Home Chuyên Đề Các Nhà Khoa Học Israel Phát Hiện Bằng Chứng Của Phép Lạ Trong Cựu Ước

Các Nhà Khoa Học Israel Phát Hiện Bằng Chứng Của Phép Lạ Trong Cựu Ước

by Van Anh
30 đọc

 

Giô-suê xin Chúa cho mặt trời đứng lại

 

Các nhà khoa học Israel đã tìm thấy những bằng chứng xác nhận ghi chép trong  Kinh thánh về sự kiện mặt trời đứng yên trong  Giô-suê 10, theo tờ Charisma News.

Giô-suê 10 kể lại câu chuyện về Giô-suê và cuộc chiến với người A-mô-rít tại Ga-ba-ôn. Kinh thánh chép rằng:

Ngày mà Đức Giê-hô-va phó dân A-mô-rít cho dân Y-sơ-ra-ên, thì Giô-suê thưa cùng Đức Giê-hô-va tại trước mặt Y-sơ-ra-ên, mà rằng: Hỡi mặt trời, hãy dừng lại trên Ga-ba-ôn; Hỡi mặt trăng, hãy ngừng lại trên trũng A-gia-lôn!  Mặt trời bèn dừng, mặt trăng liền ngừng, Cho đến chừng dân sự đã báo thù quân nghịch mình. Điều đó há không có chép trong sách Gia-sa sao? Mặt trời dừng lại giữa trời, và không vội lặn ước một ngày trọn. Từ trước và về sau, chẳng hề có ngày nào như ngày đó, là ngày Đức Giê-hô-va có nhậm lời của một loài người; vì Đức Giê-hô-va chiến cự cho dân Y-sơ-ra-ên.” (Giô-suê 10: 12-14)

Các nhà khoa học đã xác định rằng sự kiện này mô tả hiện tượng nhật thực toàn phần. Phân tích dữ liệu từ NASA cho thấy có thực sự là một nhật thực toàn phần trong khu vực trong khoảng từ năm 1.500 đến 1.000 TCN.

Các nhà khoa học thậm chí còn có thể xác định chính xác ngày và giờ khi sự kiện này xảy ra: Ngày 30 tháng 10, năm 1,207 TCN, lúc 4:28 chiều.

 

Vân Anh dịch

Tác giả: Veronica Neffinger

Ảnh: Wikimedia

Bình Luận:

You may also like