Home Dưỡng Linh Những Câu Kinh Thánh Chữa Lành

Những Câu Kinh Thánh Chữa Lành

by Crosswalk.com
30 đọc
Châm ngôn 4: 20-22

Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, Khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta. Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con, Hãy giữ lấy nơi lòng con. Vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó, Và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ.

Thi-Thiên 107:19, 20, 21

Bấy giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan. Ngài ra lịnh chữa họ lành, Rút họ khỏi cái huyệt. Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài, Và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người! 

Giê-rê-mi 17:14

Hỡi Đức Giê-hô-va! xin Ngài chữa tôi thì tôi sẽ được lành; xin Ngài cứu tôi thì tôi sẽ được rỗi: vì Ngài là Đấng mà tôi ngợi khen.

Mác 5:34

Đức Chúa Jêsus phán: “Hỡi con gái Ta, đức tin của con đã cứu con; hãy đi bình an và được lành bệnh.”

Gia-cơ 5:16

Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.

Hãy cầu nguyện cùng tôi “Lạy Chúa, dường như thế giới của con đã sụp đổ, đẩy con vào một hố sâu, tối tăm. Con đến với Ngài trong sự đầu phục hoàn toàn. Con đã không hi vọng nơi Ngài, bất lực và sợ hãi. Xin Ngài nâng con ra khỏi cái hố này và chỉ cho con con đường phải đi, Chúa ôi. Xin Ngài chữa lành tâm hồn tan vỡ của con. Đổ đầy con sự bình an và niềm vui mà con biết chỉ có thể đến từ Ngài trong thời gian khó khăn này. Xin Ngài đi sát bên cạnh con trong suốt hành trình chữa lành và phục hồi mà con biết có thể bằng sức mạnh của Ngài. Trong danh Chúa Giê-xu, Amen! Dịch: NTKA Nguồn: Crosswalk.com Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bình Luận:

You may also like