Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Cầu Xin Sự Bình An

Ngày 27 – Cầu Xin Sự Bình An

by SU Việt Nam
30 đọc

Ở giữa bất cứ sự chịu khổ hoặc sự sửa phạt nào, dân sự của Đức Chúa Trời phải kiên định trông cậy nơi sự cứu chuộc, ân điển và sự tha thứ của Đức Chúa Trời, Đấng sẽ gặp dân Ngài bằng tình yêu thương, chân lý, công lý và sự bình an.

Thi Thiên 85:1-13

1 Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã làm ơn cho xứ sở Ngài;

Ngài đem những người bị lưu đày của Gia-cốp trở về.

2 Chúa đã tha gian ác cho dân Ngài

Và khỏa lấp mọi tội lỗi của họ.

3 Chúa đã thu hồi cơn giận của Chúa,

Làm nguôi cơn thịnh nộ của Ngài.

4 Lạy Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của chúng con,

Xin phục hưng chúng con và dừng cơn thịnh nộ trên chúng con.

5 Chúa sẽ giận chúng con mãi mãi ư?

Cơn thịnh nộ Chúa sẽ kéo dài qua các thế hệ sao?

6 Chúa không làm cho chúng con hồi sinh

Để cho dân Chúa vui mừng trong Ngài sao?

7 Lạy Đức Giê-hô-va, xin bày tỏ lòng nhân từ của Ngài đối với chúng con,

Và ban cho chúng con sự cứu rỗi của Ngài.

8 Con sẽ nghe điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán,

Vì Ngài sẽ phán bình an với dân Ngài và với những người trung tín của Ngài;

Nhưng họ chớ nên quay lại sự ngu dại nữa.

9 Sự cứu rỗi của Ngài chắc chắn ở gần những người kính sợ Ngài,

Để vinh quang Ngài cứ ở mãi trong xứ sở chúng ta.

10 Thương xót và chân thật đã gặp nhau;

Công chính và bình an đã hôn nhau.

11 Sự chân thật từ dưới đất vươn lên;

Sự công chính từ trên trời nhìn xuống.

12 Phải, Đức Giê-hô-va sẽ ban vật tốt,

Và đất đai của chúng ta sẽ sinh hoa lợi.

13 Sự công chính sẽ đi trước mặt Ngài,

Và dọn đường cho bước chân Ngài.

Suy ngẫm và hiểu 

Dân Y-sơ-ra-ên nhớ lại sự trở về quê hương xứ sở từ nơi họ bị giam cầm. Ân điển lạ lùng và sự tha thứ của Đức Chúa Trời, Đấng khiến cho mọi việc đều có thể, tuôn trào như những lời xưng nhận. Đức Chúa Trời một lần nữa lại ban ân điển trên đất của Ngài. Dầu vậy, một cách vô ơn, dân sự của Đức Chúa Trời lại phạm tội và phải chịu cơn giận của Ngài (c.1-5). Vị thi sĩ một lần nữa lại kêu cầu với Đức Chúa Trời xin sự tha thứ và sự phục hồi. Ông không chỉ cầu xin, nhưng còn trông cậy nơi lời hứa rằng sự bình an sẽ giáng xuống đất đã từng chịu tai họa, và rằng ngọn cờ vinh quang của Đức Chúa Trời sẽ một lần nữa được giương cao. Khi ông làm như vậy, tấm lòng của vị thi sĩ trở nên tin cậy. Kết quả là vị thi sĩ hát rằng khi ngày đó đến, tình yêu thương và sự thành tín của Đức Chúa Trời sẽ gặp nhau, sự công bình và sự bình an sẽ hôn nhau, và rằng đất sẽ sinh hoa lợi (c.1-13).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.8-9 Vị thi sĩ tin cậy rằng Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho vùng đất bằng sự bình an và sự vinh quang của Chúa sẽ quay trở lại để ngự trong đất đó. Tuy nhiên, có một điều kiện. Dân sự phải tôn kính chỉ một mình Chúa, không quay lại với sự ngu dại coi thường luật lệ của Chúa. Nếu sự bình an với Đức Chúa Trời không được phục hồi trước hết bởi bông trái của đời sống trung tín với giao ước thì họ không thể nào hy vọng về sự bình an và sự phục hồi ở trong một đất đầy những gai góc và những mối quan hệ gãy đổ của con người được. Trong giây lát, hãy dừng việc cầu xin Chúa nhìn xem những tình cảnh khó khăn của chúng ta, mà trước hết hãy xem liệu chúng ta có đang tôn kính Đức Chúa Trời và lắng nghe lời Ngài hay không.

Tham khảo

85:1-13 Những người hát bài này, đang tìm kiếm sự tha thứ cho toàn bộ dân sự (“chúng ta”), cầu xin Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu thương không thay đổi và sự thành tín Ngài đã công bố trong Xuất Ai Cập Ký 34:6; và bởi vì Đức Chúa Trời là công bình (Thi Thiên 85:10-11, 13) – có nghĩa là, đáng tin cậy về những lời hứa của Ngài – Thi Thiên kết thúc bằng sự tin cậy.

Xuất Ai Cập Ký 34:6-7 cung cấp bối cảnh cho Thi Thiên này, đặc biệt trong những thuật ngữ “tình yêu thương kiên định và sự thành tín” (Thi Thiên 85:10; so sánh với c.7, 11) và “tha gian ác” (c.2). Chúa giải thích “danh” của Ngài cho Môi-se bằng cách nhấn mạnh sự nhân từ của Ngài, là chỗ hy vọng của dân Ngài. Nhiều Hội Thánh sử dụng Thi Thiên này vào dịp Giáng sinh, dịp quan trọng nhất khi Đức Chúa Trời được yêu thích đối với đất của Ngài và phán bình an cho những người thánh của Ngài.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy quay trở lại với chúng con, để cuộc sống của chúng con được đầy dẫy sự công bình và sự bình an.

Đọc Kinh Thánh trong năm: II Sử Ký 13-15

Bình Luận:

You may also like