Home Dưỡng Linh Ơn Phước Của Đức Chúa Trời

Ơn Phước Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Nếu quý vị là những bậc cha mẹ, quý vị sẽ dễ dàng hiểu được điều nầy. Nếu có một đứa trẻ xa lạ đứng trước hiên cửa nhà quý vị và xin được ngủ qua đêm, quý vị sẽ làm gì? Có lẽ quý vị sẽ hỏi tên cậu bé, nhà cậu ở đâu, tại sao cậu lại lang thang trên đường, và sẽ cố liên hệ với cha mẹ cậu. Mặc khác, nếu con quý vị dẫn bạn về nhà, đứa trẻ đó sẽ được chào đón. Với Đức Chúa Trời cũng tương tự như vậy. Bởi trở nên bạn của con Ngài, chúng ta được gặp gỡ Đức Chúa Trời.

Chúa Giê-xu hứa rằng: “Ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt cha ta ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 10:32). Bởi vì chúng ta là bạn của con Đức Chúa Trời, chúng ta được phép bước vào nơi ngự của Đức Chúa Cha. Ngài dẫn dắt chúng ta vào “ơn mà chúng ta hiện đang đứng vững” (Rô-ma 5:2).

Món quà nầy không phải là thỉnh thoảng được gặp gỡ Đức Chúa Trời, nhưng là được ở đời đời với “Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn nầy”.

Ngọc Hiền dịch từ Nắm lấy ân điển bởi Max Lucado

bautroi1

Blessing God’s Grace Brings

Christ meets you outside the throne room, takes you by the hand, and walks you into the presence of God. Upon entrance we find grace, not condemnation; mercy, not punishment. Where we would never be granted an audience with the king, we are now welcomed into his presence.

If you are a parent you understand this. If a child you don’t know appears on your doorstep and asks to spend the night, what would you do? Likely you would ask him his name, where he lives, find out why he is roaming the streets, and contact his parents. On the other hand, of a youngster enters your house escorted by your child, that child is welcome. The same is true with God. By becoming friends with the Son we gain access to the Father.

Jesus promised, “All who stand before others and say they believe in me, I will say before my Father in heaven that they belong to me.” (Matt. 10:32). Because we are friends of his Son, we have entrance to the throne room. He ushers us into that “Blessing of God’s grace that we now enjoy” (Rom. 5:2).

This gift is not an occasional visit before God but rather a permanent “access by faith into this grace by which we now stand” (v. 2 NIV).

In the Grip of Grace by Max Lucado

 

Bình Luận:

You may also like