Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 2 – Vâng Phục Chúa

Ngày 2 – Vâng Phục Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 2                        VÂNG PHỤC CHÚA

Giê-rê-mi 38:14-28

Vua Sê-đê-kia Hỏi Ý Tiên Tri Giê-rê-mi

14 Vua Sê-đê-kia sai giải tiên tri Giê-rê-mi đến lối vào đền thờ, cửa thứ ba. Vua nói với Giê-rê-mi: “Trẫm có việc muốn hỏi ngươi. Ngươi đừng giấu trẫm điều chi hết.” 15 Giê-rê-mi đáp lời vua Sê-đê-kia: “Nếu tôi nói ra, bệ hạ chắc sẽ giết tôi. Nếu tôi có khuyên bệ hạ, bệ hạ cũng không nghe.”16 Vua Sê-đê-kia kín đáo thề với Giê-rê-mi: “Trẫm chỉ CHÚA hằng sống, là Đấng ban sự sống cho chúng ta, mà thề rằng trẫm sẽ không giết ngươi, cũng không nộp ngươi vào tay những người đang tìm hại mạng sống ngươi.” 17 Giê-rê-mi tâu vua Sê-đê-kia: “CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Ngươi chỉ cần ra đầu hàng các tướng lãnh vua Ba-by-lôn thì ngươi sẽ được sống. Thành này cũng không bị thiêu hủy. Ngươi và gia đình ngươi sẽ sống. 18 Nhưng nếu ngươi không đầu hàng các tướng lãnh vua Ba-by-lôn, thành này sẽ rơi vào tay quân Canh-đê, chúng sẽ đốt thành, và ngươi sẽ không thoát khỏi tay chúng.” 19 Vua Sê-đê-kia nói với Giê-rê-mi: “Trẫm ngại nhóm người Do Thái đã đào ngũ theo quân Canh-đê, e quân Canh-đê nộp trẫm cho chúng hành hạ.” 20 Giê-rê-mi đáp: “Quân Canh-đê sẽ không nộp bệ hạ cho chúng đâu. Tôi xin bệ hạ vâng theo lời CHÚA, lời tôi đang trình bày với bệ hạ đây, để bệ hạ được phúc lành và được sống. 21 Còn nếu bệ hạ không chịu đầu hàng, thì CHÚA cho tôi thấy điều này: 22 Hết thảy những phụ nữ còn lại trong thành cùng Giu-đa đều bị dẫn ra nộp cho các tướng lãnh vua Ba-by-lôn. Họ vừa đi vừa nói: ‘Bạn bè thân tín của bệ hạ. Đã dối gạt bệ hạ và thắng thế!. Khi chân bệ hạ lún xuống bùn, Họ quay lưng bỏ đi.’ 23 Hết thảy các hoàng hậu, cung phi, công chúa và hoàng tử đều sẽ bị nộp cho quân Canh-đê. Chính bệ hạ cũng không thoát khỏi tay chúng. Bệ hạ sẽ rơi vào tay vua Ba-by-lôn, và thành này sẽ bị thiêu hủy.” 24 Vua Sê-đê-kia dặn Giê-rê-mi: “Đừng cho ai biết về cuộc hội kiến này, kẻo ngươi bị xử tử. 25 Nếu các quan chức nghe tin trẫm có tiếp xúc với ngươi, và họ đến hạch hỏi ngươi: ‘Xin cho chúng tôi biết ông đã nói gì với vua, và vua đã nói gì với ông. Xin đừng giấu chúng tôi điều gì cả, để ông khỏi phải chết,’ 26 ngươi hãy đáp lời họ: ‘Tôi khẩn xin vua đừng trả tôi về nhà ngục Giô-na-than, kẻo tôi chết tại đấy.’ ” 27 Và khi hết thảy các quan chức đến hạch hỏi Giê-rê-mi, ông đáp lời họ theo như mọi điều vua dặn. Vậy họ ngừng gạn hỏi, vì không ai nghe biết gì về cuộc hội kiến giữa ông và vua. 28 Giê-rê-mi bị giam giữ tại sân vệ binh cho đến ngày thành Giê-ru-sa-lem thất thủ.

Khi thành Giê-ru-sa-lem thất thủ…
SUY GẪM

* Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 17-23 Đức Chúa Trời báo trước cho họ rằng con đường duy nhất để sống sót là chạy tới một dân ngoại quốc. Có thể đó là một điều khó hiểu, song để được sống họ phải hạ mình chấp nhận sự phán xét của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta chỉ xưng tội cách hình thức và rồi vẫn cảm thấy mình tội lỗi thì chúng ta không thể tìm thấy con đường sự sống nhưng cứ tiếp tục bước theo con đường tội lỗi nữa. Tôi phải chết đi, song Đấng Christ phải sống trong tôi.

* Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 14,19,24-28 Vua Sê-đê-kia tìm đến vị tiên tri lần nữa vì lòng tràn ngập lo âu, nhưng vẫn sợ giới quan chức Giu-đa và phản ứng của những người đã hàng phục quân Canh-đê. Kết quả là vua không nghe được tiếng Chúa. Tại sao tôi đọc và suy gẫm Kinh Thánh? Có phải vì tôi muốn vâng lời và hạ bệ mọi ước muốn cá nhân? Hay vì tôi đang lo sợ không đạt được điều mình muốn?

Câu 15-16 Giê-rê-mi đang thật sự gặp rắc rối lớn. Bởi ông biết ông không thể tin tưởng vua bất cứ lúc nào, ông phải đề nghị vua đảm bảo an toàn cho mình. Chúng ta phải khôn ngoan khi làm công việc Chúa, chớ bao giờ khinh suất hoặc coi thường.

Câu 17-18 Giê-rê-mi trung thành giảng lại y nguyên sứ điệp cũ một lần nữa và không thay đổi một từ nào. Ông không thêm vào bất cứ điều gì để xoa dịu lòng vua. Ông rao giảng Lời của Chúa cách dạn dĩ và thầm lặng. Tôi cũng phải làm giống như vậy.

Cầu nguyệnLạy Chúa, xin giúp con làm đúng theo điều Chúa phán bảo.

Bình Luận:

You may also like