Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 11 – Dù Mọi Người Đều Từ Bỏ Ta

Ngày 11 – Dù Mọi Người Đều Từ Bỏ Ta

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 11          DÙ MỌI NGƯỜI ĐỀU TỪ BỎ TA

2 Ti-mô-thê  4:9-22

Các Lời Dặn Riêng

9 Con hãy cố gắng đến với ta thật gấp, 10 vì Đê-ma lìa bỏ ta rồi, tại người ham mê đời này nên đã qua Tê-sa-lô-ni-ca. Cơ-rê-sen thì đi Ga-la-ti, còn Tích qua Đan-ma-ti. 11 Chỉ còn Lu-ca ở với ta. Con hãy đem Mác theo vì Mác giúp ích ta trong chức vụ. 12 Ta đã sai Ty-chi-cơ đi Ê-phê-sô. 13 Khi con đến, nhớ đem chiếc áo choàng ta để lại tại nhà Ca-bút ở thành Trô-ách, và các cuộn sách, nhất là các cuộn bằng da thuộc.

14 A-lịch-sơn, người thợ rèn đã làm hại ta nhiều nên Chúa sẽ báo ứng anh ta tùy theo việc anh làm. 15 Con cũng phải đề phòng người đó, vì hắn kịch liệt chống đối lời chúng ta rao giảng.

16 Khi ta tự biện hộ lần thứ nhất tại tòa, chẳng có ai bênh vực ta; tất cả đều bỏ rơi ta. Cầu xin Chúa đừng quy tội này cho họ. 17 Nhưng Chúa tiếp tục đứng bên cạnh và ban thêm sức cho ta, để ta rao giảng Phúc Âm cách rõ ràng, đầy đủ, cho mọi dân ngoại đều nghe. Chúa cũng đã cứu ta thoát khỏi hàm sư tử. 18 Chúa sẽ còn giải thoát ta khỏi mọi điều ác, và đem ta về an toàn trong Nước Thiên Đàng của Ngài. Nguyện xin Ngài được vinh quang đời đời vô cùng A-men.
Lời Chào Thăm Cuối Cùng

19 Ta gửi lời chào thăm anh chị Bê-rít-sin và A-qui-la, và gia đình Ô-nê-si-phô-rơ. 20 Ê-rát ở lại Cô-rinh-tô. Ta phải để Trô-phim ở lại Mi-lê vì người bị bệnh.

21 Con hãy cố gắng đến đây trước mùa đông! Ưu-bô-lư, Phô-đen, Li-nút và Cơ-lau-đia gửi lời chào thăm con. Tất cả anh chị em khác cũng vậy.

22 Nguyện xin Chúa ở cùng tâm linh con! Nguyện xin ân sủng Chúa ở cùng anh chị em!

stairway2heaven-2

Chúa… đem ta về an toàn trong Nước Thiên Đàng của Ngài.
Suy Gẫm

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 17, 18 Đức Chúa Trời luôn ở cũng những người công bố Phúc Âm, cho đến tận cùng mọi thời đại (Math 28:20). Mỗi khi Phao-lô gặp thời kỳ khó khăn suốt trong chức vụ rao giảng Phúc Âm, Đức Chúa Trời đều cứu ông. Thậm chí giờ đây khi mọi người đều rời bỏ ông, Chúa vẫn đứng bên cạnh ông và thêm sức cho ông. Ngài sẽ cứu tôi tớ Ngài khỏi mọi điều gian ác và dẫn họ tới Nước Trời. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta luôn luôn, dù khi chúng ta ở trong hiểm nguy không lối thoát hay khi mệt mỏi cô đơn. Hãy kiên trì chịu đựng gian khổ vì cớ Phúc Âm, và tin cậy rằng Đức Chúa Trời vẫn luôn ở cùng khi chúng ta truyền giảng Tin lành.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 19-21 Cuối cùng Phao-lô gửi lời với tình yêu chân thành tới những cộng sự tận hiến sâu sắc với ông vì cớ Phúc Âm của Đấng Christ. Ông mong Ti-mô-thê mau chóng đến với ông vì nỗi nhớ tình thông công nồng ấm với con yêu dấu của mình trong đức tin (c. 9). Bạn nhận ra điều gì trong vị sứ đồ này, người luôn bày tỏ mối quan tâm nồng hậu tới tất cả mọi người và lưu tâm đến nhu cầu người khác ngay cả khi đối mặt với sự chết?

Câu 22 Phao-lô ước ao và cầu xin ân sủng của Chúa vốn ở cùng ông cũng sẽ ở cùng tâm linh của Ti-mô-thê, bởi chỉ duy ân sủng này sẽ ban sức mạnh cho người yếu đuối. Hôm nay, tôi dâng phó ai cho ân sủng của Đức Chúa Trời?

Cầu nguyện:

Xin ban cho con những cộng sự sẵn lòng phó dâng sự sống mình vì cớ Tin lành và xin giúp con vượt qua gian khổ bởi lòng tin cậy nơi Chúa.

Bình Luận:

You may also like