Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 24 – Đức Chúa Trời Của Núi Đồi Và Thung Lũng

Ngày 24 – Đức Chúa Trời Của Núi Đồi Và Thung Lũng

by Ban Biên Tập
30 đọcI Các Vua 20:22-34

22 Bấy giờ vị tiên tri đến gần vua Y-sơ-ra-ên và nói với vua: “Hãy đi. Củng cố quân lực của vua cho mạnh mẽ. Hãy chuẩn bị những việc phải làm. Bởi vì mùa xuân năm sau, vua A-ram sẽ trở lại tấn công vua nữa.”

Quân A-ram Lại Bị Bại Nữa

23 Quần thần của vua A-ram tâu với vua: “Thần của họ là thần núi, cho nên họ mạnh hơn chúng ta. Nhưng nếu chúng ta đánh họ dưới đồng bằng, chắc chắn chúng ta sẽ mạnh hơn họ. 24 Xin vua hãy làm điều nầy: Hãy cách chức các vua khỏi các chức vụ điều binh, mà thay vào đó bằng các tướng lãnh. 25 Vua hãy lập lại một đội quân như đội quân đã mất, kiếm đủ số ngựa và số xe chiến mã như đã có trước kia; rồi chúng ta đến đánh họ dưới đồng bằng. Chắc chắn chúng ta sẽ mạnh hơn họ.” Vua A-ram tán đồng ý kiến họ và làm theo như vậy.

26 Mùa xuân năm sau, Bên Ha-đát điểm quân và kéo tới A-phéc để đánh Y-sơ-ra-ên. 27 Dân Y-sơ-ra-ên cũng điểm binh và chuẩn bị lương thực để ra nghinh địch. Dân Y-sơ-ra-ên đóng quân đối diện quân A-ram như hai bầy dê nhỏ, còn quân A-ram thì đầy tràn khắp xứ. 28 Một người của Đức Chúa Trời đến gần và nói với vua Y-sơ-ra-ên: “CHÚA phán như vầy: Bởi vì dân A-ram nói: ‘CHÚA là thần núi chứ không phải thần thung lũng,’ cho nên Ta sẽ ban vào tay ngươi toàn thể đội quân lớn nầy, và ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa.”

29 Họ đóng trại gườm nhau bảy ngày. Đến ngày thứ bảy, họ bắt đầu giao chiến. Quân Y-sơ-ra-ên đánh giết một trăm ngàn bộ binh A-ram trong một ngày. 30 Số còn lại chạy trốn vào thành A-phéc, nhưng các vách thành lại sụp đổ, đè chết hai mươi bảy ngàn quân còn lại. Bên Ha-đát cũng bỏ chạy vào thành và trốn trong một phòng kín.

31 Bầy tôi của vua đến tâu với vua: “Chúng tôi có nghe nói các vua của Y-sơ-ra-ên đều là những vị vua nhân từ. Vì vậy, xin cho chúng tôi buộc vải gai quanh lưng và quấn dây quanh đầu, rồi ra trình diện vua Y-sơ-ra-ên, may đâu vua ấy sẽ tha mạng cho vua.” 32 Vậy họ buộc vải gai quanh lưng và quấn dây quanh đầu, rồi ra trình diện vua Y-sơ-ra-ên, và nói: “Bên Ha-đát, tôi tớ vua có nói như vầy: ‘Xin vua tha mạng cho tôi.” Vua Y-sơ-ra-ên hỏi: “Ông ấy vẫn còn sống sao? Ông ấy là anh em của ta mà.” 33 Những người kia thấy có dấu hiệu tốt, liền vội vàng dựa vào đó mà nói: “Vâng, Bên Ha-đát là anh em của vua.” Vua A-háp nói tiếp: “Hãy đi dẫn ông ấy đến gặp ta.” Vậy Bên Ha-đát đi ra gặp A-háp. Vua A-háp mời Bên Ha-đát lên xe chiến mã của mình. 34 Bên Ha-đát nói với A-háp: “Tôi sẽ trả lại cho vua những thành mà thân phụ tôi đã lấy của thân phụ vua. Vua cũng có thể lập một khu thương mại ngay tại Đa-mách như thân phụ tôi đã lập tại Sa-ma-ri.” Vua Y-sơ-ra-ên đáp: “Tôi chấp thuận đề nghị của vua và sẽ để cho vua ra đi.” Vậy A-háp lập giao ước với Bên Ha-đát và để cho Bên Ha-đát ra về.

Suy gẫm: Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 28

Ngài là Đức Chúa Trời của muôn loài tạo vật. Thời đó, dân ngoại nghĩ rằng Đức Chúa Trời là thần địa phương của người Do-thái. Song, Chúa hoàn toàn đánh đổ suy nghĩ sai lầm của họ và minh chứng rằng Ngài là Đức Chúa Trời của đồi núi, thung lũng và cả thế gian. Hoàn cảnh tôi đang sống ngày nay, nơi chốn tôi sinh hoạt, tất cả đều dưới quyền tể trị tối cao của Đức Chúa Trời. Ngày nay, chúng ta phải tin nơi Đức Chúa Trời của muôn loài Đấng can thiệp một cách tinh vi vào trong từng chi tiết của đời sống hàng ngày chúng ta và với đức tin ấy dạn dĩ chiến đấu chống trả sa-tan.

Câu 22-25

Sau khi thất trận, vua của A-ram lại chuẩn bị chinh chiến. Lần này vua muốn trận chiến không ở trên núi nhưng dưới thung lũng. Bởi vua nghĩ rằng Đức Chúa Trời là thần núi (Quan xét 1:19), đặc biệt ở vùng núi nơi có dân Y-sơ-ra-ên sinh sống. Nhưng sự hiểu biết sai trật này khiến họ tiếp tục bại trận. Hiểu lầm về Đức Chúa Trời chỉ đem lại sự hủy hoại. Bạn có biết Đức Chúa Trời chân thật và Ngài thật sự là Đấng như thế nào?

Câu 24, 25

Vua thay đổi hệ thống, con người hoặc vũ khí và củng cố quân lực. Dầu vậy tình hình vẫn không thay đổi. Ông vẫn chỉ là một người trần tục và nhát gan. Quyền lực gian ác không có gì đáng phải sợ. Lý do các tín đồ ngày nay né tránh chiến trận thuộc linh và thỏa hiệp với tội lỗi nơi công sở và trong xã hội là vì họ có cùng một lối sống, một suy nghĩ và chung các thần tượng. Vì họ không được trang bị chân lý, công bình, Phúc Âm, đức tin, sự cứu chuộc và lời cầu nguyện (Ê-phê-sô 6:14-18). Bạn không thể gọi họ là những Cơ đốc nhân. Có lý do nào khiến bạn né tránh chiến trận thuộc linh không?

Cầu nguyện

Dù ở giữa rất nhiều cám dỗ, con nguyện sống một đời sống tin cậy nơi Đức Chúa Trời.


Bình Luận:

You may also like