Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 3 – Phước Hạnh Trong Sự Đoán Phạt

Ngày 3 – Phước Hạnh Trong Sự Đoán Phạt

by Ban Biên Tập
30 đọc

NGÀY 3         PHƯỚC HẠNH TRONG SỰ ĐOÁN PHẠT

Giê-rê-mi 52:24-34

Đánh Giết Các Nhà Lãnh Đạo


24 Chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ bắt Sê-ra-gia, thầy trưởng tế, Sô-phô-ni, phó trưởng tế, và ba thầy tế lễ gác cổng đền thờ. 25 Trong thành Giê-ru-sa-lem, ông cũng bắt thêm một viên thái giám chỉ huy quân đội, bảy cận thần của nhà vua có mặt trong thành, viên bí thư của tổng chỉ huy quân đội lo việc động viên quân ngũ, và sáu mươi người vùng ngoại ô đang có mặt trong thành. 26 Nê-bu-xa A-đan, chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ, bắt những người này, giải về cho vua Ba-by-lôn tại Ríp-lát. 27 Vua Ba-by-lôn ra lệnh đánh và xử tử họ tại Ríp-lát, thuộc lãnh thổ Ha-mát.

Dân Giu-đa Bị Lưu đày
Thế là dân Giu-đa bị lưu đày xa quê hương. 28 Đây là số người bị Nê-bu-cát-nết-sa lưu đày:
Năm thứ bảy, 3.023 người Giu-đa;
29 Năm thứ mười tám đời Nê-bu-cát-nết-sa,
832 Người từ Giê-ru-sa-lem;
30 Năm thứ hai mươi ba đời Nê-bu-cát-nết-sa,
Nê-bu-xa A-đan, chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ,
Lưu đày 745 người Giu-đa.
Tổng cộng là bốn ngàn sáu trăm người.
Vua Giê-hô-gia-kin Được Ân Xá

31 Sau khi Giê-hô-gia-kin, cựu hoàng Giu-đa, bị lưu đày ba mươi bảy năm, Ê-vin Mê-rô-đác, vua Ba-by-lôn, lên ngôi. Ngày hai mươi lăm tháng chạp, năm vua lên ngôi, vua ra lệnh ân xá và thả Giê-hô-gia-kin, cựu hoàng Giu-đa, ra khỏi ngục. 32 Vua nói năng từ tốn với Giê-hô-gia-kin, và đặt ông ngồi cao hơn ngôi các cựu hoàng khác cũng đang bị lưu đày tại Ba-by-lôn. 33 Giê-hô-gia-kin thay bỏ áo tù và thường xuyên ngồi ăn đồng bàn với vua trong suốt những ngày còn lại trong đời mình. 34 Vua Ba-by-lôn ra lệnh cung cấp lương thực đều đặn cho Giê-hô-gia-kin, theo nhu cầu từng ngày, suốt những ngày còn lại của đời ông, cho đến khi ông qua đời.

sky-and-flowers-1
Đức Chúa Trời luôn sắm sẵn tương lai rạng ngời hy vọng cho riêng bạn…
SUY GẪM

Chương cuối sách Giê-rê-mi nói rõ ràng rằng Lời của Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn được ứng nghiệm. Đức Chúa Trời không bao giờ rút lại Lời của Ngài. Rất nhiều lần, trong một thời gian dài, Giê-rê-mi tiên tri về sự hủy diệt thành Giê-ru-sa-lem; giờ đây sự trừng phạt được ứng nghiệm. Tôi có hoàn toàn tin vào Lời Chúa liên quan đến sự phán xét cuối cùng không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 24-27 Các quan tướng và nhân dân bị bỏ lại trong thành giờ bị bắt và bị vua Ba-by-lôn xử tử. Những người không đầu phục sẽ không tránh khỏi cái chết. Sự trừng phạt của Đức Chúa Trời đối với những kẻ chống nghịch Ngài thật kinh khủng biết bao!

Câu 28-30

Tại đây có ghi chép số người bị bắt làm phu tù trong ba đợt khác nhau. Đây chỉ là số người nam, không tính phụ nữ. Tất nhiên, dân số Giê-ru-sa-lem đã giảm đi nhiều bởi chiến tranh và đói kém. Không còn nhiều người ở lại ngoài ra những người nghèo nhất Giê-ru-sa-lem. Nhưng Y-sơ-ra-ên sẽ lại tìm thấy tình yêu của Đức Chúa Trời trong suốt kỳ hoạn nạn kinh khủng này.

Câu 31-34

Sự giải cứu vua Giê-hô-gia-kin đem lại ánh sáng hy vọng cho tương lai Y-sơ-ra-ên. Dù vua Giê-hô-gia-kin không được trở về nhà, song dòng dõi ông sẽ trở về theo như lời Chúa hứa. Đức Chúa Trời trừng phạt dân sự và phó họ bị lưu đày qua đất ngoại quốc. Nhưng Ngài không từ bỏ họ mãi mãi.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con ngợi khen Ngài. Dù con có bị phản bội, Ngài sẽ phục hồi con.

Bình Luận:

You may also like