Ngày 6 – Cái Chết Của A-đô-ni-gia

691
I Các vua 2:13-25

13 A-đô-ni-gia, con trai Ha-ghít đến gặp Bát-sê-ba, mẹ của Sa-lô-môn. Bà hỏi: “Ngươi đến có ý bình an chăng?”
A-đô-ni-gia đáp: “Vâng, bình an.” 14 Rồi nói tiếp: “Xin cho tôi có một lời thưa cùng bà.”

Bà đáp: “Hãy nói đi.”

15 A-đô-ni-gia nói: “Chắc bà cũng biết là vương quốc nầy đáng lý thuộc về tôi, và cả Y-sơ-ra-ên đều mong đợi tôi trị vì, nhưng vương quốc đã quay trở thành của em tôi, ấy là do nơi Chúa mà thôi. 16 Nhưng bây giờ tôi có một điều muốn xin bà, mong bà đừng từ chối.”

Bà đáp: “Hãy nói đi.”

17 A-đô-ni-gia nói, “Xin bà hãy nói với vua Sa-lô-môn, vì vua chẳng từ chối với bà điều gì, xin vua ban cho tôi A-bisắc, người Su-nem, làm vợ.”

18 Bát-sê-ba đáp: “Được, ta sẽ nói với vua cho ngươi.”
19 Bát-sê-ba đến gặp vua Sa-lô-môn để xin vua giùm cho A-đô-ni-gia. Vua đứng dậy đón bà và cúi đầu trước mặt bà; đoạn vua ngồi xuống trên ngai, rồi truyền đem một ngai nữa cho thái hậu, và bà ngồi bên phải vua.

20 Bấy giờ bà nói: “Mẹ có một việc nhỏ xin con, mong con đừng từ chối.” Vua đáp: “Thưa mẹ, xin mẹ hãy nói, con sẽ không từ chối đâu.” 21 Bà nói: “Hãy ban A-bi-sắc, người Su-nem, làm vợ A-đô-ni-gia, anh con.” 22 Nhưng vua Sa-lô-môn đáp với thái hậu rằng: “Tại sao mẹ lại xin A-bi-sắc, người Su-nem, cho A-đô-ni-gia? Sao mẹ không xin cả vương quốc nầy cho anh ấy luôn. Vì anh ấy là anh của con mà. Sao mẹ không xin cho anh ấy thầy tế lễ A-bia-tha và Giô-áp, con trai Giê-ru-a luôn một thể đi.” 23 Bấy giờ vua Sa-lô-môn nhân danh Chúa mà thề rằng: “Nguyện Chúa đối xử với tôi, nguyện Ngài phạt tôi cách nặng nề, nếu A-đô-ni-gia không bị thiệt mạng vì lời yêu cầu nầy. 24 Vậy bây giờ, tôi nhân danh Chúa hằng sống, là Đấng đã làm cho tôi được vững vàng, đã đặt tôi trên ngai của Đa-vít, cha tôi, và xây dựng một nhà cho tôi, mà nói rằng, A-đô-ni-gia phải bị xử tử hôm nay.” 25 Vua Sa-lô-môn truyền lịnh cho Bê-na-gia, con trai Giê-hô-gia-đa. Bê-na-gia đến giết A-đô-ni-gia và A-đô-ni-gia chết.


SUY GẪM:

Câu 13:

Mặc dù những toan tính chiếm đoạt ngôi vua đã bị phá sản và mạng sống của mình còn phải dựa vào sự khoan dung của Sa-lô-môn, A-đô-ni-gia vẫn không từ bỏ tham vọng giành lại vương quyền. Tuy nhiên, sách thuật lại rằng anh ta đến gặp Bát-sê-ba với ý “bình an”. Hãy xem xét liệu bạn có nghe lời lừa dối của Sa-tan, kẻ đang cố phá hủy vương quốc của Đức Chúa Trời đằng sau chiếc mặt nạ hoà bình. Có vấn đề nào mà môi miệng con người nói là đến trong hoà bình nhưng thực chất họ khơi ra sự tranh cạnh quyền lực và gây xung đột?

Câu 14-18:

A-đô-ni-gia gây sức ép cho Bát-sê-ba và nói rằng cả Y-sơ-ra-ên đều muốn anh ta làm vua, ngoại trừ Đức Chúa Trời, và thúc giục bà hãy nghe lời anh ta cầu xin. Anh ta nhờ bà xin vua Sa-lô-môn ban cho mình A-bi-sắc, người nữ tì đã hầu hạ vua Đa-vít, làm vợ. Điều này có nghĩa nếu anh ta có được nàng hầu của Đa-vít, anh ta sẽ có thể xuất hiện để giành lại sức mạnh trong con mắt của mọi người, và việc này dường như có thể cho anh ta cơ hội nữa, cùng với Giô-áp và A-bia-tha, phục hồi quyền lực. Anh ta mong rằng yêu cầu của mình không bị từ chối, nhưng sự thực là anh ta đã từ chối sự gia ơn của Sa-lô-môn. Hãy nhìn nhận lại mình xem liệu bạn có đang dùng những cách của riêng mình để hoạch định chống lại quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Bạn có đang phản bội lại ân sủng của Đức Chúa Trời không?

Câu 19,21 :

Không suy xét, Bát-sê-ba thuật lại cho con trai mình, vua Sa-lô-môn, những điều A-đô-ni-gia đã cầu xin. Thế gian có thể làm mờ mắt chúng ta bằng những thủ đoạn tinh vi. Bạn có đang nắm giữ Lời Chúa như là chuẩn mực duy nhất trong đời sống mình? Bạn có thể vượt qua những cám dỗ và của cải hối lộ không?

Cầu nguyện:

Xin giúp con phân biệt rõ mạng lệnh của Đức Chúa Trời với những điều thế gian mang lại dưới bộ mặt bình an và có sự suy xét khôn ngoan.
Bình Luận: