Home Chuyên Đề Lời Tiên Tri trong Kinh Thánh đã Ứng Nghiệm cho Các Quốc Gia Xung Quanh Y-sơ-ra-ên, Gồm Cả Ai Cập và Ê-đôm

Lời Tiên Tri trong Kinh Thánh đã Ứng Nghiệm cho Các Quốc Gia Xung Quanh Y-sơ-ra-ên, Gồm Cả Ai Cập và Ê-đôm

by 100prophecies.org
30 đọc

Đây là chọn lọc những lời tiên tri từ Kinh Thánh liên quan đến các quốc gia cổ đại đã có sự tương tác qua lại với vùng đất Y-sơ-ra-ên trong thời cổ đại

1. Đa-ni-ên tiên tri trước bốn vương quốc hùng mạnh

Lời tiên tri trong Kinh Thánh: Đa-ni-ên 2:32-33

Lời tiên tri được viết: Khoảng vào năm 530 TC

Lời tiên tri được ứng nghiệm: Xuyên suốt lịch sử

Trong Đa-ni-ên 2:32-33, có một đoạn tiên tri trước về biểu tượng được xác định là bốn vương quốc hùng mạnh sẽ dấy lên và kiểm soát phần lớn thế giới, bắt đầu từ thời Đa-ni-ên. Đoạn văn này sử dụng hình ảnh tượng trưng:

  1. Đầu pho tượng bằng vàng, như Đa-ni-ên đã giải thích, cái này ám chỉ đến Đế Quốc Ba-by-lôn đã cai trị phần lớn thế giới khoảng 2600 năm trước.
  2. Đa-ni-ên nói rằng đế quốc theo sau đế quốc đầu pho tượng bằng vàng sẽ là một đế quốc tượng trưng bằng vũ khí bằng bạc. Các học giả Cơ Đốc Giáo thường giải thích cái này để ám chỉ đến Đế Quốc Mê-đi Ba-tư sau này đánh bại Đế Quốc Ba-by-lôn. Các học giả nói rằng hai cánh tay ám chỉ đến hai nhóm người – người Mê-đi và người Ba-tư – là những người hiệp thành Đế Quốc Mê-đi Ba-tư.
  3. Vương quốc thứ ba được tượng trưng bằng bụng và cặp đùi bằng đồng của pho tượng. Một số học giả tin rằng đây là một sự ám chỉ đến Đế Quốc Hy-lạp, đế quốc đã đánh bại Đế Quốc Mê-đi Ba-tư. Biểu tượng một cái bụng và cặp đùi bằng đồng cho thấy rằng vương quốc này đã bắt đầu là một đế quốc thống nhất nhưng khi kết thúc thì là một đế quốc bị chia rẽ. Dưới sự lãnh đạo của Alexander Đại Đế, Đế Quốc Hy-lạp là một đế quốc thống nhất. Những sau khi Alexader qua đời, đế quốc này bị chia rẽ.
  4. Biểu tượng thứ tư –là ống chân bằng sắt và bàn chân thì một phần bằng sắt một phần bằng đất sét – thường được gợi ý là sự tham chiếu về Đế Quốc La-mã, sau này đánh bại Đế Quốc Hy-lạp.

Bốn vương quốc này cai trị phần lớn thế giới, và mỗi vương quốc trong bốn vương quốc này đã cai trị vùng đất Y-sơ-ra-ên trong thời điểm số lượng đáng kể người Do Thái – và có lẽ là đa số người Do Thái – đang sống ở quê hương mình. Trước khi Đế Quốc La-mã sụp đổ, Giê-ru-sa-lem đã bị tàn phá và hàng ngàn người Do Thái bị đi lưu đày. Thậm chí ngày nay, đa số người Do Thái sinh sống ở bên ngoài Y-sơ-ra-ên.

Đa-ni-ên 2:32-33 Đầu pho tượng nầy bằng vàng ròng; ngực và cánh tay bằng bạc; bụng và vế bằng đồng; Ống chân bằng sắt; và bàn chân thì một phần bằng sắt một phần bằng đất sét.”

2. Ê-đôm sẽ bị lật đổ và hạ xuống

Lời tiên tri trong Kinh Thánh: Giê-rê-mi 49:16

Lời tiên tri được viết: Một khoảng thời gian giữa những năm 626-586 TC

Lời tiên tri được ứng nghiệm: Khoảng năm 100 TC

Trong Giê-rê-mi 49:16, tiên tri Giê-rê-mi nói rằng Ê-đôm, một kẻ thù lâu năm của dân Y-sơ-ra-ên, sẽ bị tiêu diệt. Thủ đô của Ê-đôm, là Petra, được đục ra từ một sườn núi và có những sự phòng thủ tự nhiên rất tuyệt vời. Tuy nhiên, nó đã bị phá hủy và vương quốc Ê-đôm không còn tồn tại nữa. Ngày nay, Petra là một phần của Jordan. Thành này đã bị xâm chiếm bởi người Rô-ma vào năm 106 SC nhưng được thịnh vượng trở lại nhanh chóng ngay sau đó. Một đối thủ của nó, là thành Palmyra, cuối cùng đã chiếm lấy hầu hết thị trường khỏi Petra và Petra bắt đầu đi xuống. Petra dần dần rơi vào đống đổ nát.

Giê-rê-mi 49:16 Hỡi ngươi ở trong bộng đá lớn, choán trên đỉnh núi kia, cho mình là đáng sợ, lòng kiêu-ngạo đã dối-trá ngươi; dầu ngươi lót ổ mình cao như ổ chim ưng, ta cũng làm cho ngươi từ đó rớt xuống, Đức Giê-hô-va phán vậy.”

3. Ai Cập sẽ không bao giờ còn cai trị trên các nước nữa

Lời tiên tri trong Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên 29:15

Lời tiên tri được viết: Giữa những năm 593-571 TC

Lời tiên tri được ứng nghiệm: Từ thời của Ê-xê-chi-ên vào khoảng 2500 năm trước

Trong Ê-xê-chi-ên 29:15, tiên tri Ê-xê-chi-ên nói rằng Ai Cập sẽ hồi phục từ cảnh hoang tàn (có lẽ sau sự tấn công của Ba-by-lôn vào khoảng 2600 năm trước), những nó sẽ không bao giờ dấy lên cai trị trên các nước nữa. Cho đến thời Ê-xê-chi-ên, Ai Cập đã trở thành một cường quốc trong nhiều thế kỷ, thống trị nhiều quốc gia, kể cả Y-sơ-ra-ên. Nhưng trong hầu hết 2500 năm qua, Ai Cập đã bị kiểm soát bởi các cường quốc nước ngoài, bao gồm cả người Rô-ma, người Ottomans và người Châu Âu. Ngày nay, Ai Cập lại là một quốc gia độc lập, và luôn là một quốc gia đầy ấn tượng. Nhưng từ thời Ê-xê-chi-ên, nó không còn cai trị trên các nước khác nữa.

Ê-xê-chi-ên 29:15 …Ta sẽ khiến chúng nó kém đi, hầu cho chúng nó không cai-trị các nước nữa.”

4. Người Do Thái sẽ báo thù dân Ê-đôm

Lời tiên tri trong Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên 25:14

Lời tiên tri được viết: Giữa những năm 593-571 TC

Lời tiên tri được ứng nghiệm: Khoảng năm 100 TC

Trong Ê-xê-chi-ên 25:14, tiên tri Ê-xê-chi-ên nói rằng người Do Thái có một ngày sẽ báo thù Ê-đôm, một quốc gia thường có chiến tranh với người Do Thái. Khi Ê-xê-chi-ên công bố lời tiên tri này, ông và nhiều người Do Thái khác đang sống lưu đày tại Ba-by-lôn. Họ không có kiểm soát quốc gia của chính mình, để cho một nước khác kiểm soát. Nhưng, khoảng 400 năm sau đó, người Do Thái đã dành lại sự tự do cho Giê-ru-sa-lem và vùng phụ cận trong “Thời kỳ hoặc Thời đại Hasmonaean.” Trong khoảng thời điểm này, thầy tế lễ kiêm vua người Do Thái là John Hyrcanus I đã đánh bại dân Ê-đôm. Theo Bách Khoa Toàn Thư Columbia, Tái Bản lần Thứ Năm: “Lịch sử dân Ê-đôm đã đánh dấu bởi sự thù địch và chiến tranh liên tiếp với người Do Thái… Vào cuối thế kỷ thứ II Trước Công Nguyên, họ bị chính phục bởi thầy tế lễ kiêm vua Hasmonaean là John Hyrcanus I…”

Ê-xê-chi-ên 25:14 “Ta sẽ làm sự báo-thù ta trên Ê-đôm, bởi tay của dân Y-sơ-ra-ên ta; dân ấy sẽ đãi dân Ê-đôm theo như sự thạnh-nộ và tức-giận của ta. Bấy giờ chúng nó sẽ biết sự báo-thù của ta là thế, Chúa Giê-hô-va phán vậy.”

Dịch: Nau Puih

Nguồn: 100prophecies.org

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like