Home Dưỡng Linh Sẵn Sàng Để Gặp Chúa – Phần 3: Làm thế nào để bản thân sẵn sàng?

Sẵn Sàng Để Gặp Chúa – Phần 3: Làm thế nào để bản thân sẵn sàng?

by AdrianChua
30 đọc

Có ba loại công bình được đề cập trong Kinh Thánh:

Thứ nhất: Sự công bình của con người

Ê-sai 64:6 đã chép:

 “6 Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi”.

Khi kể đến những sự biện minh của chúng ta thì những “việc tốt” chúng ta làm không bao giờ đủ tốt cho Đức Chúa Trời thánh khiết và công bình để tìm kiếm được sự cứu rỗi. Như Ê-sai đã chỉ ra, sự công bình của chúng ta cũng tốt như miếng “áo nhớp”. Từ này trong tiếng Do Thái theo nghĩa đen giống như là miếng vải lau kinh nguyệt. Mục đích của câu này là cả những việc làm công bình và phẩm chất của sự công bình mà chúng ta hy vọng có thể giúp chúng ta được cứu đều dơ duốc đối với Đức Chúa Trời. Thật vậy, phúc âm là tin mừng vì chúng ta được cứu không phải bởi những việc chúng ta đã làm, nhưng bởi những gì Chúa Giê-xu Christ đã làm. Chúng ta không bao giờ có thể tự cứu mình bằng những việc lành của chúng ta! 

Đức tin được kể là Công bình

Khi chúng ta tin Chúa Giê-xu, chúng ta được sự công bình trong Chúa Giê-xu bởi đức tin. Sự công bình của Ngài được trao cho chúng ta và chúng ta được nên công bình bởi sự công bình của Ngài.

Ê-sai 61:10 đã chép:“10 Ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta; vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta; khoác áo choàng công bình cho ta, như chàng rể mới diện mão hoa trên đầu mình, như cô dâu mới giồi mình bằng châu báu”.

Và trong Rô-ma 4:20-24  “20 Người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin, và ngợi khen Đức Chúa Trời, 21 vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được. 22 Cho nên đức tin của người được kể cho là công bình. 23 Vả, ấy chẳng phải chỉ vì một mình người mà có chép rằng đức tin người đã được kể cho là công bình, 24 nhưng cũng vì chúng ta nữa, đức tin sẽ được kể là công bình cho chúng ta, là kẻ tin Đấng đã làm cho Đức Chúa Jêsus, Chúa chúng ta, sống lại từ trong kẻ chết”

Mỗi Cơ đốc nhân đã sanh lại đều được kể là công bình trong Chúa Giê-xu, sự công bình được ghi nhận cho chúng ta dựa trên sự tái sinh thuộc linh của chúng ta và sự công bình này tái sinh chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, chúng ta có thể coi đó là sự công bình bị động, tức là chúng ta nhận được sự công bình từ Đức Chúa Trời nhờ ân sủng của Ngài tha thứ tội lỗi bởi đức tin.

Ê-phê-sô 2:8-9 đã chép:

“ 8 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. 9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình”.

Thứ nhì: Bước Đi Trong Sự Công Bình

Tuy nhiên, sau khi “khoác áo choàng công bình” cho sự cứu rỗi của chúng ta, chúng ta cũng được ban mạng lệnh bước đi trong sự công bình bởi trách nhiệm mà Chúa đã giao là đóng đinh xác thịt và bước đi trong Thánh Linh. Nói cách khác, sự cứu rỗi nhờ ân điển bởi đức tin không lấy đi trách nhiệm bước đi làm điều công bình của con người.

1 Ti-mô-thê 6:11 đã chép: “11 Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi, mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại”.

 1 Giăng 3:10  “10 Bởi đó, người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỉ: ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy”.

còn trong Rô-ma 6:13  “13 Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình”.

Một sai lầm nghiêm trọng của Cơ Đốc nhân là chỉ muốn được yên ổn trong sự công bình trong Chúa Giê-xu mà không tìm kiếm sự bước đi làm điều công bình cho Đức Chúa Trời.

Thứ ba: Cô dâu chuẩn bị sẵn sàng

Khải Huyền 19:7-8 đã chép “7 Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, 8 đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn (vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ)”.

Vải gai mịn, sáng láng tin sạch mà cô dâu sẵn sàng để gặp Chàng rể không phải là sự mặc lấy “được kể là công bình hay sự công bình bị động” mà là mặc lấy “sự công bình tích cực – như những người thực hiện “công việc công bình của các thánh đồ”. Điều này có nghĩa là cô dâu đã sẵn sàng bằng cách bước đi trong sự công bình của mình.

 Để chuẩn bị sẵn sàng với tư cách là cô dâu, chúng ta phải chuyển sự công bình nhận được thành bước đi làm điều công bình. Thật khó hiểu khi mọi người nói rằng sự công bình duy nhất có giá trị là sự công bình nhận được. Tuy nhiên, tất cả sự công bình như là tấm áo nhớp trước mặt Chúa. Vậy có phải Chúa chỉ hài lòng với công việc của Chúa Giê-xu, và luôn không hài lòng và chán ghét chúng ta?

Không phải như vậy. Hết lần này đến lần khác, Kinh Thánh cho thấy rằng Đức Chúa Trời hài lòng với những việc làm công bình của các thánh đồ. Thật vậy, toàn bộ “Thánh đồ đầy dẫy Đức tin” trong Hê-bơ-rơ 11 là một danh sách các hành động vĩ đại của các thánh đồ. Hãy nghĩ về tất cả những việc đã được thực hiện bởi Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, Giô-sép, Môi-se, Ra-háp, Ghi-đê-ôn, Sam-sôn, Đa-vít, Sa-mu-ên, và những người khác. Có phải tất cả những việc làm của họ là áo nhớp trong mắt Chúa không? Vậy, chúng ta nên luôn luôn cầu nguyện để liên tục tràn đầy hoa trái của sự công bình để tôn vinh Đức Chúa Trời trong cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, là một cô dâu, chúng ta luôn sẵn sàng!

Phi-líp 1:9-11 đã chép như vậy “9 Lại, điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng thương yêu của anh em càng ngày càng chan chứa hơn, trong sự thông biết và sự suy hiểu, 10 để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày Đấng Christ, 11 được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Jêsus Christ, làm cho sáng danh và khen ngợi Đức Chúa Trời”.

Dịch: Hoàng Gia

Nguồn: Adrian Chua

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like