Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 19 – Lời Cầu Nguyện Của Giê-rê-mi

Ngày 19 – Lời Cầu Nguyện Của Giê-rê-mi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 19 LỜI CẦU NGUYỆN CỦA GIÊ-RÊ-MI

GIÊ-RÊ-MI 32:16-25

Giê-rê-mi Cầu Nguyện
16 Sau khi tôi giao tờ khế mua cho Ba-rúc, con Nê-ri-gia, tôi cầu nguyện với CHÚA: 17 “Ôi! Lạy CHÚA, Ngài đã dùng quyền năng vĩ đại và cánh tay dang thẳng tạo dựng trời đất. Không có việc chi quá khó cho Ngài. 18 Ngài hằng bày tỏ tình yêu bền vững đến ngàn đời, nhưng Ngài phạt tội của cha mẹ đến đời con cháu. Ngài là Đức Chúa Trời vĩ đại, quyền năng. Danh Ngài là CHÚA Vạn Quân. 19 Ngài có chương trình cao cả, Ngài thực hiện những việc diệu kỳ. Mắt Ngài nhìn thấy mọi đường lối của loài người. Ngài thưởng phạt mọi người tùy theo nếp sống và công việc họ làm. 20 Ngài đã thực hiện những điều kỳ diệu và những việc nhiệm mầu tại xứ Ai-cập. Ngài vẫn tiếp tục thi thố quyền phép cho đến ngày nay, cả trong xứ Y-sơ-ra-ên, cũng như trên toàn thế giới, đến nỗi ngày nay, mọi người đều biết đến danh Ngài. 21 Ngài đã dùng những điềm kỳ diệu và những việc nhiệm mầu, bàn tay mạnh mẽ và cánh tay dang thẳng, gây ra nỗi kinh khiếp lớn lao để dẫn dắt dân Ngài, tức dân Y-sơ-ra-ên, ra khỏi Ai-cập. 22 Ngài đã ban cho chúng đất nước này, mà Ngài đã hứa ban cho tổ phụ chúng, một xứ tuôn tràn sữa và mật. 23 Nhưng khi chúng tiến vào và chiếm được xứ, chúng không vâng lời Ngài. Chúng không sống theo kinh luật của Ngài. Chúng không thi hành bất cứ một điều gì trong mọi điều Ngài truyền dạy. Vì thế Ngài đã giáng tất cả những tai họa này xuống. 24 Kìa quân Canh-đê vây đánh thành đang đắp mô để chiếm thành. Thành sẽ rơi vào tay chúng đang khi chiến tranh, đói kém, và bệnh dịch hoành hành. Điều Ngài phán đã xảy ra, và chính Ngài nhìn thấy. 25 Thế mà, ôi lạy CHÚA, trong khi thành đã bị phó vào tay quân Canh-đê, chính Ngài lại bảo con: ‘Con hãy dùng bạc mua thửa ruộng, và mời người làm chứng.’ ”
tientrigieremi
Tiên tri Giê-rê-mi quặn thắt trước gánh nặng của đất nước.
SUY GẪM
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Ngài đáp lời cầu nguyện được dâng lên với lòng tin cậy của những ai muốn biết ý muốn Đức Chúa Trời. Có phải đang có một vấn đề làm bạn lo lắng vì không biết giải quyết rao sao? Hãy cầu hỏi Chúa về điều đó. Và giống như bạn nói với Chúa nhiều bao nhiêu, cũng hãy hướng tai tới Ngài bấy nhiêu để lắng nghe sự đáp lời của Chúa.

Câu 17 Ngài là Đấng Tạo Hóa của muôn loài vạn vật và không có điều gì mà Ngài không làm được. Bạn đang phải đối diện với một tình thế khó tháo gỡ? Hãy hướng đến Chúa là Đấng tạo dựng các từng trời và đất.

Câu 18, 19 Ngài đổ xuống ân sủng nhưng phán xét tùy theo hành động của chúng ta. Bạn có tin cậy sức riêng của mình hơn là trông cậy sức của Đức Chúa Trời Toàn Năng không? Đức Chúa Trời sẽ phán xét con đường bạn đang đi ngày hôm nay như thế nào?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con tìm kiếm ý muốn Ngài trong nan đề ______________ của con.

Bình Luận:

You may also like