Home Giáo Lý Tin Lành Bài 10: Tình Yêu Của Đức Chúa Trời

Bài 10: Tình Yêu Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

I. ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ TÌNH YÊU :

IGiăng 4:8-16: “Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời làsự yêu thương …Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương là ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong người ấy”. Đức Chúa Trời không những có Tình yêu, mà chính Ngài là Tình yêu. Bản thể của Ngài là Tình yêu. Ngài là nguồn là suối của Tình yêu.

Thi thiên 86:15: “Nhưng,Chúa ơi, Chúa là Đức Chúa Trời hay thương xót và làm ơn, chậm nóng giận, có sự nhân từ và sự chân thật dư dật”. Tất cả những đức tánh đó nói lên Tình yêu của Ngài. Muốn hiểu Tình yêu là gì, hãy đọc IGiăng 3:16-17: “Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được”. Chúng ta nhận biết Tình yêu của Đức Chúa Trời rõ rệt hơn hết là khi Ngài hy sinh vì chúng ta trên Thập tự giá. Chúng ta chứng minh tình yêu anh em mình là khi chúng ta hi sinh vì họ. Đức Chúa Trời có Tình yêu và hành động theo Tình yêu, chúng ta cũng phải hành động như vậy khi chúng ta nói mình yêu anh em mình.

Mathiơ 5:44-45: “Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác”. Đó là Tình yêu kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng phải bày tỏ Tình yêu như vậy đối với mọi người, kể cả thù nghịch. Hãy xin Đức Chúa Trời ngự vào đời mình.

caunguyendocdo

II. ĐỨC CHÚATRỜI YÊU AI?

Tình yêu phải có đối tượng. Vậy đối tượng Tình yêu của Đức Chúa Trời là ai?

1- Đức Chúa Trời yêu con độc sanh của Ngài.

Mathiơ 3:17: “Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng :Nầy là con yêu dấu của Ta đẹp lòng Ta mọi đàng. Đối tựơng mà Đức Chúa Trời có trong cõi đời là con độc sanh của Ngài. Đức Chúa Trời có Tình yêu đời đời, thì đối tượng của tình yêu Ngài là Chúa Giêxu.

Giăng 17:24: “Cha ôi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với Con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con, là vinh hiển Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu con trước khi sáng thế”. Trước khi chưa có loài người, thì Đức Chúa Trời yêu con độc sanh của Ngài.

2- Đức Chúa Trời yêu kẻ nào yêu con độc sanh của Ngài.

Giăng 16:27: “Vì chính Cha yêu thương các ngươi, nhân các ngươi đã yêu mến Ta, và tin rằng từ nơi Cha mà đến thế gian, nay Ta lìa bỏ thế gian mà đến cùng Cha”.

Giăng 14:21,23: “Ai có các điều răng của Ta và giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến Ta; người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu lại, Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết Ta … Đức Chúa Giêxu đáp rằng: Nếu ai yêu mến Ta thì vâng giữ lời Ta, Cha Ta sẽ thương yêu người, chúng Ta đều đến cùng người và ở trong người” .

Đức Chúa Trời yêu trước nhất là con độc sanh của Ngài, kế lại yêu những ai yêu con đó.

3- Đức Chúa Trời yêu thế gian.

Giăng 3:16: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời”.

ITimôthê 2:4: “Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật”. Đức Chúa Trời không muốn cho một người nào bị chết mất, mà muốn cho mọi người ăn năn. Tình yêu của Đức Chúa Trời gồm tất cả nhân loại trên thế giới, vì hết thảy đều do Ngài dựng nên.

4- Đức Chúa Trời yêu tội nhân.

Rôma 5:6,8: “Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết”. Mọi người đều có tội. Đức Chúa Trời yêu tội nhân, là cớ khích lệ cho tội nhân ăn năn. Vì khi một người phạm tội, thì luôn luôn có mặc cảm Đức Chúa Trời sẵn sàng hình phạt mình, mà quên một điều căn bản là Ngài vẫn yêu chúng ta, và sẵn sàng chờ đợi chúng ta ăn năn để Ngài tha thứ. Ngài muốn tha thứ cho chúng ta hơn chúng ta muốn được Ngài tha thứ. Đức Chúa Trời không vui khi thấy tội nhân hư mất, nhưng rất vui khi thấy tội nhân ăn năn. Luca15: nói đến ba điều làm ví dụ : người chăn có 100 con chiên, mất một con thì để 99 con lại, đi tìm con đã mất cho đến khi tìm được. Đàn bà có 10 đồng bạc, mất một đồng thì quét nhà, đốt đèn, làm đủ cách cho đến khi tìm được đồng bạc bị mất. Người cha có hai con trai, một đứa hoang đàng bỏ nhà đi xa, thì cha trông đợi ngày đêm này qua ngày đêm khác, khi nó quay về thì cha chạy ra, ôm lấy cổ mà hôn, rồi tiếp con vào gia đình. Cả ba phần đều soi sáng cho Tình yêu của Đức Chúa Trời đối với tội nhân. Ngài xem họ như của cải, như tiền bạc, như con cái, mỗi lúc một đậm đà hơn. Tình yêu đó khích lệ chúng ta quay về với Chúa và sống trong ân điển kỳ diệu nhất của Ngài.

tinh yeu cua dct

III TÌNH YÊU CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC THỂ HIỆN:

1- Đức Chúa Trời ban mọi nhu cầu cho kẻ Ngài yêu.

Êsai48:14: “Các ngươi hãy nhóm lại hết thảy và hãy nghe: Trong dòng họ có ai đã rao ra những sự nầy không? Người mà Đức Giêhôva yêu, sẽ làm điều đẹp ý Ngài nghịch cùng Babylôn, và cánh tay người sẽ giá lên nghịch cùng người Canh đê”.

Êsai 48:20-21: “Hãy ra khỏi Babylôn, hãy tránh xa người Canhđê, hãy cất tiếng reo vui mà reo tin nầy tuyên bố và truyền ra cho đến nơi cuối cùng đất! Hãy rằng : Đức Giêhôva đã chuộc Giacốp, là tôi tớ Ngài. Khi Ngài dẫn họ đi qua sa mạc thì họ không khát, vì Ngài đã khiến nước từ vầng đá chảy ra cho ho ;đập bể vầng đá thì nước văng ra”. Đó là nói về Đức Chúa Trời đã giải cứu dân Ngài và chăm sóc, bảo vệ họ trên suốt con đường, Ngài dẫn dắt họ theo Ngài. Chúa bày tỏ Tình yêu đối với dân Ngài trước đây thì Ngài cũng bày tỏ Tình yêu đối với Hội thánh Ngài ngày nay, là Chúa sẵn sàng cung cấp mọi nhu cầu cho chúng ta là kẻ trung thành theo Ngài.

2-Ngài sửa trị khi chúng ta lầm lỗi.

Hêbơrơ 12:6-11: “Vì chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà nhận làm con, thì cho roi cho vọt. Ví bằng anh em chịu sử phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà Cha không sửa phạt. Nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu thì anh em là con ngoại tình chứ không phải là con thật. Cha về phần xác sửa phạt, mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi Cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao? Vả, Cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài”. Cảm ơn Chúa, đây là một điều chúng ta phải học kỹ. Đức Chúa Trời yêu thương sẵn sàng tha thứ cho kẻ có tội ăn năn, cung cấp mọi nhu cầu cả thể xác lẫn tâm hồn, nhưng khi chúng ta lỗi lầm thì Cha yêu con phải sửa phạt. Đức Chúa Trời yêu dân Ysơraên như chồng yêu vợ, như cha mẹ yêu con, nhưng khi họ phạm tội, Chúa sửa trị họ. Chúng ta đừng dễ ngươi Tình yêu của Đức Chúa Trời, trái lại, được Chúa yêu chừng nào chúng ta càng run sợ chừng đó, mà cẩn thận bước đi trong ý thánh của Ngài, để được đẹp lòng Ngài. Chúng ta nỡ nào làm buồn cho Đấng yêu mình? Đừng liều lĩnh, đừng chống cự lại bằng cách miệt mài trong tội lỗi, mà phải ăn năn ngay.

3- Đức Chúa Trời đau khỗ khi kẻ Ngài yêu bị đau khổ.

Êsai 63:9: “Hễ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ, và Thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ rồi. Chính Ngài đã lấy lòng yêu đương thương xót mà chuộc. Ngài đã ẵm bồng và mang họ trong các ngày thuở xưa”. Chúa nói với chúng ta như mẹ nói với con, và hành động đúng như vậy. Mẹ yêu con chẳng qua Tình yêu gội nhuần Tình yêu của Chúa. Chúng ta đau đớn bao nhiêu thì Chúa cũng đau đớn bấy nhiêu. Khi chúng ta bị bắt bớ thì Chúa cũng bị bắt bớ. Chúa nói với Saulơ: “Sao ngươi bắt bớ Ta? Chúa không nói là :Sao ngươi bắt bớ Hội thánh Ta, con cái Ta? Nhưng nói: Sao ngươi bắt bớ Ta? “Vì chính Chúa cảm xúc đau đớn như con của Ngài bị đau đớn vậy. Ai đụng đến chúng ta là đụng đến Chúa(Xachari 2:8b).

4- Đức Chúa Trời không bao giờ quên mất kẻ Ngài yêu.

Êsai 49:15-16 : “Đờn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đờn bà quên con mình, Ta cũng chẳng quên ngươi. Nầy Ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay Ta; các tường thành ngươi thường ở trước mặt ta luôn”. Tình yêu của Chúa đối với chúng ta thật kỳ diệu, đến nỗi Chúa đem tình yêu của mẹ đối với con để so sánh. Mẹ không bao giờ quên cho con mình bú, nếu mẹ phải bận công tác gì đó có thể quên, thì bầu sữa căng, nhắc cho mẹ nhớ phải cho con bú. Dầu trong trường hợp nào đó mẹ quên con của mình, thì Chúa không bao gời quên chúng ta. Ngài chạm chúng ta vào lòng bàn tay của Ngài. Từ khi Chúa Giêxu bị đóng đinh trên Thập tự giá cho tới giờ nầy, chắc bàn tay của Ngài vẫn còn dấu đinh. Nhìn dấu đinh trong bàn tay đó, Ngài nhớ đến hết thảy chúng ta, không bao giờ quên được. Ngài yêu chúng ta như mẹ yêu con và hơn mẹ yêu con. Mẹ có thể quên con, nhưng Chúa không bao giờ quên chúng ta. Đó là điều chúng ta được khích lệ để sống đẹp lòng Chúa, vinh hiển danh Ngài.

Chúng ta thường có tư tưởng, ngôn ngữ, hành động con trẻ quá! Một em bé luôn luôn đòi hỏi cha mẹ phải làm gì cho nó. Nó thường khóc lóc tức giận vì không được như ý. Nhưng khi đã trưởng thành thì không còn tức giận vì không được như ý, ngược lại, nó nhớ đến công ơn cha mẹ và muốn làm sao để đẹp lòng cha mẹ, hầu báo đền muôn một tình yêu của cha mẹ đối với mình.

Khi còn trẻ con trong Chúa, chúng ta thường đòi hỏi và thắc mắc tại sao Chúa để con chịu nghèo nàn, bắt bớ,khó khăn, đau yếu …Nhưng khi đã thành nhân, chúng ta nghĩ khác hơn ; “Tôi phải làm cho Chúa tôi? Tôi phải làm gì cho Đấng phải chết vì tôi? Tôi phải sống thế nào cho đẹp lònh Ngài? Vinh hiển danh Ngài?”

5- Đức Chúa Trời hi sinh vì kẻ Ngài yêu.

Giăng 3:16: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi … “Phải hiểu rằng Đức Chúa Trời rất yêu thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, không phải là một việc thường, bèn là một việc hết sức vĩ đại, vô tiền khoáng hậu. Nếu chúng ta yêu ai thì muốn cho người đó, càng yêu nhiều thì càng muốn cho nhiều, cho những gì quý nhất. Cũng vậy, Đức Chúa Trời rất yêu chúng ta, đến nỗi không phải cho vũ trụ nầy, nhưng chính con độc sanh của Ngài. Không có Tình yêu nào lớn bằng, không có sự hi sinh nào so sánh được.

Chúng ta là kẻ đáng ghét, Chúa lại yêu; kẻ đáng bỏ Chúa lại đem về; kẻ đáng bị hình phạt, Chúa lại cứu rỗi. Nhận biết Tình yêu của Chúa như vậy, chúng ta không còn ước gì hơn. Không có gì làm thỏa mãn tâm hồn chúng ta bằng Tình yêu của Chúa, cũng chỉ có Tình yêu của chúng ta làm thỏa mãn tâm hồn Ngài.

Sau một buổi truyền giảng, một bà nọ đến bên cạnh mục sư nói rằng : ‘Cảm tạ Chúa, nếu không có buổi truyền giảng nầy, thiết tưởng tôi phải tự tử. Hôm nay tôi nhận biết con có hi vọng, vì Tình yêu của Chúa đối với tôi’. Mục sư yên lặng lắng nghe bà nói tiếp : “Tôi có chồng, ba đứa con. Gia đình tôi không dám nói là triệu phú, nhưng giàu có, đủ ăn đủ mặc, còn dư tiền gửi ngân hàng. Cuộc sống rất êm đềm. Thình lình chồng tôi bỏ nhà đi theo một người đàn bà khác. Mẹ con tôi hết sức đau khổ, chỉ biết ăn nước mắt thay vì thức ăn. Ngày đêm chời đợi, cho đến một ngày kia chồng tôi trởi về, mấy mẹ con tôi chạy ra ôm chầm lấy ông và tha thiết yêu cầu ông đừng ra khỏi nhà nữa. Chồng tôi nói : ‘Mẹ con bà thiếu gì mà phải khóc lóc với tôi? Đây nầy, cả một ngôi nhà đồ sộ, đầy đủ tiện nghi dành cho mẹ con bà, nếu thiếu hãy vào ngân hàng mà lấy. Tôi bằng lòng cho mẹ con bà cả gia tài nầy và cả tiền bạc trong ngân hàng, nghĩa là cho hết’.Tôi nói với chồng tôi rằng: ‘Mình ơi, dầu có nhà cao, cửa rộng và đầy đủ tiện nghi với của ăn vật dùng, nhưng nếu thiếu mình thì mẹ con tôi khốn khó như không có gì hết. Chỉ khi nào có mình trong nhà nầy, vợ có chồng, con có cha thì mọi sự khác mới có giá trị. Nếu không có mình thì tất cả đều vô nghĩa’. ‘Tôi bằng lòng cho bà tất cả mọi sự, trừ ra tôi’ . Chồng bà lập lại. Nói xong chồng tôi xách gói đi ra khỏi nhà.

Chúa yêu chúng ta, không những ban mọi sự cho chúng ta mà còn ban chính mình Ngài.

6- Đức Chúa Trời tha thứ cho tội nhân ăn năn

Êsai 38:17: “Nầy, sự rất cay đắng của tôi đã trởi nên sự bình an ! Chúa đã yêu thương linh hồn tôi, đem nó ra khỏi hầøm hư nát; vì Chúa đã ném mọi tội lỗi tôi ra sau lưng Ngài”.

Êsai 55:7: “Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng ;hãy trở lại cùng Đức Giêhôva, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào”. Chúa yêu chúng ta nên sẵn sàng tha thứ, dầu bao nhiêu tội ác Ngài cũng tha. Ngài tha thứ một cách trọn vẹn, đến nỗi kể như chưa từng phạm tội bao giờ. Đavít nói rằng không những là Chúa phiếu trắng tội của tôi như tuyết, mà còn hơn tuyết nữa (Thi 51:7).

7- Đức Chúa Trời cho chúng ta được làm con của Ngài.

IGiăng 3:1:”Hãy xem Đức Chúa Trời đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời và chúng ta thật là co cái Ngài” . Ấy vì đó mà thời gian chẳng từng giết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài” . Thế gian chưa biết các đặc ân vô giá Chúa dành cho chúng ta là được làm con của Ngài, vì vượt qua trí hiểu của họ. Họ không thể nào hiểu rằng một con người khốn nạn như chúng ta đây lại được làm con của Đấng Tại hóa, Vua muôn đời. Những tội nhân khốn nạn lại được tha thứ, được tái tạo, được quyền làm con trai, con gái kế tự của Ngài. Thật là kỳ diệu! Hơn 55 năm theo Chúa, tôi vẫn còn ngạc nhiên trước tình yêu của Chúa mà thưa rằng : “Chúa ôi, sao Ngài có thể yêu được một kẻ khốn nạn như con, không những chết thay cho con, Ngài cón bảo vệ, chăn dắt, trọng dụng như ngày nay”. Thật là mỗi bước mỗi ngạc nhiên. Càng đi càng cảm tạ, ca ngợi Ngài. Thậm chí không lời nào đủ để cảm tạ, ca ngợi Ngài nữa.

IV. TÌNH YÊU CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ TÍNH CHẤT THẾ NÀO?

1-Tình yêu đời đời.

Giêrêmi 31:3: “Đức Giêhôva từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng : Phải, Ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến”. Nói cách dễ hiểu :Ta yêu ngươi bằng tình yêu đời đời. Ngài đời đời, có tình yêu đời đời, Ngài yêu ai cũng yêu đời đời. Tình yêu của loài người thì nay đổi mai dời, khi lên khi xuống, vì là thứ tình yêu ích kỷ, chớ không phải hi sinh.

2-Tình yêu bao la.

Giăng 3:16 và Êphêsô 3:18: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian …để anh em khi đã vững bền trong sự yêu thương …mà thấu hiểu, bề rộng, bề dài,bề cao, bề sâu của nó là thế nào”. Tình yêu của Chúa vô giới hạn, không bến bờ, cao hơn trời, sâu hơn biển, dài hơn thời gian, rộng hơn không gian, bao gồm toàn thể nhân loại khắp mọi phương trời, trải mọi thời đại.

Một anh chàng lanh thang ngoài đường, có vẻ thận trọng lắm. Đi ngang qua một nhà thờ, anh dừng lại đọc tấm bảng : “ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG THẾ GIAN”. Anh bước vào tư thất tìm vị Mục sư, hằn học hỏi : “Ai viết bảng đó? “. Khi được trả lời, anh tiếp rằng ông phải thêm mấy chữ : “TRỪ RA TÔI”. Mục sư hỏi : “có phải anh là Thiên sứ từ trời xuống không?”-Rất tiếc không !. Mục sư hỏi : “có phải anh là ma quỷ từ địa ngục lên không?”-Lại cũng không!. Mục sư tiếp : “Vậy anh ở đâu?”- “Tôi ở trong thế gian” . Mục sư ở trong thế gian, mà Đức Chúa Trời yêu thế gian thì trong đó phải có anh”. Nghe Mục sư giải thích, anh hồi tỉnh, biết được tình yêu bao la của Đức Chúa Trời đối với mình và tin nhận.

3-Tình yêu của Đức Chúa Trời có một sức mạnh vô cùng.

Giêrêmi 31:3: “…nên ta đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến”

Ôsê 11:4a: “Ta đã dùng dây nhơn tình, dùng xích yêu thương kéo chúng nó đến. Ta đã như những kẻ cởi ách khỏi hàm chúng nó, và để đồ ăn trước mặt chúng nó”. Yêu như một dây xích dùng kéo chúng ta đến, buộc chặt chúng ta với Ngài đời đời. Cho đến bây giờ, chúng ta còn đây là nhờ đó. Chúng ta sẵn sàng sống chết trong Tình yêu của Ngài mà không bao giờ muốn lìa khỏi. Phao lô hỏi : “Có phải hoạn nạn, khốn cùng,bắt bớ, đói khát trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo có thể phân rẽ chúng ta khỏi Tình yêu đời đời của Chúa không? “. Chắc chắn là không (Rôma 8:23) !

Các vị chánh khách xưa nay đã từng thổ lộ câu : “Tôi đã dùng võ lực chinh phục mà thế gian không phục. Chúa Giêxu đã dùng Tình yêu chinh phục và thế gian đã phục”. Chúa Giêxu có cả quyền lực trời đất trong tay, nhưng Ngài dùng Tình yêu chinh phục cả tỷ tỷ người sẵn sàng sống chết với Ngài cho đến cuối cùng.

Halêlugia! Cảm tạ Chúa! Nguyện Tình yêu của Chúa cũng chinh phục chúng ta với Ngài cho đến đời đời.

Mục sư Đoàn Văn Miêng – tintuc@hoithanh.com

{chronocontact}tin_chua_online{/chronocontact}

Bình Luận:

You may also like