Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 9 – Vị Vua Được Ban Cho Tâm Trí Khôn Sáng

Ngày 9 – Vị Vua Được Ban Cho Tâm Trí Khôn Sáng

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Các vua 3:1-15

1 Sa-lô-môn kết đồng minh với Pha-ra-ôn, vua Ai-cập. Vua cưới công chúa của Pha-ra-ôn rồi đưa nàng về thành Đa-vít, cho đến khi vua hoàn thành công trình xây cất cung điện cho mình, Đền Thờ cho Chúa, và tường thành bao quanh Giê-ru-sa-lem. 2 Tuy nhiên dân chúng vẫn còn dâng tế lễ trong các đền miếu trên những nơi cao, vì đến bấy giờ vua vẫn chưa xây được Đền Thờ cho danh Chúa. 3 Sa-lô-môn kính mến Chúa, bước đi theo những huấn lệnh của Đa-vít, thân phụ vua, ngoại trừ vua vẫn còn dâng tế lễ và đốt hương trong các đền miếu trên những nơi cao. 4 Vua đi đến Ga-ba-ôn để dâng tế lễ, vì đó là ngôi đền trên nơi cao quan trọng nhất. Tại đó Sa-lô-môn dâng trên bàn thờ một ngàn sinh tế làm của lễ thiêu. 5 Tại Ga-ba-ôn, ban đêm Chúa hiện ra cùng Sa-lô-môn trong một giấc chiêm bao, Đức Chúa Trời phán rằng: “Hãy cầu xin Ta bất cứ điều gì ngươi muốn, Ta sẽ ban cho.” 6 Sa-lô-môn thưa: “Ngài đã lấy lòng nhân từ đối cùng tôi tớ Ngài là Đa-vít, cha con, vì cha con đã hết lòng bước đi cách trung thành, ngay lành, và trung chính trước mặt Ngài. Ngài lại tiếp tụcbày tỏ lòng nhân từ lớn lao ấy đối với cha con mà ban cho cha con một con trai để ngồi trên ngai của cha con cho đến ngày nay. 7 Bây giờ, ôi lạy CHÚA là Đức Chúa Trời của con, Ngài đã cho kẻ tôi tớ Ngài được làm vua thay thế cho Đa-vít, cha con, nhưng con chỉ là một đứa trẻ, không biết phải điều khiển việc nước như thể nào. 8 Tôi tớ Ngài lại ở giữa tuyển dân của Ngài, là một dân lớn và thật đông đúc, không thể đếm hết được. 9 Vậy xin Ngài ban cho kẻ tôi tớ Ngài một tâm trí khôn sáng, một khả năng phân biệt chính tà để trị vì dân Ngài, vì ai là người có thể trị vì một dân lớn của Ngài như thế nầy được?” 10 Chúa rất hài lòng vì Sa-lô-môn đã xin điều ấy. 11 Vậy Đức Chúa Trời phán với vua: “Bởi vì ngươi có xin điều nầy mà không xin cho ngươi được sống lâu hay giàu có, ngươi cũng không xin cho những kẻ thù của ngươi bị tiêu diệt, nhưng lại xin sự khôn sáng để thi hành công lý. 12 Nầy, Ta sẽ ban cho ngươi điều ngươi cầu xin. Nầy, Ta sẽ ban cho ngươi tâm trí khôn ngoan thông sáng, đến nỗi trước ngươi chưa có ai bằng và sau ngươi sẽ không ai sánh kịp. 13 Hơn nữa, Ta sẽ ban cho ngươi những điều ngươi không cầu xin. Ngươi sẽ được cả giàu có lẫn tôn trọng, đến nỗi trọn đời ngươi, không một vua nào có thể sánh bằng ngươi. 14 Nếu ngươi cứ bước đi trong đường lối Ta, vâng theo các luật lệ và điều răn Ta, như Đa-vít cha ngươi đã làm, thì Ta sẽ cho ngươi được trường thọ.” 15 Rồi Sa-lô-môn thức giấc, và nhận biết rằng ấy là một giấc chiêm bao. Vua trở về Giê-ru-sa-lem, đứng trước Rương Giao Ước của Chúa và dâng cho Ngài những của lễ thiêu và của lễ tạ ơn. Rồi vua mở một yến tiệc thiết đãi tất cả quần thần của mình.


SUY GẪM:

Câu 1, 5,  10-14:

Sa-lô-môn yêu kính Chúa, vì thế vua đã dâng 1.000 sinh tế làm của lễ thiêu và sau đó Chúa đã xuất hiện trong giấc mơ của vua, hứa ban cho vua bất kỳ điều gì người cầu xin. Đức Chúa Trời đã đẹp lòng khi Sa-lô-môn cầu xin sự khôn ngoan và hứa ban thêm cho vua sự giàu có và vinh hiển. Nhưng để giữ được tất cả những điều này cách lâu dài, Sa-lô-môn phải vâng theo các điều răn và luật lệ của Chúa. Điều này có nghĩa, nếu bạn không vâng giữ điều răn của Chúa, thì sự giàu có, vinh hiển, kể cả sự khôn ngoan sẽ trở nên độc hại. Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta không phải điều chúng ta muốn mà Ngài ban cho chúng ta điều chúng ta cần.

Câu 1-3:

Sa-lô-môn yêu kính Chúa và sống theo huấn lệnh của vua Đa-vít. Dường như tác giả đã không coi việc kết hôn với công chúa của Pha-ra-ôn và dâng tế lễ ở nơi cao là một việc làm sai trái. Hơn nữa, Sa-lô-môn còn kết đồng minh với vua Ai-cập thân thiết đến mức Pha-ra-ôn gả con gái mình làm vợ Sa-lô-môn. Điều này cũng bày tỏ rằng thái độ của Sa-lô-môn đối với Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Trong những trường hợp nào, bạn đang cố gắng hết sức hầu việc Đức Chúa Trời?

Câu 6:

Trước khi nói ra điều mình cầu xin, Sa-lô-môn đã ca tụng sự vinh hiển mà ông đã được nhận. Khi có tấm lòng biết ơn những gì mình được ban cho, chúng ta sẽ có thể không tìm kiếm những ích lợi cá nhân nhưng cầu xin Chúa những gì mà Ngài đã dự định ban cho. Trước khi cầu xin điều gì, trước hết bạn có kể ra những ơn phước mà bạn đã nhận lãnh và dâng lời tạ ơn ?

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin ban cho con một tâm trí khôn sáng để luôn biết lắng nghe Ngài, là Đấng Chủ tể, là Vua duy nhất.
Bình Luận:

You may also like