Ngày 23 – Chúa Của Muôn Loài

667

 

I Các Vua 20:13-21

Chiến Thắng Bên Ha-đát

13 Có một vị tiên tri kia đến gặp vua A-háp của Y-sơ-ra-ên và nói: “Chúa phán như vầy: ‘Ngươi có thấy đạo quân đông đảo nầy chăng? Hãy xem, hôm nay Ta sẽ ban nó vào trong tay ngươi, để ngươi biết rằng Ta là CHÚA.”

 

14 A-háp hỏi: “Nhưng biết nhờ ai bây giờ?”
Vị tiên tri đáp: “CHÚA phán như vầy: Hãy nhờ những trai trẻ phục vụ dưới quyền các quận trưởng.”

Vua lại hỏi: “Ai sẽ dẫn đầu cuộc tấn công?”

Người ấy trả lời: “Chính vua.”

 

15 Vua liền triệu tập tất cả những chàng trai trẻ phục dưới quyền các quận trưởng; đếm được hai trăm ba mươi hai người. Vua cũng triệu tập cả thảy dân Y-sơ-ra-ên, được bảy ngàn người nữa, để theo sau tiếp ứng. 16 Vào lúc giữa trưa, họ kéo quân ra. Khi ấy Bên Ha-đát và ba mươi hai vua đồng minh của vua đang uống rượu và say mèm trong trại quân. 17 Những trai trẻ phục vụ dưới quyền các quận trưởng đi tiên phong. Bên Ha-đát sai quân thám báo ra đi, họ báo cáo về cho vua: “Có người từ trong thành Sa-ma-ri đi ra.”

 

18 Vua truyền: “Nếu chúng ra để cầu hòa, hãy bắt sống chúng. Nếu chúng ra để gây chiến, cũng hãy bắt sống chúng.”
19 Nhưng những người nầy đã ra khỏi thành rồi. Đó là các trai trẻ phục vụ dưới quyền các quận trưởng và đạo quân đi sau tiếp hậu. 20 Ai nấy đều đánh hạ đối phương mình. Quân A-ram bỏ chạy, và quân Y-sơ-ra-ên đuổi theo. Vua Bên Ha-đát của A-ram lên ngựa chạy thoát thân với một ít kỵ binh. 21 Vua Y-sơ-ra-ên đi ra, tấn công vào quân kỵ và các đạo quân có các xe chiến mã, đánh bại quân A-ram và gây cho họ tổn thất nặng nề.

 

Suy gẫm: Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 28

Ngài là Đức Chúa Trời của muôn loài tạo vật. Thời đó, dân ngoại nghĩ rằng Đức Chúa Trời là thần địa phương của người Do-thái. Song, Chúa hoàn toàn đánh đổ suy nghĩ sai lầm của họ và minh chứng rằng Ngài là Đức Chúa Trời của đồi núi, thung lũng và cả thế gian. Hoàn cảnh tôi đang sống ngày nay, nơi chốn tôi sinh hoạt, tất cả đều dưới quyền tể trị tối cao của Đức Chúa Trời. Ngày nay, chúng ta phải tin nơi Đức Chúa Trời của muôn loài Đấng can thiệp một cách tinh vi vào trong từng chi tiết của đời sống hàng ngày chúng ta và với đức tin ấy dạn dĩ chiến đấu chống trả sa-tan.

Câu 22-25

Sau khi thất trận, vua của A-ram lại chuẩn bị chinh chiến. Lần này vua muốn trận chiến không ở trên núi nhưng dưới thung lũng. Bởi vua nghĩ rằng Đức Chúa Trời là thần núi (Quan xét 1:19), đặc biệt ở vùng núi nơi có dân Y-sơ-ra-ên sinh sống. Nhưng sự hiểu biết sai trật này khiến họ tiếp tục bại trận. Hiểu lầm về Đức Chúa Trời chỉ đem lại sự hủy hoại. Bạn có biết Đức Chúa Trời chân thật và Ngài thật sự là Đấng như thế nào?

Câu 24, 25

Vua thay đổi hệ thống, con người hoặc vũ khí và củng cố quân lực. Dầu vậy tình hình vẫn không thay đổi. Ông vẫn chỉ là một người trần tục và nhát gan. Quyền lực gian ác không có gì đáng phải sợ. Lý do các tín đồ ngày nay né tránh chiến trận thuộc linh và thỏa hiệp với tội lỗi nơi công sở và trong xã hội là vì họ có cùng một lối sống, một suy nghĩ và chung các thần tượng. Vì họ không được trang bị chân lý, công bình, Phúc Âm, đức tin, sự cứu chuộc và lời cầu nguyện (Ê-phê-sô 6:14-18). Bạn không thể gọi họ là những Cơ đốc nhân. Có lý do nào khiến bạn né tránh chiến trận thuộc linh không?

Cầu nguyện

Nguyện con thật sự biết Đức Chúa Trời Đấng ban cho con chiến thắng và tin cậy nơi Ngài.Bình Luận: