Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Sự Vinh Quang Của Đền Thờ Tại Si-Ôn

Ngày 29 – Sự Vinh Quang Của Đền Thờ Tại Si-Ôn

by SU Việt Nam
30 đọc

Vị thi sĩ ngợi khen sự vinh quang của thành Si-ôn của Đức Chúa Trời và nói tiên tri về một tương lai được phục hồi, nơi tất cả các dân tộc sẽ liên minh với Y-sơ-ra-ên, thừa nhận Đức Chúa Trời, và nhóm nhau lại tại Si-ôn.

Thi Thiên 87:1-7 

1 Chúa đặt nền cho thành của Ngài

Trên núi thánh.

2 Đức Giê-hô-va yêu mến các cổng Si-ôn

Hơn những nơi ở của Gia-cốp.

3 Hỡi thành của Đức Chúa Trời,

Người ta đã nói về vẻ vinh quang của ngươi.

4 Ta sẽ nói đến Ra-háp và Ba-by-lôn là những người quen biết ta;

Kìa Phi-li-tin và Ty-rơ với Ê-thi-ô-pi;

Họ nói: “Người nầy đã sinh tại Si-ôn.”

5 Phải, người ta sẽ nói về Si-ôn rằng:

“Kẻ nầy và kẻ kia đã sinh ra tại đó”;

Chính Đấng Chí Cao sẽ vững lập Si-ôn.

6 Khi Đức Giê-hô-va ghi các dân vào sổ

Thì Ngài sẽ kể rằng: “Kẻ nầy đã sinh tại Si-ôn.”

7 Những người ca hát và những kẻ nhảy múa sẽ nói rằng:

“Mọi nguồn phước hạnh của ta đều ở trong ngươi.”

Suy ngẫm và hiểu

Thành Si-ôn thực sự là thành vinh quang của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời dựng thành này ở trên một núi thánh. Ngài đã chọn Si-ôn làm thành của Ngài, bởi vì Ngài yêu nó hơn bất cứ thành nào khác của Y-sơ-ra-ên. Ngài cất một đền thờ thánh tại Si-ôn, và giữ ngôi của Ngài là Vua của thế giới. Thành Si-ôn, nơi Đức Chúa Trời ngự, chiếu sáng bằng sự vinh quang chói lọi của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ khiến dân của mọi nước, bao gồm cả Ai Cập và Ba-by-lôn, biết Ngài và quay trở về Si-ôn để trở nên dân của Si-ôn. Đức Chúa Trời đáng kính sẽ không chỉ dựng lại Si-ôn, thành đã bị hủy phá một thời gian bởi sự bất tuân của dân Y-sơ-ra-ên, nhưng Ngài cũng sẽ tập hợp tất cả những người tin Ngài từ mọi dân. Ngài sẽ ghi tên họ vào một cuốn sách và chúc mừng họ nhân dịp đã trở nên dân của thành Si-ôn. Sau đó dân sự sẽ hát cả và nhảy múa, dâng sự ngợi khen và cảm tạ vì đã trở nên dân của thành Si-ôn (c.1-7).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-3 Đức Chúa Trời đã xây thành Si-ôn trên núi thánh Si-ôn bằng chính tay Ngài và đặt ở đó ngôi của Ngài (Thi Thiên 48:2). Bởi vậy, sự vinh quang rực rỡ của Đức Chúa Trời chiếu sáng trên tất cả mọi người, và tất cả mọi người hát ca ngợi khen sự vinh quang của nơi Chúa ngự. Sự vinh quang của thành Si-ôn bây giờ ngự giữa Hội Thánh ở trong Đức Chúa Jêsus. Vì vậy bây giờ, thành lớn của Đức Chúa Trời là cộng đồng những người tin, những người phục vụ Đức Chúa Jêsus Christ, Vị Vua yêu kính và vinh hiển nhất trong thế giới này. Hãy cầu nguyện để Hội Thánh chúng ta, thành lớn của Đức Chúa Trời, sẽ có thể bày tỏ một cách trọn vẹn sự vinh quang của Đức Chúa Trời.

Tham khảo

87:1-7 Đây là một Thi Thiên tôn vinh Si-ôn, thành được Đức Chúa Trời lựa chọn; nó mong chờ mọi người của mọi dân – thậm chí những dân đã từng là kẻ thù nghịch đối với Y-sơ-ra-ên – trở nên công dân của thành này (mang tới trước ý tưởng của 86:9). Bài ca ngắn này cung cấp những chủ đề cho Thánh ca Cơ Đốc: “Hỡi thành của Đức Chúa Trời, Người ta đã nói về vẻ vinh quang của ngươi” (xem 87:3).

87:1-3 Phần mở đầu mô tả Si-ôn, thủ phủ của dân Đức Chúa Trời, thành Đức Chúa Trời đặt nền móng, các cửa của thành Chúa yêu thích, thành của Đức Chúa Trời. Địa điểm của nó trên núi thánh bày tỏ tại sao nó vinh quang như vậy: nó là nơi của đền thờ, nơi dân của Đức Chúa Trời gặp gỡ Ngài.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin hãy xây dựng các Hội Thánh của chúng con nên những nơi đẹp đẽ mà Chúa ngự, đầy dẫy vinh quang của Ngài  và xin hãy tập hợp dân Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: II Sử Ký 19-21

Bình Luận:

You may also like