Ngày 1 – A-đô-ni-gia Tự Tôn Mình Làm Vua

359Kinh Thánh I Các vua 1:1-10

1 Vua Đa-vít đã già và tuổi cao, mặc dù người ta đắp cho vua mấy lớp áo, vua vẫn không cảm thấy đủ ấm. 2 Các bề tôi của vua bèn tâu với vua: “Xin hãy để người ta tìm cho hoàng thượng, chúa của hạ thần, một trinh nữ trẻ, để nàng sẽ hầu hạ và chăm sóc hoàng thượng. Hãy để nàng nằm trong lòng hoàng thượng, như thế hoàng thượng, chúa của hạ thần, mới có thể ấm được.”

3 Vậy họ phái người đi tìm một thiếu nữ xinh đẹp trong khắp lãnh thổ Y-sơ-ra-ên, và tìm được A-bi-sắc, người Su-nem, rồi họ đem nàng đến cho vua. 4 Người thiếu nữ nầy rất đẹp. Nàng trở thành người hầu hạ và săn sóc cho vua, nhưng vua không có liên hệ tình dục với nàng.

5 Bấy giờ hoàng tử A-đô-ni-gia, con trai hoàng phi Ha-ghít, tự tôn mình lên rằng: “Ta sẽ làm vua.” A-đô-ni-gia sắm cho chàng các xe chiến mã, những người đánh xe, và năm mươi người chạy trước chàng. 6 Cha chàng chẳng bao giờ trách cứ chàng một lời, mà hỏi rằng: “Tại sao con làm như thế?” Chàng lại là một thanh niên tuấn tú đẹp trai, sanh kế sau hoàng tử Áp-sa-lôm.
7 Chàng bàn luận với Giô-áp con trai Xê-ru-gia và thầy tế lễ A-bia-tha. Họ đồng lòng ủng hộ A-đô-ni-gia. 8 Nhưng thầy tế lễ Xa-đốc, Bê-na-gia con trai Giê-hô-gia-đa, tiên tri Na-than, Si-mê-i, Rê-i, và các dũng sĩ của Đa-vít không theo phe A-đô-ni-gia. 9 A-đô-ni-gia tổ chức một buổi lễ dâng các chiên, bò, và thú mập làm sinh tế trên một vầng đá ở Xô-hê-lết, gần Ên Rô-hên. Chàng mời tất cả các hoàng tử, tức là các con trai của vua, và tất cả các vị quan trong riều đang ở Giu-đa; 10 nhưng chàng không mời tiên tri Na-than, hay Bê-na-gia, hay các dũng sĩ, hay hoàng tử Sa-lô-môn, em chàng.


Suy Gẫm:

– Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1 – 4:

Khi chứng kiến tình cảnh yếu đuối khi Đa-vít nằm trên giường chờ chết không còn tự mình làm được việc gì, thật khó tưởng tượng rằng chính con người này đã đánh bại Gô-li-át và là vị vua thống nhất toàn lãnh thổ Y-sơ-ra-ên. Ngày nay, ý nghĩ nằm chung giường với A-bi-sắc để giữ ấm cơ thể có thể xuất hiện suy nghĩ thiếu lành mạnh, nhưng dường như tác giả chỉ muốn nhấn mạnh rằng triều đại của Đa-vít đã hết, và cần có một vị vua mới. Không điều gì trên thế gian có thể tồn tại mãi mãi. Sẽ đến lúc chúng ta không còn sự giàu có, kiến thức hay sức lực. Bạn có đang tích trữ những điều sẽ tồn tại mãi mãi trong thế giới hạn hẹp này?

Câu 5 – 6:

Tương phản với việc Đa-vít đang trở nên ốm yếu, con trai A-đô-ni-gia của ông lại ngày một trưởng thành mạnh mẽ hơn. Anh ta cũng có cả sức mạnh quân sự để chiếm ngôi, và có một ngoại hình đẹp đẽ, tuấn tú. Anh ta tự tôn mình lên, tuyên bố cách tự tin “Ta sẽ làm vua.” Và cho dù tác giả không thuật lại rõ ràng những việc A-đô-ni-gia như khi nói về Áp-sa-lôm (2Sa 14:25; 15:1), nhưng dường như ám chỉ, nếu hành động giống như Áp-sa-lôm, A-đô-ni-gia cũng sẽ rơi vào tình trạng khốn khổ. Bạn có tự phụ vì những thành tựu trong chức vụ giáo sĩ của mình không? Hãy kiểm tra để chắc rằng bạn không tìm kiếm quyền lực và vẫn duy trì những giá trị đó cho con cái của bạn.

– Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 6:

Đa-vít có trách nhiệm trong việc không trách phạt con mình là A-đô-ni-gia đang có thái độ ngạo mạn. Để giúp con mình trở nên trưởng thành, bạn có đang nghiêm khắc sửa trị những điều khiến chúng trở nên những con người chỉ tìm kiếm quyền lực, danh vọng không ?

Cầu Nguyện:

Chúa ơi, xin giúp con sống trong thế gian hữu hạn này bằng cách luôn ở bên cạnh Đức Chúa Trời vô hạn.


Bình Luận: