Home Chuyên Đề Những Người Lính Canh Của Đức Chúa Trời – Phần 9: Những lời cầu nguyện công bố hàng ngày dành cho người lính canh

Những Người Lính Canh Của Đức Chúa Trời – Phần 9: Những lời cầu nguyện công bố hàng ngày dành cho người lính canh

by Sưu Tầm
30 đọc

Khi Chúa Jesus dạy dỗ các môn đồ Ngài “nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu” (Giăng 14:13-14). Ngài đã sử dụng một thành ngữ mà trong nguyên ngữ tiếng Hy Lạp của Tân Ước có nghĩa là “sử dụng danh Ta mà khẳng định!”. Chúng ta thấy một ứng dụng đầy quyền năng của lời hứa này trong Công vụ 3:1-6 khi Phierơ và Giăng gặp một người bại tại cửa Đẹp. Phierơ không kêu khóc trong sự cầu nguyện để xin Chúa chữa lành cho người bại, nhưng ông “khẳng định (công bố)” trong danh của Chúa Jesus. Người bại chỉ xin các môn đồ của bố thí. Phierơ đáp lại “Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi: Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi!” (Công vụ 3:6). Điều xảy ra sau đó chính là lời “công bố” về uy quyền của việc sử dụng danh Chúa Jesus: “Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, hãy bước đi!”

Cộng thêm đức tin cho lời công bố của mình, Phierơ nắm lấy tay của người bại và đỡ người đứng lên. Kinh Thánh cho chúng ta biết điều gì xảy ra tiếp theo đó: “người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi, vừa nhảy, vừa ngợi khen Đức Chúa Trời.” (Công vụ 3:8)

Người lính canh cũng nên công bố mỗi ngày trên tường thành với một sự dạn dĩ tương tự. Dưới đây là bốn lời công bố theo Kinh Thánh mà bạn có thể thực hiện khi bạn cầu nguyện trên tường thành cho cộng đồng, khu vực của bạn và cho các quốc gia khác trên thế giới nữa.

1. CÔNG BỐ “MỞ CỬA”.

Đầu tiên, chúng ta có thể công bố “mở cửa” mỗi ngày để truyền bá Phúc Âm trong khu vực của chúng ta và trên khắp thế giới. Sứ đồ Phao-lô đã kêu gọi cầu nguyện đặc biệt cho việc mở cửa. Ông đã nói cùng những tín hữu tại Cô-lô-se: “Phải bền đỗ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ…” (Cô-lô-se 4:2-3). Trọng tâm của lời công bố này hãy cầu nguyện cho sự tự do để trình bày Phúc Âm ở mọi nơi trong khắp khu vực của bạn. Cầu nguyện cho các trường học, trường cao đẳng và đại học và các cơ quan của chính phủ để họ mở cửa đón nhận Phúc Âm.

2. CÔNG BỐ “MỞ TÂM TRÍ!”

Tiếp theo, trong danh của Chúa Jesus, hằng ngày hãy công bố cho mọi người sống trong khu vực của bạn được “mở tâm trí” để lắng nghe Phúc Âm khi nó được truyền đến họ. Khi Chúa Jesus hiện ra cùng Sau-lơ người Tạt-sơ trên đường Đa mách, một trải nghiệm khiến Sau-lơ trở lại đạo và ông được đổi tên thành Phao-lô, Chúa Jesus đã phán cùng vị sứ đồ tương lai này: “Ta sẽ bảo hộ ngươi khỏi dân nầy và dân ngoại là nơi ta sai ngươi đến, đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ.” (Công vụ 26:17-18). Hãy cầu nguyện để mọi người đón nhận Phúc Âm trong khu vực của bạn sẽ sẵn lòng nghe lấy sứ điệp. Hãy công bố mở tâm trí ở khắp nơi để người ta chịu nghe Tin Lành.

3. CÔNG BỐ “MỞ TẤM LÒNG!”

Thứ ba, trong danh của Chúa Jesus, hằng ngày hãy công bố “mở lòng” tại Trung Quốc để người ta sẵn sàng tiếp nhận Phúc Âm. Kinh Thánh nói, “Vì Đức Chúa Trời… đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi… vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Jêsus Christ.” (II Côrinhtô 4:6). Trong phân đoạn Kinh Thánh trước đó (II Côrinhtô 4:1-4) sứ đồ Phaolô nói về con mắt của những người không tin bị mù vì có một tấm màn của bóng tối che phủ ngăn cản họ không nhìn thấy lẽ thật của Phúc Âm. Lời cầu nguyện của chúng ta giúp kéo tấm màn đó sang một bên. Hãy công bố mở những tấm lòng trong thành phố của bạn (và trong quốc gia của bạn) để người ta tiếp nhận Chúa Jesus và sự cứu rỗi của Ngài. Hãy cầu nguyện cho nhiều người được cứu.

4. CÔNG BỐ “MỞ CÁC TỪNG TRỜI!”

Cuối cùng, chúng ta có thể công bố “mở các từng trời” trên khắp khu vực của chúng ta để tạo nên một bầu không khí công bình tin kính. Mở các từng trời chỉ đến sự khai phóng những ơn phước siêu nhiên của Đức Chúa Trời trên một cộng đồng, một khu vực, hoặc một quốc gia cụ thể vì cớ khu vực đó đã quay trở lại cùng Ngài. Điều này nói đến sự biến đổi thật sự của một nền văn hóa, một quốc gia hoặc một dân tộc thông qua tác động của Phúc Âm. Tiên tri Ê-sai đã cầu nguyện chỉ cho một sự khải thị như vậy về vinh hiển của Đức Chúa Trời: “Hỡi các từng trời, hãy sa móc xuống từ trên cao, vòng khung hãy đổ sự công bình xuống! Đất hãy tự nẻ ra, đặng sanh sự cứu rỗi, sự công bình mọc lên cả một lần! …” (Ê-sai 45:8). Hãy tưởng tượng mọi quốc gia hoặc quốc gia của bạn thật sự được biến đổi thành một quốc gia Cơ Đốc xem! Với Chúa, mọi sự đều có thể được! Hãy công bố mở các từng trời trên khu vực của bạn để bày tỏ sự trọn vẹn của quyền năng biến đổi của Phúc Âm.

Ngoài những trọng tâm khác mà bạn cầu nguyện trong giờ cầu nguyện trên tường thành, hãy cân nhắc và sử dụng bốn lời công bố này mỗi khi bạn cầu nguyện.

(Còn tiếp)

Dịch và ảnh: Faithful

Nguồn: Phil Bennett và Dick Eastman

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like