Home Chuyên Đề Chúa Là Ai?

Chúa Là Ai?

by Thuy shalom
30 đọc

Đức Chúa Jêsus hỏi các môn đồ rằng: “Theo lời người ta nói thì Con Người là ai?” 14Các môn đồ thưa: “Một số người nói là Giăng Báp-tít, một số khác nói là Ê-li, một số khác nữa thì cho là Giê-rê-mi hay là một trong các nhà tiên tri.” 15Ngài phán rằng: “Còn các con thì nói Ta là ai?” 16Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: “Thầy là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống.” . Mathiơ 16: 16

Nếu Chúa sống ở thời nay,
Ngài hỏi thế giới nhận ngài là ai?
Bạn rằng: theo mạng “twitter”,
Là Giăng Báp-tít không ai sánh bì.

“Facebook” nói giống Êli,
“Youtube” bảo Giê-rê-mi là ngài.
Hoàn cầu trang mạng “website”:
Tiên tri nổi tiếng ít ai so bằng.

Riêng con suy nghĩ cho rằng:
Ngài là Cứu Chúa quyền năng con Trời.
Ngài là đấng thánh Ngôi Lời,
Đấng đã chịu chết đem tôi về nguồn.

Ngài là tuyệt đỉnh yêu thương,
Là nguồn chân lý, là đường vĩnh sinh.
Ngài được đầy dẫy Thánh Linh,
Quyền năng, phép lạ, hóa hình tuyệt luân.

Khôn ngoan, uy lực khôn cùng,
Khuất phục bão tố mịt mùng biển khơi.
Chiến thắng ma quỉ nơi nơi,
Chữa lành bịnh tật, khiến đời an vui…

Chúa ơi, xin Chúa đừng cười,
Con yêu Chúa lắm hơn người tình nhân.
Ngày, đêm nhắc Chúa bao lần,
Đọc lời của Chúa ái ân thơ tình.

Ru hồn dòng chảy Thánh Linh,
Tai nghe thánh nhạc tự tình cảm thông.
Lương nhơn người có biết không,
Lòng tôi thao thức ước trông gặp Người.

Nhìn lên trời thẳm xa vời,
Gió mây, thiên thể, Người ơi nhớ nhiều.
Bao giờ gặp lại Người Yêu,
Bao giờ đối mặt nâng niu cõi lòng.

Chúa ơi con vẫn đợi trông…

THANH HỮU

Bình Luận:

You may also like