Home Thánh Kinh Hàng Ngày Xin Chữa Lành Và Phấn Hưng Dân Tộc Con

Xin Chữa Lành Và Phấn Hưng Dân Tộc Con

by Christianstt.com
30 đọc

 “Và nhược bằng dân sự Ta, là dân gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì Ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ.” 2 Sử-ký 7:14

Kính lạy Chúa, là Đức Chúa Trời toàn năng, nhân từ và đầy lòng thương xót, Đấng dựng nên trời và đất! Nguyện vinh quang, vinh hiển, oai nghi, toàn thắng đáng quy về Ngài.

Thưa Cha, con đến trước mặt Ngài buổi sáng ngày hôm nay với một tấm lòng dạn dĩ, đầy dẫy sự trông cậy và công bố rằng Ngài là Đấng duy nhất xứng đáng được ngợi khen và tôn thờ!

Giê-hô-va Shalom, Đấng ban bình An! Con tôn cao danh Ngài là danh trên hết mọi danh – Ha-lê-lu-gia! Ngợi khen Chúa là Vua vinh hiển, Đấng ngự trên ngôi của sự cao trọng, là Đấng ban ân điển và bình an.

Cha ơi, nguyện quyền năng và sự thương xót của Ngài tuôn tràn trên mỗi chúng con, khi chúng con đến thờ lạy Ngài. Ngày hôm nay, con hạ mình xuống cầu nguyện xin Cha thương xót và chữa lành dân tộc con.

Thưa Chúa, con biết dân tộc con phạm tội, vô tín, sống bất tuân và chống nghịch mạng lệnh của Ngài. Xin Cha thương xót dân tộc con. Xin tha thứ tội cho họ vì họ đã không nhận biết Chúa. Tạ ơn Chúa Giê-xu, vì quá yêu nhân loại đang bị hư mất mà Ngài đến thế gian này chết cho chúng con. Xin giải phóng dân tộc con khỏi xiềng xích của Sa-tan và mở mắt họ, để họ nhìn thấy được tình yêu và sự cứu chuộc của Ngài.

Cha ơi, dân tộc này vì không biết Ngài mà phải ở dưới sự rủa sả của ma quỷ, phải chịu đau đớn, thống khổ, tai ương, bệnh tật; sống trong những cảnh ly tán, ghen ghét, tranh cạnh, kiêu ngạo và tuyệt vọng nhưng vẫn không tìm thấy ý nghĩa thật của cuộc đời. Xin Cha mở mắt cho họ để họ nhận biết Đức Chúa Trời toàn năng, Đấng duy nhất có khả năng biến đổi cuộc đời họ và ban cho họ sự vui mừng, bình an trổi hơn mọi sự thông biết, sự bình an chẳng phải như thế gian này đem đến. Xin Chúa động chạm đến tấm lòng họ bằng tình yêu của Ngài.

Thưa Cha, con cầu nguyện cho chính phủ, cho các nhà lãnh đạo đất nước này. Xin Chúa mở mắt cho họ để họ lãnh đạo đất nước trong sự nhìn biết Đức Chúa Trời. Vì dân tộc nào có Đức Giê-hô-va làm chủ, dân tộc đó sẽ được phước và thịnh vượng.

Con cầu nguyện cho hết thảy đồng bào con, cả những người giàu có, đầy đủ và cả những người nghèo khó. Là những người đang bị ma quỷ lừa dối, sống vô tín và thờ hình tượng giả dối, chìm trong đau thương tuyệt vọng, gia đình ly tán… Con cầu xin tình yêu và hy vọng của Ngài động chạm đến mỗi tấm lòng họ và bày tỏ cho họ thấy có Ngài là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này.

Con cầu nguyện cho những thành phố, những vùng đất đã phải hứng chịu tai họa, bão lũ trên đất nước này. Xin Chúa phục hồi và yên ủi những người bị mất đi người thân, những người đang phải chịu hậu quả của thiên tai, xin Cha chu cấp và cất đi những sự tuyệt vọng, đau đớn trong lòng họ.

Thưa Cha, con cũng cầu nguyện cho lớp trẻ, là những người nam và người nữ, sẽ được gặp gỡ Chúa Giê-xu và sống một đời sống đúng mục đích cho Ngài. Xin ban cho họ một tấm lòng dạn dĩ, sốt sắng, sẵn lòng ra đi trong sự kêu gọi của Ngài. Con cầu xin Chúa khai phóng quyền năng, để Lời Chúa, là Lời sống và linh nghiệm, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, sẽ được đưa vào các trường học, các cơ quan, sở mỏ.

Con cầu nguyện xin Chúa sẽ tiếp tục nắm giữ dân tộc con trong lòng bàn tay Ngài. Cầu xin Chúa phấn hưng và phục hồi đất nước này. Chúng con công bố rằng tất cả mọi đồn lũy và công việc của Sa-tan trên mỗi cá nhân, dù đã biết hay chưa biết Chúa sẽ bị hủy phá hoàn toàn. Chúng con tuyên bố khước từ và quăng xa tất cả những sự kiêu ngạo, vô tín đang chống nghịch lại Đức Chúa Trời trên đất nước này.

Nguyện dân tộc này sẽ nhìn thấy Ân điển của Ngài! Xin ban cho chúng con một tấm lòng luôn khao khát và hạ mình cầu nguyện cho đất nước của chúng con. Và con công bố rằng dân tộc con sẽ được phước; dân tộc này sẽ nhận được sự phấn hưng lớn và hưởng phước hạnh từ sự chữa lành của Ngài!

Tạ ơn Cha vì Ngài là lí do duy nhất để chúng con sống. Chúng con biết rằng, dù chúng con là ai đi chăng nữa cũng không bao giờ bị lãng quên. Ngài biết rõ mỗi một chúng con và Ngài gọi chúng con bằng tên, Ngài biết trọn suy nghĩ, ý tưởng, cảm xúc, thậm chí cả số tóc trên đầu chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài vì đã đồng hành cùng chúng con mỗi ngày. Xin hãy phục hồi đất nước của chúng con thành một đất nước đáng tự hào và biết ơn Chúa. Chúng con khao khát được nhìn thấy sự biến đổi và những phép lạ lớn lao của Chúa trên dân tộc này. Tạ ơn sự thương xót của Ngài.

Trong Danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

————

Thi-thiên 63:3-5 “Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống; Môi tôi sẽ ngợi khen Chúa. Như vậy, tôi sẽ chúc phước Chúa trọn đời tôi; Nhân danh Chúa tôi sẽ giơ tay lên. Linh hồn tôi được no nê dường như ăn tủy xương và mỡ; Miệng tôi sẽ lấy môi vui vẻ mà ngợi khen Chúa.”

Giăng 3:36 “Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.”

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18 “Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy.”

2 Cô-rinh-tô 10:4-5 “Vả khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy: Nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ.”

Ê-phê-sô 6:12 “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.”

Biên dịch: Hồng Ân

Nguồn: Christianstt.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

 

Bình Luận:

You may also like