Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 11 – Sự Ngoan Cố Gian Ác Dẫn Đến Hủy Diệt

Ngày 11 – Sự Ngoan Cố Gian Ác Dẫn Đến Hủy Diệt

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 11          SỰ NGOAN CỐ GIAN ÁC DẪN ĐẾN HỦY DIỆT

Giê-rê-mi 44:15-30

15 Bấy giờ, hết thảy những người biết vợ mình cúng tế cho các thần khác, và hết thảy những phụ nữ hiện diện, một hội chúng đông đảo, và hết thảy những người ngụ ở Ai-cập và vùng Pha-trô, cùng đáp lời Giê-rê-mi: 16 “Chúng tôi sẽ không vâng theo lời ông nhân danh CHÚA truyền lại cho chúng tôi. 17 Nhưng chúng tôi quyết định làm y theo mọi điều chúng tôi đã hứa nguyện. Chúng tôi sẽ tiếp tục cúng sinh tế, và dâng rượu lễ cho Nữ Vương trên trời, y như chúng tôi, tổ phụ chúng tôi, các vua quan chúng tôi đã từng làm trong các thành xứ Giu-đa và các đường phố thành Giê-ru-sa-lem. Lúc ấy, chúng tôi ăn uống thỏa thuê, làm ăn phát đạt, và không hề bị hoạn nạn. 18 Nhưng từ khi chúng tôi ngừng cúng sinh tế và dâng rượu cho Nữ Vương trên trời, chúng tôi thiếu thốn mọi điều, và chết dần chết mòn vì gươm đao, đói kém.”
19 Các bà phụ thêm: “Khi chúng tôi cúng tế và dâng rượu cho Nữ Vương trên trời, lẽ nào chồng chúng tôi không đồng ý mà chúng tôi lại dám nặn bánh nướng theo tượng Nữ Vương mà dâng rượu lễ cho Nữ Vương hay sao?” 20 Giê-rê-mi nói với mọi người, cả đàn ông lẫn đàn bà, hết thảy những người vừa đáp lời ông như trên: 21 “Việc các ông bà, tổ phụ và vua quan các ông bà, cùng dân chúng trong nước, cúng tế trong các thành xứ Giu-đa và các đường phố thành Giê-ru-sa-lem, CHÚA không nhớ, không nghĩ đến sao? 22 CHÚA không chịu đựng nổi việc làm gian ác và gớm ghiếc của các ông bà nên đất nước các ông bà phải đổ nát, điêu tàn, không người ở, và bị người ta dùng làm câu rủa độc như ngày nay. 23 Tai họa này đã giáng xuống các ông bà như vẫn còn hiện nay, vì các ông bà phạm tội với CHÚA, lo cúng tế, không vâng lời CHÚA, không sống theo kinh luật, quy luật, và lời răn dạy của Ngài.” 24 Giê-rê-mi lại nói tiếp với cả đoàn dân, kể cả các bà: “Xin mọi người Do Thái đang sống ở Ai-cập lắng nghe lời của CHÚA. 25 CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Các ngươi và vợ các ngươi, các ngươi thật đã hành động y theo lời các ngươi nói: ‘Chúng tôi quyết định giữ trọn lời hứa nguyện cúng tế và dâng rượu lễ cho Nữ Vương trên trời.’ Phải, hãy giữ trọn lời hứa! Hãy hoàn thành điều các ngươi hứa! 26 Tuy nhiên, hết thảy những người Do Thái đang sống tại Ai-cập, hãy lắng nghe lời CHÚA. CHÚA phán: ‘Này, Ta nhân danh vĩ đại của Ta mà thề rằng sẽ chẳng còn một người Do Thái nào trên toàn xứ Ai-cập kêu cầu danh Ta như vầy nữa: Thật như CHÚA hằng sống!’ 27 Này, Ta sẽ thức canh để giáng họa xuống chúng, chứ không phải ban phúc lành. Mọi người Do hái sống ở Ai-cập đều sẽ chết vì gươm đao, hoặc đói kém, cho đến khi chúng bị tận diệt. 28 Chỉ một số ít thoát khỏi gươm đao sẽ từ Ai-cập trở về Giu-đa. Bấy giờ, hết thảy những người còn sót lại trong xứ Giu-đa mà đã xuống Ai-cập tị nạn sẽ biết rõ lời ai đúng, lời Ta hoặc lời họ.” 29 CHÚA phán: “Và đây là dấu hiệu Ta sẽ hình phạt các ngươi tại chốn này, để các ngươi biết Ta chắc chắn sẽ thực hiện lời Ta hứa sẽ giáng họa xuống các ngươi.” 30 CHÚA phán như vầy: “Ta sẽ phó Pha-ra-ôn Hốp-ra, vua Ai-cập, vào tay kẻ thù nó, vào tay những kẻ tìm hại mạng sống nó, như Ta đã phó Sê-
đê-kia, vua Giu-đa, vào tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, là kẻ thù tìm hại mạng sống nó.”

SUY GẪM

* Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 20-24 Đức Chúa Trời từ bỏ những người không chịu từ bỏ sự ngang ngạnh mà nhất quyết làm trọn lời hứa nguyện gian tà. Họ sẽ không thể nhân danh Chúa mà thề nữa nhưng sẽ bị hủy diệt bởi gươm đao, đói kém. Ngoài ra một số ít còn sống sót sẽ làm chứng về sự ứng nghiệm của lời đoán phạt, tất cả số còn lại sẽ bị hủy diệt. Ngài sẽ cho họ một dấu hiệu qua việc phó Pha-ra-ôn, vua Ai-cập, cho kẻ thù của họ, giống như Ngài đã phó Sê-đê-kia vào tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn. Có phải đây là lúc lắng nghe lời cảnh báo của Chúa trước khi Ngài từ bỏ chúng ta?

* Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 15, 19 Những người phụ nữ dâng của tế lễ cho Nữ Vương trên trời. Theo luật lệ, một người phụ nữ có thể làm một lời thề với sự cho phép của chồng (Dân số 30:7-16). Dù những người phụ nữ đều tham gia trong sự cúng thờ thần tượng nhưng họ vẫn nhanh nhẹn chỉ ra rằng mình đang giữ kinh luật. Chúng ta có thể thỏa hiệp qua sự cẩn thận giữ gìn hình ảnh một Cơ đốc nhân, nhưng thật ra chỉ thực hành các nghi lễ tôn giáo vì lợi ích cá nhân thay vì dâng vinh hiển cho Chúa. Hãy kiểm tra xem có chủ nghĩa “tạm được” trong gia đình hoặc Hội-thánh của chúng ta hay không.

Câu 16-18 Trước đây họ nói “Dù muốn dù không chúng tôi xin vâng lời” (42:5-6), nhưng giờ đây họ nói, “Chúng tôi sẽ không vâng theo lời ông nhân danh CHÚA truyền lại cho chúng tôi”. Tiêu chuẩn phán xét của họ là sự thành công và thạnh vượng trước mắt. Khi thờ thần tượng, họ có một đời sống thoải mái. Nhưng khi ngừng thờ cúng từ khi vua Giô-si-a cải chánh, họ mất mát vì chiến tranh và gặp đói kém. Chủ nghĩa “tuyệt vời” hiện nay rất phổ biến. Bạn có thích thú lắng nghe lời chứng kiểu nếu bạn tin Chúa, mọi thứ sẽ “tuyệt vời” không?

Cầu nguyện: Xin Chúa giúp con không tiếp tục ngang bướng theo đường lối thờ thần tượng.

Bình Luận:

You may also like