Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 19 – Trận Chiến Giữa Đức Chúa Trời Và Ba Anh

Ngày 19 – Trận Chiến Giữa Đức Chúa Trời Và Ba Anh

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Các Vua 18:16-29

16 Vậy Áp-đia đi gặp vua A-háp và báo cho vua biết. A-háp liền đi gặp Ê-li.

Tiên Tri Ê-li Và Vua A-háp

17 Khi A-háp thấy Ê-li, A-háp nói với ông: “Ngươi, kẻ gây rối cho Y-sơ-ra-ên, có phải ngươi đó chăng?” 18 Ê-li đáp: “Không phải tôi gây rối cho Y-sơ-ra-ên, nhưng chính là vua và nhà cha vua. Vì vua và phụ vương của vua đã bỏ các điều răn của CHÚA, và vua lại đi theo các thần Ba-anh. 19 Bây giờ xin vua hãy triệu tập toàn dân Y-sơ-ra-ên lại gặp tôi ở núi Cạt-mên, cùng với bốn trăm năm mươi tiên tri của Ba-anh và bốn trăm tiên tri của A-sê-ra, là những kẻ được Giê-sa-bên cấp dưỡng.”

Ê-li Thắng Các Tiên Tri Ba-anh

20 Vậy A-háp sai người đi khắp Y-sơ-ra-ên và triệu tập các tiên tri tại núi Cạt-mên. 21 Ê-li đến gần dân chúng và nói: “Các ngươi cứ khập khiễng đi hàng hai cho đến chừng nào? Nếu CHÚA là Đức Chúa Trời thì hãy theo Ngài, còn nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời thì hãy theo hắn.”

Nhưng dân chúng lặng thinh.

22 Bấy giờ Ê-li nói với dân chúng: “Tôi, chỉ một mình tôi, là tiên tri của CHÚA còn sót lại; nhưng ở đây có bốn trăm năm mươi tiên tri của Ba-anh. 23 Bây giờ hãy cho chúng tôi hai con bò đực. Hãy để họ chọn một con cho họ trước đi. Hãy sả con bò ra từng mảnh, rồi chất trên củi, nhưng không được châm lửa. Tôi sẽ sả con bò kia, chất nó trên củi, nhưng cũng không châm lửa. 24 Rồi các ông hãy kêu cầu danh thần của các ông, còn tôi, tôi sẽ kêu cầu danh CHÚA. Vị thần nào đáp lời bằng lửa thì vị đó chính là Đức Chúa Trời.” Toàn thể dân chúng hiện diện nói: “Đề nghị rất hữu lý!”

25 Bấy giờ Ê-li nói với các tiên tri của Ba-anh: “Các ông hãy chọn lấy cho mình một con bò và sả thịt nó trước đi, vì các ông đông người; rồi hãy kêu cầu danh thần của các ông, nhưng không được châm lửa đấy nhé.” 26 Vậy họ bắt một con bò được đem đến đó, sả thịt nó ra, rồi kêu cầu danh thần Ba-anh từ sáng đến trưa. Họ cầu rằng, “Lạy thần Ba-anh, xin hãy đáp lời chúng tôi.” Nhưng chẳng có tiếng nào, cũng chẳng có ai trả lời. Họ nhảy khập khiễng xung quanh bàn thờ họ đã dựng.

27 Đến trưa Ê-li chế nhạo họ rằng: “Hãy kêu cầu lớn hơn chút nữa. Ba-anh chính là thần đó mà. Có thể thần đang tĩnh tâm, hay là thần bận đi đâu đó, không chừng thần kẹt đi xa, hay là thần đang ngủ cũng có, phải đánh thức thần dậy.” 28 Nghe thế họ lại càng kêu cầu lớn hơn nữa, và theo như thói tục của họ, họ lấy gươm và giáo rạch mình đến chảy máu. 29 Đến quá trưa, họ vẫn tiếp tục nói tiên tri theo kiểu như thế cho đến giờ dâng tế lễ buổi chiều, nhưng chẳng có tiếng nào đáp lại, cũng chẳng ai trả lời, và chẳng ai quan tâm đến.

Suy gẫm: Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 17

A-háp nói rằng Ê-li là kẻ gây rối Y-sơ-ra-ên. Ông không nghĩ rằng vấn đề chính ở trong vai trò lãnh đạo của mình. Ông hoàn toàn đổ lỗi về cơn hạn hán lên một mình Ê-li. Bạn có thái độ như thế nào liên quan đến những vấn đề bên trong bạn, hoặc gia đình hay cộng đồng?

Câu 18

Ngài phán rằng lý do chính Y-sơ-ra-ên phải chịu khổ là vì A-háp và tổ phụ vua đã rời bỏ Đức Chúa Trời mà theo Ba-anh. Ê-li chỉ ra lỗi lầm của một người nắm trong tay quyền lực tối hậu như A-háp cho thấy thể nào Đức Chúa Trời đã sai phái ông bởi thần linh và sự dũng mãnh. Bạn khiển trách người khác với Lời của Đức Chúa Trời trong thái độ như thế nào? Bạn có sợ người ta đễn nỗi không dám nói về Đức Chúa Trời?

Câu 22-24

Ê-li mạo hiểm chính đời sống của mình qua việc đưa ra một lời đề nghị thử nghiệm. Thần nào cho câu trả lời bằng lửa sẽ được tôn là Đức Chúa Trời thật. Bởi Ba-anh cũng được tôn là thần lửa, lời đề nghị này dường như là một điều kiện tốt cho các tiên tri của Ba-anh. Đây là vấn đề sống còn liên quan đến Đức Chúa Trời nào họ sẽ phụng sự, và họ sẽ buộc phải chọn một phía. Đã đến lúc không thể tiếp tục thỏa hiệp nữa.

Câu 25-29

Các tiên tri của Ba-anh muốn Ba-anh tiếp nhận của lễ của họ nhưng chẳng có sự đáp lời nào. Các tiên tri phục vụ Ba-anh còn làm theo những phong tục riêng của họ là tự cắt mình nhưng cũng chẳng có ai đáp lời. Đây là kết cục của việc đi theo một thần không sự sống và không phải Đức Chúa Trời. Trước kia, những thần giả dối có thể mạo danh “chúa” chân thật và thành công trong việc lừa gạt dân chúng song khi ở trước mặt Đức Chúa Trời không một thần nào còn sức mạnh. Đã đến lúc chân lý phải được tỏ bày

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra lỗi lầm của mình và được tự do khỏi những điều ngu dại.

 

Bình Luận:

You may also like