Ngày 5 – Cho Tôi, Mọi Thứ

478

I Các Vua 12:25-33

25 Khi ấy Giê-rô-bô-am xây cất thành Si-chem, trong miền đồi núi Ép-ra-im, và ở tại đó. Rồi từ đó vua đi ra xây cất thành Phê-nu-ên.

26 Đoạn Giê-rô-bô-am tự nhủ: “Như thế nầy thì vương quốc sẽ trở về lại với nhà Đa-vít thôi. 27 Vì nếu dân nầy cứ tiếp tục lên Giê-ru-sa-lem để dâng tế lễ trong Đền Thờ của Chúa tại Giê-ru-sa-lem, thì lòng dân sẽ quay với về vua của họ là Rô-bô-am của Giu-đa. Họ sẽ giết ta và quay về với vua Rô-bô-am của Giu-đa.”

28 Vậy vua bàn luận và cho làm hai con bò con bằng vàng. Vua nói với dân chúng: “Các ngươi đi lên Giê-ru-sa-lem chi cho xa xôi. Hỡi Y-sơ-ra-ên, đây là các thần của các ngươi, là các thần đã đưa các ngươi ra khỏi xứ Ai-cập.” 29 Vua đặt một con ở Bê-tên và con kia ở Đan. 30 Điều nầy đã trở thành một tội lỗi. Vì dân chúng đi tận đến Đan để thờ phượng trước con bò con ấy.

31 Vua cũng cho xây các đền miếu trên những nơi cao và bổ nhiệm các thầy tế lễ, là những người từ mọi thành phần trong dân, chứ không phải là các con cháu Lê-vi 32 Giê-rô-bô-am lập một ngày lễ, vào ngày mười lăm tháng tám, giống như ngày lễ ở Giu-đa, rồi vua đến dâng các sinh tế trên bàn thờ. Vua làm điều ấy tại Bê-tên, dâng sinh tế cho con bò con mà vua đã làm nên. Vua cũng đặt tại Bê-tên các thầy tế lễ cho các đền miếu trên những nơi cao mà vua đã xây cất. 33 Vua đi đến bàn thờ mà vua đã xây tại Bê-tên vào ngày mười lăm tháng tám, tức là tháng mà chính vua đã tự ý chỉ định. Vua lập một ngày lễ cho dân Y-sơ-ra-ên, rồi vua lên trước bàn thờ mà dâng hương.

Suy gẫm:

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 26

Giê-rô-bô-am lo sợ rằng Y-sơ-ra-ên sẽ không theo mình nữa nhưng trở lại với nhà Đa-vít. Ông bắt đầu làm điều hoàn toàn trái ngược với điều Chúa đã bảo ông. Đây là thái độ của kẻ không trung thành với mạng lệnh của Chúa (11:38). Bạn có đang kế hoạch đời sống mình ngược lại với Lời của Chúa không?

Câu 27-33

Giê-rô-bô-am nghĩ rằng dân chúng sẽ trở về cùng nhà Đa-vít vì cớ dâng của lễ tại Giê-ru-sa-lem. Nên để ngăn chặn dân chúng dâng của lễ tại Giê-ru-sa-lem, ông đăt những bò con vàng tại Đan và Bê-tên rồi bảo họ tới cúng thờ tại đó. Không chỉ vậy, ông còn thay đổi ngày tháng của những kỳ lễ. Ông làm mọi điều để duy trì quyền lực. Ông xuyên tạc đường lỗi thờ phượng Đức Chúa Trời. Đây là tội lỗi giống hệt tội mà Y-sơ-ra-ên đã phạm tại núi Si-nai. Vì tội này mà Đức Chúa Trời từng muốn hủy diệt Y-sơ-ra-ên (Xuất hành 32:10). Phục vụ Chúa theo một cách Ngài không từng dạy bảo chỉ nhằm mục tiêu đạt được mục đích là một tội lỗi kinh hoàng có thể chấm dứt giao ước từng được lập với Đức Chúa Trời. Bạn có đang hầu việc Chúa theo nguyên tắc và đường lối Đức Chúa Trời dạy dỗ không? Bạn có đang khích lệ và dạy các anh chị em cùng làm đúng như vậy?

Cầu nguyện

Nguyện con không đeo đuổi ích lợi cá nhân dưới lớp vỏ hầu việc Chúa.

Bình Luận: