiểu được điều Ngài phán dạy. “Vì lòng dân nầy đã cứng cỏi; Đã làm cho nặng tai Và nhắm mắt mình lại, E khi mắt mình thấy được, Tai mình nghe được, Lòng mình hiểu được, Họ tự hối cải lại, Và ta chữa họ được lành chăng.” (câu 15)  Con người nói chung không muốn được chữa lành khỏi căn bệnh tội lỗi, nên không muốn hối cải, vì thế Chúa Giê-xu mới phán dạy bằng ẩn dụ để họ phải thật sự tìm kiếm để nghe, để hiểu, để ăn năn thì mới được chữa lành.

3. Phước cho người nào mắt thấy, tai nghe về lẽ mầu nhiệm của Nước Trời 
    Truớc hết, Chúa Giê-xu cho thấy rằng các môn đồ của Ngài được đặc ân biết những điều mầu nhiệm của Nước Trời. Những điều mầu nhiệm này không phải là bí ẩn không thể giải thích được nhưng là những lẽ thật chưa được tỏ ra trong quá khứ. Đây là điều mà các đấng tiên tri, những người công bình thời trước ao ước được thấy, được nghe mà không được. Ê-phê-sô 3:4-5 cho chúng ta biết “anh em có thể rõ sự hiểu biết … về lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác, chưa từng phát lộ cho con cái loài người, mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài.” Điều quan trọng nhất trong sự mầu nhiệm của Nước Trời là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si từ trời đến. Lẽ mầu nhiệm này không phải là điều mà con người có thể tự tạo cho mình được, nhưng chỉ người nào chấp nhận và tin Chúa Giê-xu mới hiểu được điều huyền nhiệm này. Người ta có thể nghe Lời Chúa nhưng sẽ không thể hiểu được nếu không tiếp nhận, thuận phục Chúa Giê-xu và để Ngài làm chủ đời sống đời sống mình.

Kết luận:
Nói tóm lại, Chúa Giê-xu dùng những thí dụ, ẩn dụ để giúp cho người nào có tai muốn nghe, có mắt muốn thấy, có tấm lòng mở ra thì có thể dễ dàng tiếp nhận thông điệp của Ngài. Tức là người có đức tin nơi Chúa Giê-xu, có sự hiện diện của Chúa Thánh Linh thì sẽ hiểu được lời Ngài phán dạy cách tường tận, sâu sắc hơn. Chúa Giê-xu kể những người đó là được phước. Còn người nào đã cố tình đóng chặt tấm lòng, nhắm mắt, bịt tai thì sứ điệp của Ngài càng trở nên khó hiểu. Đó là những người vô tín, phản loạn vì họ chối bỏ Đấng Christ, họ không có Đức Thánh Linh ở trong lòng thì họ sẽ chẳng biết gì về những lẽ mầu nhiệm của Nước Trời.
Một trong những điều đáng buồn ở thời đại của chúng ta là: nhiều người tự cho mình có tâm trí cởi mở, có tiềm năng khai sáng mà lại bịt tai, che mắt trước Chúa Giê-xu. Thậm chí có nhiều tín hữu cũng không chấp nhận toàn bộ những lời Chúa Giê-xu đã dạy, họ chỉ làm theo những điều mình thấy phù hợp, còn không phù hợp thì lại bỏ qua. Vì thế Chúa Giê-xu đã phải kêu gọi “Ai có tai mà nghe, hãy nghe”
Đây cũng là lúc cho bạn và tôi kiểm nghiệm lại xem mình có tai thật lắng nghe tiếng Chúa, có mắt thật mở ra nhìn biết Ngài và có một tấm lòng mềm mại tiếp nhận sứ điệp mầu nhiệm của Chúa đến với chúng ta ngày hôm nay không? 

Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho con có đôi tai mở ra để nghe được tiếng phán dạy từ Chúa, có đôi mắt thuộc linh được soi sáng từ Chúa Thánh Linh, xin khiến cho lòng con luôn mềm mại để tiếp nhận sứ điệp Nước Trời từ Chúa Giê-xu vì đó là phước hạnh mà trong các đời trước chưa được khải tỏ. Con thật cảm tạ ơn Chúa. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu. Amen.

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like