Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 22 – Cuộc Xâm Lược Của Bê-na-đát

Ngày 22 – Cuộc Xâm Lược Của Bê-na-đát

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Các Vua 20:1-12

Chiến Tranh Với Dân A-ram

1 Vua Bên Ha-đát của A-ram triệu tập tất cả quân đội của vua lại. Có ba mươi hai vua khác cùng hiệp với vua. Họ có nhiều chiến mã và xe chiến mã. Vua ấy kéo quân đến Sa-ma-ri, bao vây thành, và tấn công thành. 2 Vua sai các sứ giả vào trong thành gặp vua A-háp của Y-sơ-ra-ên và nói rằng: “Bên Ha-đát nói như vầy: 3 Bạc và vàng của ngươi là của ta. Những người vợ đẹp nhất của ngươi và con cái của ngươi là của ta.”

4 Vua Y-sơ-ra-ên đáp lại: “Tâu vua, là chúa của tôi, thật đúng vậy. Bản thân tôi và mọi sự tôi có đều thuộc về vua.”

5 Các sứ giả trở lại nữa và nói: “Bên Ha-đát nói như vầy: Ta sai sứ giả đến nói cho ngươi biết: ‘Hãy trao nộp cho ta bạc, vàng, các vợ và các con của ngươi. 6 Ngoài ra, giờ nầy ngày mai, ta sẽ sai các tôi tớ ta đến với ngươi. Chúng sẽ lục soát nhà ngươi và nhà bầy tôi của ngươi, hễ bất cứ điều gì chúng thích, chúng sẽ lấy đem đi hết.”
7 Vua của Y-sơ-ra-ên bèn triệu tập tất cả các trưởng lão trong xứ lại và nói: “Các ngươi hãy xem đó. Kìa, người nầy đến để gây sự với chúng ta. Vì hắn đã sai sứ đến đòi ta phải nộp các vợ của ta, con cái của ta, bạc của ta và vàng của ta cho hắn, và ta đã không từ chối rồi.”
8 Bấy giờ tất cả các trưởng lão và toàn dân nói: “Xin vua đừng nghe lời hắn và đừng chấp thuận gì cả.”

9 Vậy A-háp trả lời cho các sứ giả của Bên Ha-đát rằng: “Hãy tâu với vua là chúa của tôi rằng: Tất cả những gì vua đòi hỏi nơi tôi lần thứ nhất, tôi xin tuân theo, nhưng lần nầy thì tôi không thể làm được.”

Các sứ giả ra đi đem tin về cho Bên Ha-đát. 10 Bên Ha-đát lại sai một sứ giả khác đến gặp A-háp và nói: “Nguyện các thần phạt ta cách nặng nề, nếu bụi đất ở Sa-ma-ri đủ cho mỗi người trong đại binh ta, mỗi người có được một nắm tay.”

11 Vua Y-sơ-ra-ên đáp lại: “Hãy về nói với hắn: Đợi khi xong trận rồi hãy khoác lác.” 12 Khi Bên Ha-đát nghe nói như thế, lúc đó vua đang uống rượu với các vua trong trại quân, thì ra lịnh cho bầy tôi của vua: “Chuẩn bị tấn công!” Họ liền chuẩn bị tấn công thành.

Suy gẫm: Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 1-4

Bên-ha-đát, vua của A-ram liên minh với các nước láng giềng để bắt bớ Y-sơ-ra-ên. Bên-ha-đát chúng ta thấy trong phân đoạn hôm nay là một hậu duệ của Bên-ha-đát trong chương 15. Giống cách thể nào Bên-ha-đát đầu tiên tấn công vua Ba-ê-sa thì Bên-ha-đát thứ hai cũng tấn công A-háp như vậy. A-háp không thể chống cự cuộc xâm lược và thoát khỏi kế hoạch khủng hoảng trở thành nước chư hầu của A-ram. Vua cũng hứa sẽ cống nộp cho vua A-ram. Dù nếu bạn không theo Chúa cách bình thường thì trở lại cùng Ngài lúc gặp nan đề cũng là một ý kiến hay. Nhưng dù trong lúc khó khăn như vậy A-háp vẫn không chịu tìm sự cứu giúp từ Đức Chúa Trời. Điều này cho chúng ta thấy mối quan hệ giữa A-háp với Đức Chúa Trời đã đi xa đến mức nào.

Câu 5, 6

Lòng tham của Bên-ha-đát là không đáy. Sau khi A-háp rất dễ dãi ngụ ý muốn có một mối quan hệ thân thiện trong câu 4, Bên-ha-đát lại đòi hỏi nhiều hơn. Khi một người đoán định rằng người khác không thể kháng cự nổi sức mạnh của mình thì với sức mạnh đó họ sẽ cố gắng chiếm đoạt mọi thứ. Đây là đường lối của thế gian cậy nhờ quyền lực và sức mạnh. Bạn có đang sử dụng địa vị mình được ban cho mà làm tổn thương và sử dụng những người yếu đuối quanh mình không? Bạn có đang coi nhẹ nỗi đau bạn gây ra cho người khác vì tham lợi cá nhân hoặc vì một vài ích lợi cho nhóm bạn hữu của mình? Chúng ta phải có lòng yêu mến những người lân cận như chính mình.

Câu 10

Chúng ta có thể thấy rõ sự ngọa mạn của Bên-ha-đát. Bên-ha-đát từ chối lắng nghe lời đề nghị đầu tiên và quyết rằng, “Sa-ma-ri sẽ thành tro bụi.” Dân sự của Đức Chúa Trời vị xúc phạm và sỉ nhục. Nguyên nhân Y-sơ-ra-ên ở trong thảm trạng như vậy vì cớ lìa bỏ Đức Chúa Trời đi phục vụ Ba-anh và A-sê-ra.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin giúp con không bao giờ quên tin cậy nơi Ngài

Bình Luận:

You may also like