Ngày 11 – Lời Hứa Trở Thành Hiện Thực (1)

617

I Các vua 4:1-19

1 Vua Sa-lô-môn trị vì trên toàn cõi Y-sơ-ra-ên. 2 Sau đây là quần thần của vua: A-xa-ria, con trai của Xa-đốc, làm thầy tế lễ; 3 Ê-li-ô-rếp và A-hi-gia, hai con trai của Si-sa, là hai bí thư;
Giê-hô-sa-phát, con trai A-hi-lút, làm ngự sử; 4 Bê-na-gia, con trai Giê-hô-gia-đa, chỉ huy quân đội; Xa-đốc và A-bia-tha, làm thầy tế lễ; 5 A-xa-ria, con trai Na-than, chỉ huy các quan lại;
Xa-bút, con trai Na-than, làm thầy tế lễ và cố vấn của vua;
6 A-hi-sa, làm tổng quản hoàng cung; A-đô-ni-ram, con trai Áp-đa, đặc trách việc lao dịch. 7 Sa-lô-môn có mười hai quan trưởng trên toàn cõi Y-sơ-ra-ên, họ phụ trách cung cấp lương thực cho vua và mọi người trong triều đình. Mỗi người chịu trách nhiệm cung cấp một tháng trong một năm. 8 Đây là tên của họ: Con trai Hu-rơ, đặc trách vùng đồi núi Ép-ra-im.

9 Con trai Đê-ke, đặc trách vùng Ma-cát, Sa-an-bim, Bết Sê-mết, và Ê-lơn thuộc Bết Ha-nan. 10 Con trai Hê-sết, đặc trách vùng A-ru-bốt, ông ấy cũng quản nhiệm vùng Sô-cô và toàn xứ Hê-phê; 11 Con trai A-bi-na-đáp, đặc trách toàn vùng cao nguyên Đô-rơ. Vợ ông là công chúa Ta-phát, ái nữ của Sa-lô-môn. 12 Ba-a-na, con trai A-hi-lút, đặc trách vùng Ta-a-nác, Mê-ghi-đô, cả xứ Bết Sê-an, là xứ gần Xạt-han, phía dưới Ghít-rê-ên, và từ Bết Sê-an cho đến A-bên Mê-hô-la, chạy dài đến tận phía bên kia Giốc-mê-am. 13 Con trai Ghê-be, ở Ra-mốt Ga-la-át, đặc trách các làng của Giai-rơ con trai Ma-na-se, trong miền Ga-la-át; ông cũng cai trị vùng Ạt-gốp trong xứ Ba-san, gồm sáu mươi thành có tường bao quanh và cổng thành có những thanh cài làm bằng đồng. 14 A-hi-na-đáp, con trai I-đô, đặc trách vùng Ma-ha-na-im. 15 A-hi-mát, đặc trách vùng Nép-ta-li. Ông cưới công chúa Bạch-mai, ái nữ của Sa-lô-môn, làm vợ. 16 Ba-a-na, con trai Hu-sai, đặc trách vùng A-se và Bê-a-lốt. 17 Giê-hô-sa-phát, con trai Pha-ruác, đặc trách vùng Y-sa-ca. 18 Si-mê-i, con trai Ê-la, đặc trách vùng Bên-gia-min. 19 Ghê-be, con trai U-ri, đặc trách vùng Ga-la-át, ngày trước là lãnh thổ của vua Si-hôn, người A-mô-rít, và vua Óc của Ba-san. Chỉ một mình ông làm quan cai trị trên cả xứ nầy.


SUY GẪM:

Câu 1,7:

Sa-lô-môn được lập làm vua trị vì trên toàn cõi Y-sơ-ra-ên. Điều này thật hiển nhiên, nhưng luôn luôn có sự căng thẳng giữa chi phái Giu-đa ở phía bắc và những chi phái khác ở phía nam, nhưng việc Sa-lô-môn nhận được sự ủng hộ trên toàn cõi Y-sơ-ra-ên đã chứng tỏ vương quyền của ông vững mạnh đến mức nào. Mọi người đều thuận phục sự trị vì đến từ nơi Đức Chúa Trời của Sa-lô-môn. Sự lãnh đạo thật đối với gia đình, nơi làm việc, cũng như hội thánh đều đến từ Chúa. Bạn có phải là một lãnh đạo, một người chủ gia đình, một ông chủ luôn cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan?

Câu 2-6:


Sa-lô-môn bổ nhiệm những vị trí quan trọng cho những quần thần trung thành đã giúp ông phá tan âm mưu của A-đô-ni-gia. Chức vụ thầy tế lễ được trao cho con trai của Xa-đốc. Vị trí quan trọng là cai quản điều hành hoàng cung được trao cho hai con trai của Na-than. Và Bê-na-gia chỉ huy quân đội. Giống như ở thế gian, trong vương quốc Đức Chúa Trời, những người trung thành với Ngài đều được nhận những vị trí quan trọng. Nhưng điều này không giống như chia sẻ quyền lực và tài sản trong thế gian. Đôi khi đến những cánh đồng truyền giáo hoang sơ có thể là nơi phù hợp với những tôi tớ trung thành. Liệu Đức Chúa Trời có tin tưởng và trao cho bạn một vị trí quan trọng? Bạn nuôi dạy con cái mình trở thành con người tìm kiếm vật chất thế gian hay trở thành con người quan trọng trong vương quốc của Đức Chúa Trời?

Câu 7:

Y-sơ-ra-ên chia thành 12 vùng và có trách nhiệm cung cấp lương thực cho vua và những người trong triều đình mỗi năm một lần. Hoàng gia không được dự trữ lương thực cách lãng phí hay ép buộc các vùng phải cung cấp lương thực. Bạn có đang dự trữ tài sản nhiều hơn mức cần thiết hay kiếm tư lợi cho mình không ?

Cầu nguyện:

Với sự khôn ngoan từ nơi Đức Chúa Trời con có thể trở nên người hầu việc ngay lành trong gia đình, nơi làm việc và hội thánh của con.
Bình Luận: