Home Thánh Kinh Hàng Ngày Thi Thiên 113: Vì sao Chúa không từ chối những kẻ có tội?

Thi Thiên 113: Vì sao Chúa không từ chối những kẻ có tội?

by Sưu Tầm
30 đọc

“Ngài không bắt tội luôn luôn,
Cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời.
Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi,
Cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi.
Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài,
Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.”
Thi-thiên 103:9-10,13

Kinh Thánh nói rằng: “Hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ”, nghĩa là những người thuộc về Đấng Christ sẽ không còn phải chịu sự đoán phạt. Tuy nhiên Kinh Thánh không nói rằng phạm tội sẽ không phải chịu hậu quả.

Khi chúng ta phạm tội và không vâng lời Chúa, chúng ta gây tổn hại đến chính mình và những người khác. Tội lỗi chính là sự ngăn trở lớn nhất tới mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Phạm tội khiến chúng ta đánh mất đi sự bình an, vui thỏa trong cuộc sống trên đất này và mất luôn cả phần thưởng trên trời.

Nhưng tại sao Chúa không khước từ chúng ta khi chúng ta phạm tội? Tại sao Ngài vẫn chấp nhận tội nhân? Tại sao Ngài không bỏ mặc nhân loại đang đắm chìm trong tội lỗi?

Trước hết, Đức Chúa Trời yêu chúng ta. Ngài yêu chúng ta với một tình yêu mặc dầu, vô điều kiện. Chúa không nói rằng: “Ta sẽ yêu con nếu con …” hay “Ta yêu con bởi vì …”  hoặc “Ta sẽ yêu con + khoảng thời gian!”. Vì Chúa sẽ không bao giờ ngừng yêu chúng ta, bởi chúng ta chính là những người được hưởng Ân điển của Ngài.

Trong Ca-thương 3:22, Giê-rê-mi đã nói rằng, “Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt.” Sự cứu rỗi mà chúng ta được hưởng không dựa vào việc chúng ta giữ gìn luật pháp hay chúng ta là ai và làm được những gì. Nhưng bởi Ân điển và đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu mà chúng ta được cứu.

Kinh Thánh nói rằng, “Ngài cứu chúng ta không bởi việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh.” (Tít 3:5) . Chúng ta không thể làm cách nào để kiếm được, hoặc mua được, hoặc tự làm ra, hay là dùng mưu kế để có được tấm vé vào Thiên Đàng. Cách duy nhất giúp bạn có được niềm hy vọng vào Thiên đàng là nhờ Ân điển của Đức Chúa Trời.

Tuy nhiên, có một điều chúng ta cần lưu tâm, đó là Đức Chúa Trời là tình yêu thương, nhưng Ngài là Đức Chúa Trời Thánh khiết, Công bình và gớm ghiếc tội lỗi. Ngài yêu tội nhân nhưng Ngài không chấp nhận tội, Ngài ghét tội lỗi. Chính vì vậy, Chúa Giê-xu đã mặc lấy hình hài con người để gánh mọi hình phạt thay cho chúng ta, xóa đi khoảng cách của chúng ta với Đức Chúa Trời. Ngài đã dẹp bỏ rào cản mà tội lỗi dựng nên, ngăn cách chúng ta với Cha bằng sự chết của chính mình.

Chúa Giê-xu hiểu rõ những yếu đuối của con người vì Ngài cũng mặc lấy hình hài con người suốt gần 40 năm trên đất. Ngài cảm thông và thấu tường tận mọi sự. Vì vậy, hơn ai hết, Ngài biết mọi yếu đuối, tội lỗi và những sự trói buộc vô hình trong cuộc đời chúng ta. Và Ngài lấy lòng nhịn nhục đối cùng chúng ta. Chúa Giê-xu chết một lần đủ cả, để phục hồi mối địa vị của chúng ta từ tội nhân, trở thành con cái của Đức Chúa Trời. “Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội.” (Hê-bơ-rơ 4:15).

Đức Chúa Trời chẳng giữ lòng giận với chúng ta, vì Kinh Thánh chép rằng, “Ngài không bắt tội luôn luôn, Cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, Cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.” (Thi Thiên 103:9-10, 13). Nhưng Ngài sửa phạt chúng ta. Ngài yêu chúng ta đến nỗi Ngài không muốn chúng ta sống trong sự ô uế nhơ nhớp, nhưng muốn chúng ta trở nên giống như Đấng Christ.

Bạn có thể nghĩ, “Anh không biết tôi đã trượt dài đến mức nào đâu. Anh không biết tôi đã làm những gì đâu.” Đúng vậy, tôi không biết. Nhưng Đức Chúa Trời biết. Ngài sẽ tha thứ và sửa phạt chúng ta, biến đổi chúng ta thành một con người hoàn toàn mới. Nếu hôm nay bạn nghĩ rằng mình đang cách xa Chúa quá rồi, thì đây là những gì Ngài phán với bạn: “Hỡi con cái bội nghịch, hãy trở lại! Ta sẽ chữa sự bội nghịch cho” (Giê-rê-mi 3:22).

Lời cầu nguyện ngắn:

Thưa Cha,

Con hết lòng cảm tạ ơn Ngài, vì Ân điển và lòng thương xót rất lớn Ngài dành cho những tội nhân như con. Cảm ơn Chúa Giê-xu đã vì yêu mà vui lòng chịu chết, gánh sự rủa sả, khinh chê, đau đớn thay con. Bởi huyết Ngài, con được sanh lại, được gột sạch, và được hoàn toàn tự do. Xin tha thứ mọi tội lỗi con, là những tội con biết và không biết. Xin giúp con đứng vững để không phạm tội nữa, nhưng bởi lòng yêu thương mà làm nâng đỡ anh em mình trong thân thể Đấng Christ (Ga-la-ti 5:1,13)

Ngày hôm nay, con công bố thuộc về Ngài. Sẽ chẳng con rào cản nào ngăn trở con đến với Ngài nữa. Tình yêu của Ngài đã rịt lành mọi tổn thương cả về thuộc linh và thuộc thể của con. Xin hãy giúp con sống gần bên Chúa mỗi ngày vì Ngài là Đấng duy nhất giúp con xác định được con đường đúng cho mình.

Nguyện những ai dâng tấm lòng, linh hồn và cuộc đời mình lên cho Ngài, mời Ngài làm Chúa và làm chủ cuộc đời họ, cũng không bị hư mất mà được phục hồi địa vị con cái của Ngài; trở nên những người đồng kế tự nước Thiên Đàng vinh hiển với Chúa Giê-xu. Vì Thiên Đàng chính là mục tiêu và là lời hứa mà mỗi chúng con khao khát hướng tới – là nơi không có chết chóc, đau buồn, tội lỗi xấu xa. Con tạ ơn Ngài. Nguyện mọi vinh quang vinh hiển đời đời thuộc về Ba ngôi Đức Chúa Trời.

Trong Danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

Câu Hỏi Thảo Luận:

* Bạn học được gì về việc làm thế nào để yêu người khác như cách mà Chúa yêu bạn?

* Bạn nghĩ vì sao chúng ta lại cứ cố gắng che đậy tội lỗi của mình với Chúa trong khi chúng ta biết Ngài thấy và biết hết mọi sự?

* Bạn nghĩ kính sợ Chúa là như thế nào?

—————-

Rô-ma 8:1-2 “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ; vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết.”

Hê-bơ-rơ 12:5-6 “Hỡi con, chớ dể ngươi sự sửa phạt của Chúa, Và khi Chúa trách, chớ ngã lòng; Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt.”

Ê-sai 44:22 “Ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm, và tội lỗi ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng Ta, vì Ta đã chuộc ngươi.”

Mác 2:17 “Đức Chúa Giê-xu nghe vậy bèn phán cùng họ rằng: Chẳng phải kẻ mạnh khỏe cần thầy thuốc đâu, nhưng là kẻ có bịnh; Ta chẳng phải đến gọi người công bình, nhưng gọi kẻ có tội.”

Lu-ca 7:47 “Vậy nên Ta nói cùng ngươi, tội lỗi đàn bà nầy nhiều lắm, đã được tha hết, vì người đã yêu mến nhiều; song kẻ được tha ít thì yêu mến ít.”

Thi-thiên 103:11-12 “Vì hễ từng trời cao trên đất bao nhiêu, Thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiều. Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, Thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu.”

Biên dịch: Sophie Nguyễn Thu Vịnh

Nguồn: Pastorrick.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like