Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 28 – Không Thể Đốt Lời Chúa

Ngày 28 – Không Thể Đốt Lời Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 28          BẠN KHÔNG THỂ ĐỐT LỜI CHÚA

GIÊ-RÊ-MI 36:20-32

20 Họ cất cuộn sách trong phòng thư ký triều đình Ê-li-sa-ma, rồi đến sân chầu tâu mọi sự lên vua.
Vua Đốt Cuộn Sách
21 Vua liền sai Giê-hu-đi đem cuộn sách về. Giê-hu-đi lấy cuộn sách từ phòng thư ký triều đình Ê-li-sa-ma về đọc cho vua nghe và tất cả các quan chức đứng chầu bên vua đều nghe. 22 Bấy giờ là tháng chín, Vua đang ngồi trong cung mùa đông, và lửa đang cháy trong lò sưởi trước mặt vua. 23 Mỗi khi Giê-hu-đi đọc được ba hoặc bốn cột chữ, vua liền dùng dao rọc giấy rọc đứt ra, ném vào lửa trong lò sưởi, cho đến khi trọn cuốn sách cháy rụi trong lò. 24 Vua và tất cả quần thần nghe mọi lời ấy, nhưng không ai hoảng sợ hoặc xé áo. 25 Hơn nữa, En-na-than, Đê-la-gia, và Ghê-ma-ria có nài xin vua đừng đốt cuộn sách, nhưng vua vẫn không nghe. 26 Vua lại truyền lệnh cho hoàng tử Giê-ra-mên, cùng với Sê-ra-gia, con Ách-ri-ên, và Sê-lê-mia, con Áp-đê-ên, đi bắt thư ký Ba-rúc và tiên tri Giê-rê-mi. Nhưng CHÚA đã giấu hai người.
Ba-rúc Chép Cuộn Sách Khác
27 Sau khi vua đốt cuộn sách do Ba-rúc ghi chép theo lời Giê-rê-mi đọc, CHÚA phán với Giê-rê-mi: 28 “Con hãy lấy một cuộn sách khác, chép lại y mọi lời đã ghi trong cuộn trước mà Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, đã đốt rụi. 29 Con hãy nói về Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, như vầy: ‘CHÚA phán: Ngươi đã đốt cuộn sách này và hỏi: Tại sao ngươi dám viết trong sách rằng vua Ba-by-lôn chắc chắn sẽ đến phá hủy đất nước này, và diệt sạch người và thú?’ 30 Vì thế CHÚA phán về Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, như vầy: Con cháu nó sẽ không được ngự trên ngai Đa-vít. Thây nó sẽ bị ném ra ngoài, phơi nắng ban ngày và dầm sương giá ban đêm. 31 Ta sẽ hình phạt nó, dòng dõi nó, và quần thần nó vì tội ác của chúng. Ta sẽ giáng xuống chúng nó, xuống dân cư thành Giê-ru-sa-lem, và dân Giu-đa tất cả những tai họa Ta đã báo trước cho chúng, nhưng chúng không chịu nghe.” 32 Giê-rê-mi lấy một cuộn sách khác, trao cho thư ký Ba-rúc, con Nê-ri-gia. Giê-rê-mi đọc lại cho Ba-rúc chép tất cả những lời trong cuộn sách mà Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, đã đốt. Ông cũng đọc thêm nhiều lời khác tương tự như vậy nữa.

SUY GẪM

Câu 26 Ngài cho phép cuộn sách bị đốt nhưng đã giấu Giê-rê-mi và Ba-rúc. Chỉ bởi vì bạn nói những điều bạn xác quyết không có nghĩa là bạn có thể làm điều đó một cách hấp tấp hoặc thu mình lại vì sự an toàn của bản thân. Bạn cần biết khi nào đi ra, khi nào rút lui, và khi nào thì nói và hành động cách dạn dĩ và Chúa sẽ bảo vệ bạn.

Câu 27-32 Vua có thể đốt cuộn sách, nhưng “Lời Chúa như lửa” (23:29) mà họ không thể đốt. Dẫu người truyền tải Lời Chúa bị bắt bớ và chết, quyền năng của những lời ấy chẳng bao giờ mất đi. Thay vào đó, Chúa sẽ ban cho “thêm nhiều lời khác” (câu 32) của sự phán xét và chúng sẽ được ghi lại. Có tuyên bố rằng Giu-đa không ăn năn sẽ bị người Ba-by-lôn hủy diệt và Giê-hô-gia-kim- kẻ xé và đốt lời Chúa sẽ bị cắt khỏi dòng dõi mình và chết nhục nhã. Lời hứa này đã ứng nghiệm (2 Các vua 24:1-18). Bạn không thể bị nản lòng vì những người không nghe lời và bạn không thể cố gắng lấy lòng người nhờ những chương trình kích động hay nói những lời dễ nghe. Có phải sự sống của những lời ấy đang hành động bên trong bạn và giúp bạn giành được chiến thắng trên thế gian?

Câu 20-26 Giê-hô-gia-kim đã chống lại mạng lệnh của luật pháp và không giống như tổng trấn Giô-si-a đã xé áo mình (2 Các vua 22:11), Giê-hô-gia-kim đã xé cuộn sách. Bạn phản ứng ra sao trước sự khiển trách và kỷ luật đến với bạn?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, hãy giúp con quăng xa những đam mê, những tham vọng hư không và làm theo Lời Ngài.

Bình Luận:

You may also like