Home Chuyên Đề 5 Điều Khiến Lời Cầu Nguyện Của Bạn Không Được Đáp Lời

5 Điều Khiến Lời Cầu Nguyện Của Bạn Không Được Đáp Lời

by Van Anh
30 đọc

Đức Chúa Trời chắc chắn luôn đáp lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng tại sao có những lúc lời cầu nguyện được nói ra lại không được đáp lời? Phải chăng Chúa đang không lắng nghe? Hay điều đó có nghĩa là Ngài không yêu chúng ta?

Tất nhiên, Chúa nghe chúng ta, Chúa yêu chúng ta, và Chúa đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Song, chúng ta phải biết rằng có một số điều ngăn cản lời cầu nguyện của ta được đáp lời, và trách nhiệm của chúng ta là xử lý chúng hoặc làm những điều này nếu chúng ta muốn nhận được những gì mà chúng ta cầu nguyện.

Bạn có từng có những lời cầu nguyện chưa được đáp lời không? Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao Đức Chúa Trời có vẻ như không đáp lời? Tôi hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn.

Đây là một số điều sẽ ngăn cản các lời cầu nguyện của bạn không được trả lời.

 

  1. Không xưng nhận tội lỗi

Tội lỗi chưa xưng nhận sẽ luôn luôn cản trở việc Chúa đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Đức Chúa Trời đã nói trong 2 Sử Ký 7:14

Và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng dân ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ khỏi tai vạ.

 

  1. Không tha thứ

Bạn có biết rằng việc không tha thứ cũng cản trở việc Chúa đáp lời cầu nguyện của chúng ta? Tại sao vậy? Điều này liên quan đến nguyên nhân chưa xưng nhận tội lỗi ở trên. Mác 11: 25-26 nói cho chúng ta tại sao.

Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi.”

 

  1. Không có đức tin

Chúa Giê-xu luôn nói rằng nếu chúng ta cầu nguyện nhân danh Ngài và tin rằng chúng ta sẽ nhận được, rồi chúng ta sẽ nhận được. Sự thiếu đức tin của chính chúng ta đã ngăn cản sự đáp lời.

Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin, và không nghi ngờ chi hết, thì chẳng những các ngươi làm được điều đã làm cho cây vả mà thôi, song dầu các ngươi biểu hòn núi nầy rằng: Hãy cất mình lên và quăng xuống biển, điều đó cũng sẽ làm được. Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả.” (Ma-thi-ơ 21: 21-22)

 

  1. Động cơ sai trật

Chúng ta có thể cầu xin bất kỳ điều gì và có đức tin rằng chúng ta đã nhận được, ấy vậy mà chúng ta vẫn chưa nhận được điều đó. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta cầu xin với động cơ sai trật! Gia cơ 4:3 nói rất rõ điều này:

Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ, để dùng trong tư dục mình.”

 

  1. Bạn không cầu xin theo ý Chúa

Giờ điều này dẫn tôi đến ý cuối của mình. Bởi vì chúng ta có những động cơ sai trật, chúng ta cầu xin theo ham muốn của chính mình, không theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không phải là ông thần đèn của riêng chúng ta, và Ngài không chỉ theo đuổi hạnh phúc của riêng chúng ta – Ngài theo đuổi sự nên thánh của chúng ta.

Nếu chúng ta muốn lời cầu nguyện của mình được đáp lời, chúng ta phải học để cầu xin theo ý muốn của Chúa.

Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài.” (I Giăng 5: 14-15)

 

Richard Huynh dịch

Nguồn: christiantoday.com

Bình Luận:

You may also like