Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 18 – Mua Ruộng Hy Vọng Khi Tuyệt Vọng

Ngày 18 – Mua Ruộng Hy Vọng Khi Tuyệt Vọng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 18          MUA RUỘNG HY VỌNG TRONG LÚC TUYỆT VỌNG

GIÊ-RÊ-MI 32:1-15

Giê-rê-mi Mua Thửa Ruộng
1 CHÚA phán dạy Giê-rê-mi vào năm thứ mười triều Sê-đê-kia, vua Giu-đa, tức năm thứ mười tám triều Nê-bu-cát-nết-sa. 2 Lúc ấy, quân đội vua Ba-by-lôn đang vây hãm thành Giê-ru-sa-lem, còn tiên tri Giê-rê-mi bị giam giữ tại sân vệ binh, gắn liền với cung điện vua Giu-đa. 3 Sê-đê-kia, vua Giu-đa, đã ra lệnh tống giam Giê-rê-mi, vì vua có hỏi Giê-rê-mi: “Tại sao ngươi dám nói tiên tri: CHÚA phán như vầy: ‘Ta sẽ phó thành này vào tay vua Ba-by-lôn, và thành sẽ bị chiếm đóng. 4 Còn Sê-đê-kia, vua Giu-đa, sẽ không thoát khỏi tay quân Canh-đê, nhưng chắc chắn sẽ bị phó vào tay vua Ba-by-lôn, sẽ nhìn thấy người tận mắt, và sẽ đối đáp với người, mặt đối mặt. 5 Sê-đê-kia sẽ bị giải về Ba-by-lôn, và sẽ ở tại đấy cho đến khi Ta xử lý nó. Các ngươi có kháng cự anh dũng đến đâu cũng không thắng được quân Canh-đê. CHÚA phán vậy.’ ” 6 Giê-rê-mi thuật: “CHÚA phán dạy tôi: 7 ‘Này, Ha-na-mê-ên, con Sa-lum, chú con, sẽ đến gặp con và nói: Xin anh mua lại thửa ruộng của tôi tại A-na-tốt, vì anh có quyền chuộc lại thửa ruộng ấy.’ ” 8 Đúng như lời CHÚA phán dạy, Ha-na-mê-ên, con chú tôi, đến sân vệ binh gặp tôi và nói: “Xin anh mua lại thửa ruộng của tôi tại A-na-tốt, thuộc địa phận Bên-gia-min, vì anh có quyền chuộc lại và sở hữu ruộng ấy. Xin anh mua giúp tôi.”
Bấy giờ tôi nhận biết đấy là lời CHÚA. 9 Thế là tôi mua thửa ruộng của Ha-na-mê-ên, con chú tôi, tại A-na-tốt, và tôi cân cho nó mười bẩy sê-ken bạc. 10 Tôi viết tờ khế, đóng dấu niêm phong, mời người làm chứng, và cân đủ số bạc. 11 Tôi cầm tờ khế mua, gồm cả bản niêm phong có ghi điều kiện mua bán, và bản để ngỏ, 12 giao cho Ba-rúc, con trai Nê-ri-gia, cháu Ma-a-sê-gia, trước mặt Ha-na-mê-ên, con chú tôi, và các nhân chứng ký tên trong tờ khế mua, và hết thảy những người Giu-đa đang ngồi trong sân vệ binh. 13 Tôi căn dặn Ba-rúc trước mặt họ: 14 “CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Người hãy cầm lấy các bản này, tức tờ khế mua này, bản niêm phong và bản để ngỏ, đem cất trong một bình gốm, để có thể lưu lại một thời gian dài về sau.” 15 Vì CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa rời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: “Người ta sẽ lại mua bán nhà cửa, ruộng đất, và vườn nho trong xứ này.”

SUY GẪM
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1-5 Ngài cho phép vị tiên tri chân thật rao truyền Lời của Ngài phải trải qua hoạn nạn. Khi trở thành tôi tớ của Đức Chúa Trời, bạn cũng không được miễn đối mặt với những thời kỳ khó khăn và không phải mọi hoạn nạn đều là hậu quả của sự không vâng lời. Cũng vậy, chỉ vì cuộc sống đang trôi chảy không có nghĩa rằng bạn đang ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Phải chăng hoạn nạn đang đến gần dù bạn vẫn đang sống một đời sống vâng phục? Dẫu là như vậy, bạn có biết rằng đó cũng là từ nơi Chúa?

Câu 6-15 Ngài mua đất cho chúng ta. Ngài phán dặn Giê-rê-mi mua miếng đất của người em họ Ha-ma-na-ên song cũng hứa rằng người chủ cũ sẽ mua lại mảnh đất. Ngài công bố sự phá hủy nghịch lại Giu-đa nhưng qua việc mua miếng đất của vị tiên tri Ngài hứa phục hồi Giu-đa. Đây là dấu hiệu thực tế cho thấy Đức Chúa Trời sẽ mua lại vùng đất Giu-đa vô vọng. Hãy suy gẫm sâu sắc về tình yêu của Đức Chúa Trời đã sai Đấng Christ chết thế cho chúng ta là những tội nhân.

2) Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 2-5 Vị tiên tri nói trước về sự hủy phá Giu-đa, sự đầu hàng nhục nhã của vua Sê-đê-kia và số phận khốn khổ đang đợi chờ họ. Giá trả của sự vâng phục của vị tiên tri là bị giam trong sân vệ binh rồi sau đó bị ném xuống giếng nước và bùn. Vì ông thấy chủ quyền tối thượng của Đức Chúa Trời quan trọng hơn vua nên ông có thể nhìn trong nhãn quang của Đức Chúa Trời, ông có thể mạnh dạn đối diện với hiểm nguy. Bạn có do dự khi đề cập đến tội lỗi và sự phán xét vì không muốn làm tổn thương cảm xúc của giáo hội?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, dù Ngài phán điều gì, nguyện con không lý lẽ nhưng vâng phục.

Bình Luận:

You may also like